คณะกรรมการบริหาร
 • ศ.นพ. สมชาย เอี่ยมอ่อง

  หัวหน้าภาควิชาอายุรศาสตร์
 • ศ.นพ. ธีระพงษ์ ตัณฑวิเชียร

  รองหัวหน้าภาควิชาฯ ฝ่ายบริหาร
 • รศ.ดร.นพ. สมบัติ ตรีประเสริฐสุข

  รองหัวหน้าภาควิชาฯ ฝ่ายบริหาร
 • ผศ.นพ. สุชัย สุเทพารักษ์

  รองหัวหน้าภาควิชาฯ ฝ่ายบริหาร
 • ศ.นพ. สมเกียรติ วงษ์ทิม

  รองหัวหน้าภาควิชาฯ ฝ่ายบริหาร กิจการพิเศษและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
 • ผศ.นพ. ธิติ สนับบุญ

  รองหัวหน้าภาควิชาฯ ฝ่ายงานบริการผู้ป่วยในและบริหารเวชระเบียน
 • ศ.ดร.นพ. พลภัทร โรจน์นครินทร์

  รองหัวหน้าภาควิชาฯ ฝ่ายการศึกษาระดับปริญญา
 • รศ.นพ. พิศุทธิ์ กตเวทิน

  รองหัวหน้าภาควิชาฯ ฝ่ายการศึกษาระดับหลังปริญญา
 • ผศ.นพ. ณัฐชัย ศรีสวัสดิ์

  รองหัวหน้าภาควิชาฯ ฝ่ายการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
 • ผศ.นพ. กมล แก้วกิติณรงค์

  รองหัวหน้าภาควิชาฯ ฝ่ายจัดประชุมวิชาการ
 • ศ.ดร.นพ. ชุษณา สวนกระต่าย

  รองหัวหน้าภาควิชาฯ ฝ่ายตำราและวารสาร
 • ศ.พญ.นิจศรี ชาญณรงค์

  รองหัวหน้าภาควิชาฯ ฝ่ายงบประมาณและหารายได้
 • อ.นพ. จักรพันธ์ ชัยพรหมประสิทธิ์

  รองหัวหน้าภาควิชาฯ ฝ่ายงานบริการผู้ป่วยนอก
 • ศ.นพ. เกื้อเกียรติ ประดิษฐ์พรศิลป์

  รองหัวหน้าภาควิชาฯ ฝ่ายวิจัย
 • ผศ.นพ. สารัช สุนทรโยธิน

  รองหัวหน้าภาควิชาฯ ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ
 • ศ.นพ. รังสรรค์ ฤกษ์นิมิตร

  รองหัวหน้าภาควิชา ฯ ฝ่ายสารสนเทศ
 • รศ.ดร.นพ. วิโรจน์ ศรีอุฬารพงศ์

  รองหัวหน้าภาควิชาฯ ฝ่ายกิจการระหว่างประเทศ
 • ผศ.นพ. สมเกียรติ แสงวัฒนาโรจน์

  รองหัวหน้าภาควิชาฯ ฝ่ายงานเผยแพร่ความรู้สู่ประชาชน