เจ้าหน้าที่และบุคคลากร
 • ผศ.นพ. กมล แก้วกิติณรงค์

  สังกัด / สาขาวิชา
  คณะแพทยศาสตร์ / โรคทางการหายใจและภาวะวิกฤตทางการหายใจ
  เบอร์ต่อภายใน
  4252
 • อ.พญ. กมลวรรณ จุติวรกุล

  สังกัด / สาขาวิชา
  สภากาชาดไทย / โรคติดเชื้อ
  เบอร์ต่อภายใน
  4578
 • อ.นพ. กฤษฎา วุฒิการณ์

  สังกัด / สาขาวิชา
  สภากาชาดไทย / โลหิตวิทยา
  เบอร์ต่อภายใน
  4564
 • ศ.นพ. กัมมันต์ พันธุมจินดา

  สังกัด / สาขาวิชา
  คณะแพทยศาสตร์ / ประสาทวิทยา
  เบอร์ต่อภายใน
  4612
 • อ.นพ. กำพล สุวรรณพิมลกุล

  สังกัด / สาขาวิชา
  สภากาชาดไทย / โรคติดเชื้อ
  เบอร์ต่อภายใน
  4578
 • ศ.นพ. เกรียง ตั้งสง่า

  สังกัด / สาขาวิชา
  คณะแพทยศาสตร์ / โรคไต
  เบอร์ต่อภายใน
  4251 , 4321
 • อ.พญ. เกศรินทร์ ถานะภิรมย์

  สังกัด / สาขาวิชา
  สภากาชาดไทย / โรคทางเดินอาหาร
  เบอร์ต่อภายใน
  4265
 • ศ.นพ. เกื้อเกียรติ ประดิษฐ์พรศิลป์

  สังกัด / สาขาวิชา
  คณะแพทยศาสตร์ / โรคไต
  เบอร์ต่อภายใน
  4251 , 4321
 • ผศ.นพ. ขจร ตีรณธนากุล

  สังกัด / สาขาวิชา
  คณะแพทยศาสตร์ / โรคไต
  เบอร์ต่อภายใน
  4251 , 4321
 • อ.นพ. ครองวงศ์ มุสิกถาวร

  สังกัด / สาขาวิชา
  คณะแพทยศาสตร์ / เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
  เบอร์ต่อภายใน
  4553
 • อ.นพ. จักรกฤษ อมรวิทย์

  สังกัด / สาขาวิชา
  สภากาชาดไทย / ประสาทวิทยา
  เบอร์ต่อภายใน
  4162
 • อ.นพ. จักรพันธ์ ชัยพรหมประสิทธิ์

  สังกัด / สาขาวิชา
  สภากาชาดไทย / โรคหัวใจและหลอดเลือด
  เบอร์ต่อภายใน
  4184 , 4291
 • ผศ.พญ. จันทนา ผลประเสริฐ

  สังกัด / สาขาวิชา
  สภากาชาดไทย / โลหิตวิทยา
  เบอร์ต่อภายใน
  4564
 • อ.พญ. จันทิญา จันทร์สว่างภูวนะ

  สังกัด / สาขาวิชา
  สภากาชาดไทย / โลหิตวิทยา
 • ผศ.นพ. เจตทะนง แกล้วสงคราม

  สังกัด / สาขาวิชา
  คณะแพทยศาสตร์ / โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกันทางคลินิก
  เบอร์ต่อภายใน
  4152
 • อ.นพ. เจตน์ วิทิตสุวรรณกุล

  สังกัด / สาขาวิชา
  คณะแพทยศาสตร์ / ตจวิทยา
  เบอร์ต่อภายใน
  4253
 • รศ.นพ. ฉันชาย สิทธิพันธุ์

  สังกัด / สาขาวิชา
  คณะแพทยศาสตร์ / โรคทางการหายใจและภาวะวิกฤตทางการหายใจ
  เบอร์ต่อภายใน
  4252
 • อ.ดร.พญ. ชนิดา วินะยานุวัติคุณ

