คณะกรรมการบริหาร
 • ศ.นพ. ธีระพงษ์ ตัณฑวิเชียร

  หัวหน้าภาควิชาอายุรศาสตร์
 • ศ.ดร.นพ. สมบัติ ตรีประเสริฐสุข

  รองหัวหน้าภาควิชาฯ ฝ่ายบริหาร
 • ศ.นพ. รังสรรค์ ฤกษ์นิมิตร

  รองหัวหน้าภาควิชาฯ ฝ่ายบริหาร
 • ศ.ดร.นพ. ชุษณา สวนกระต่าย

  รองหัวหน้าภาควิชาฯ ฝ่ายบริหาร
 • ผศ.นพ. สุชัย สุเทพารักษ์

  รองหัวหน้าภาควิชาฯ ฝ่ายบริหาร และฝ่ายงานบริการผู้ป่วยใน
 • อ.นพ. สราวุฒิ ศิวโมกษธรรม

  รองหัวหน้าภาควิชาฯ ฝ่ายบริหาร และฝ่ายงานบริการผู้ป่วยนอก
 • ศ.ดร.นพ. พลภัทร โรจน์นครินทร์

  รองหัวหน้าภาควิชาฯ ฝ่ายการศึกษาระดับปริญญา
 • ผศ.(พิเศษ)พญ.เลลานี ไพฑูรย์พงศ์

  รองหัวหน้าภาควิชาฯ ฝ่ายการศึกษาระดับหลังปริญญา
 • ผศ.นพ.ณัฐชัย ศรีสวัสดิ์

  รองหัวหน้าภาควิชาฯ ฝ่ายการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
 • ผศ.นพ. กมล แก้วกิติณรงค์

  รองหัวหน้าภาควิชาฯ ฝ่ายจัดประชุมวิชาการ
 • รศ.นพ.ประเดิมชัย คงคำ

  รองหัวหน้าภาควิชาฯ ฝ่ายวิจัย
 • ผศ.(พิเศษ)พญ.กมลวรรณ จุติวรกุล

  รองหัวหน้าภาควิชาฯ ฝ่ายงบประมาณและหารายได้
 • ผศ.นพ.โอภาส พุทธเจริญ

  รองหัวหน้าภาควิชา ฯ ฝ่ายสารสนเทศ