  สังกัด / สาขาวิชา
  คณะแพทยศาสตร์ / โรคมะเร็ง
  เบอร์ต่อภายใน
  4533
 • อ.นพ. ชัยภัทร ชุณหรัศมิ์

  สังกัด / สาขาวิชา
  สภากาชาดไทย / ประสาทวิทยา
  เบอร์ต่อภายใน
  4612
 • ศ.ดร.นพ. ชุษณา สวนกระต่าย

  สังกัด / สาขาวิชา
  คณะแพทยศาสตร์ / โรคติดเชื้อ
  เบอร์ต่อภายใน
  4578
 • อ.นพ. ชูศักดิ์ ลิโมทัย

  สังกัด / สาขาวิชา
  สภากาชาดไทย / ประสาทวิทยา
 • อ.พญ. ฐนิสา พัชรตระกูล

  สังกัด / สาขาวิชา
  สภากาชาดไทย / โรคทางเดินอาหาร
  เบอร์ต่อภายใน
  4265
 • อ.พญ. ณัฎยา ภู่วรวรรณ

  สังกัด / สาขาวิชา
  สภากาชาดไทย / โรคมะเร็ง
  เบอร์ต่อภายใน
  4533
 • ผศ.นพ. ณัฐ พสุธารชาติ

  สังกัด / สาขาวิชา
  คณะแพทยศาสตร์ / ประสาทวิทยา
  เบอร์ต่อภายใน
  4612
 • อ.นพ. ณัฐชัย ศรีสวัสดิ์

  สังกัด / สาขาวิชา
  สภากาชาดไทย / โรคไต
 • ผศ.นพ. ณัฐพงษ์ เจียมจริยธรรม

  สังกัด / สาขาวิชา
  คณะแพทยศาสตร์ / โรคทางการหายใจและภาวะวิกฤตทางการหายใจ
  เบอร์ต่อภายใน
  4252
 • ผศ.นพ. ณัฐวุฒิ โตวนำชัย

  สังกัด / สาขาวิชา
  สภากาชาดไทย / โรคไต
  เบอร์ต่อภายใน
  4251
 • อ.พญ. ณับผลิกา กองพลพรหม

  สังกัด / สาขาวิชา
  สภากาชาดไทย / โรคทางการหายใจและภาวะวิกฤตทางการหายใจ
  เบอร์ต่อภายใน
  4252
 • อ.พญ. ณิชา สมหล่อ

  สังกัด / สาขาวิชา
  สภากาชาดไทย / โภชนาการคลินิก
 • รศ.นพ. เถลิงศักดิ์ กาญจนบุษย์

  สังกัด / สาขาวิชา
  คณะแพทยศาสตร์ / โรคไต
  เบอร์ต่อภายใน
  4251 , 4321
 • ผศ.ดร.นพ. ธนินทร์ อัศววิเชียรจินดา

  สังกัด / สาขาวิชา
  คณะแพทยศาสตร์ / ระบาดวิทยา
  เบอร์ต่อภายใน
  02-2564000 ต่อ 3283
 • ผศ.ดร.นพ. ธัญญพงษ์ ณ นคร

  สังกัด / สาขาวิชา
  คณะแพทยศาสตร์ / โลหิตวิทยา
  เบอร์ต่อภายใน
  4564
 • ศ.นพ. ธานินทร์ อินทรกำธรชัย

  สังกัด / สาขาวิชา
  คณะแพทยศาสตร์ / โลหิตวิทยา
  เบอร์ต่อภายใน
  4564
 • ผศ.นพ. ธิติ สนับบุญ

  สังกัด / สาขาวิชา
  คณะแพทยศาสตร์ / โรคต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิสม
  เบอร์ต่อภายใน
  4101 , 4296
 • ศ.นพ. ธีระพงษ์ ตัณฑวิเชียร

  สังกัด / สาขาวิชา
  คณะแพทยศาสตร์ / โรคติดเชื้อ
  เบอร์ต่อภายใน
  4578
 • ศ.นพ. ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา

  สังกัด / สาขาวิชา
  คณะแพทยศาสตร์ / ประสาทวิทยา
  เบอร์ต่อภายใน
  4612
 • ผศ.นพ. นภชาญ เอื้อประเสริฐ

  สังกัด / สาขาวิชา
  คณะแพทยศาสตร์ / โลหิตวิทยา
  เบอร์ต่อภายใน
  4564
 • อ.พญ. นภา ปริญญานิติกูล

  สังกัด / สาขาวิชา
  สภากาชาดไทย / โรคมะเร็ง
  เบอร์ต่อภายใน
  4533
 • รศ.นพ. นรินทร์ วรวุฒิ

  สังกัด / สาขาวิชา
  คณะแพทยศาสตร์ / โรคมะเร็ง
  เบอร์ต่อภายใน
  4533
 • อ.นพ. นริศร ลักขณานุรักษ์

  สังกัด / สาขาวิชา
  สภากาชาดไทย / โภชนาการคลินิก
 • อ.พญ. นฤชา จิรกาลวสาน

  สังกัด / สาขาวิชา
  คณะแพทยศาสตร์ / โรคทางการหายใจและภาวะวิกฤตทางการหายใจ
  เบอร์ต่อภายใน
  4252
 • ศ.พญ. นิจศรี ชาญณรงค์

  สังกัด / สาขาวิชา
  คณะแพทยศาสตร์ / ประสาทวิทยา
  เบอร์ต่อภายใน
  4612
 • อ.นพ. ปฏิณัฐ บูรณะทรัพย์ขจร

  สังกัด / สาขาวิชา
  คณะแพทยศาสตร์ / อายุรศาสตร์โรงพยาบาลและผู้ป่วยนอก
  เบอร์ต่อภายใน
  4101 , 4296
 • อ.พญ. ปณิสินี ลวสุต

  สังกัด / สาขาวิชา
  สภากาชาดไทย / โลหิตวิทยา
  เบอร์ต่อภายใน
  4564
 • อ.พญ. ปนัดดา ศรีจอมขวัญ

  สังกัด / สาขาวิชา
  สภากาชาดไทย / โรคต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิสม
  เบอร์ต่อภายใน
  4101
 • รศ.นพ. ประเดิมชัย คงคำ

  สังกัด / สาขาวิชา
  คณะแพทยศาสตร์ / อายุรศาสตร์โรงพยาบาลและผู้ป่วยนอก
  เบอร์ต่อภายใน
  4246 , 4563
 • ศ.ดร.นพ. ประวิตร อัศวานนท์

  สังกัด / สาขาวิชา
  คณะแพทยศาสตร์ / ตจวิทยา
  เบอร์ต่อภายใน
  4253
 • อ.นพ. ประสิทธิ์ เผ่าทองคำ

  สังกัด / สาขาวิชา
  คณะแพทยศาสตร์ / เวชศาสตร์พันธุกรรม
  เบอร์ต่อภายใน
  4246 , 4563
 • รศ.ดร.พญ. ปวีณา สุสัณฐิตพงษ์

  สังกัด / สาขาวิชา
  สภากาชาดไทย / โรคไต
  เบอร์ต่อภายใน
  4251
 • อ.พญ. ปิยะดา สิทธิเดชไพบูลย์

  สังกัด / สาขาวิชา
  สภากาชาดไทย / โรคมะเร็ง
 • อ.นพ. ปิยะพันธ์ พฤกษพานิช

  สังกัด / สาขาวิชา
  สภากาชาดไทย / โรคทางเดินอาหาร
  เบอร์ต่อภายใน
  4265
 • ผศ.ดร.นพ. ปิยะวัฒน์ โกมลมิศร์

  สังกัด / สาขาวิชา
  คณะแพทยศาสตร์ / โรคทางเดินอาหาร
  เบอร์ต่อภายใน
  4265
 • ศ.ดร.นพ. พลภัทร โรจน์นครินทร์

  สังกัด / สาขาวิชา
  คณะแพทยศาสตร์ / โลหิตวิทยา
  เบอร์ต่อภายใน
  4564
 • อ.พญ. พัชญา บุญชยาอนันต์

  สังกัด / สาขาวิชา
  สภากาชาดไทย / โรคต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิสม
  เบอร์ต่อภายใน
  4296, 4101
 • อ.พญ. พัทธมน ปัญญาแก้ว

  สังกัด / สาขาวิชา
  สภากาชาดไทย / ประสาทวิทยา
  เบอร์ต่อภายใน
  4612
 • อ.นพ. พิทักษ์ เดชพรเทวัญ

  สังกัด / สาขาวิชา
  สภากาชาดไทย / อายุรศาสตร์โรงพยาบาลและผู้ป่วยนอก
 • อ.นพ. พิสุทธิ์ กตเวทิน

  สังกัด / สาขาวิชา
  สภากาชาดไทย / โรคไต
  เบอร์ต่อภายใน
  4251
 • อ.นพ. ไพโรจน์ ฉัตรานุกูลชัย

  สังกัด / สาขาวิชา
  สภากาชาดไทย / โรคหัวใจและหลอดเลือด
  เบอร์ต่อภายใน
  4184, 4291
 • ผศ.พญ. ภาวิณี ฤกษ์นิมิตร

  สังกัด / สาขาวิชา
  สภากาชาดไทย / ตจวิทยา
  เบอร์ต่อภายใน
  4253
 • ผศ.นพ. มนต์ชัย ชาลาประวรรตน์

  สังกัด / สาขาวิชา
  คณะแพทยศาสตร์ / โภชนาการคลินิก
  เบอร์ต่อภายใน
  4645
 • ศ.พญ. มนาธิป โอศิริ

  สังกัด / สาขาวิชา
  คณะแพทยศาสตร์ / โรคข้อและรูมาติสซั่ม
  เบอร์ต่อภายใน
  4526
 • อ.พญ. มาริษา พงศ์พฤฒิพันธ์

  สังกัด / สาขาวิชา
  คณะแพทยศาสตร์ / ตจวิทยา
  เบอร์ต่อภายใน
  4253
 • อ.นพ. ยงเกษม วรเศรษฐการกิจ

  สังกัด / สาขาวิชา
  คณะแพทยศาสตร์ / อายุรศาสตร์โรงพยาบาลและผู้ป่วยนอก
  เบอร์ต่อภายใน
  4246 , 4563
 • ศ.นพ. ยิ่งยศ อวิหิงสานนท์

  สังกัด / สาขาวิชา
  คณะแพทยศาสตร์ / โรคไต
  เบอร์ต่อภายใน
  4251 , 4321
 • อ.นพ. ยุทธชัย ลิขิตเจริญ

  สังกัด / สาขาวิชา
  สภากาชาดไทย / ประสาทวิทยา
 • อ.พญ. รภัส พิทยานนท์

  สังกัด / สาขาวิชา
  สภากาชาดไทย / โรคทางเดินอาหาร
 • อ.นพ. รองพงศ์ โพล้งละ

  สังกัด / สาขาวิชา
  สภากาชาดไทย / โรคติดเชื้อ
 • ศ.นพ. รังสรรค์ ฤกษ์นิมิตร

  สังกัด / สาขาวิชา
  คณะแพทยศาสตร์ / โรคทางเดินอาหาร
  เบอร์ต่อภายใน
  4265
 • อ.ดร.พญ. รัชต์ธร ปัญจประทีป

  สังกัด / สาขาวิชา
  สภากาชาดไทย / ตจวิทยา
  เบอร์ต่อภายใน
  4253
 • ศ.นพ. รุ่งโรจน์ พิทยศิริ

  สังกัด / สาขาวิชา
  คณะแพทยศาสตร์ / ประสาทวิทยา
  เบอร์ต่อภายใน
  4612
 • อ.พญ. รุ่งฤดี ชัยธีรกิจ

  สังกัด / สาขาวิชา
  คณะแพทยศาสตร์ / โรคทางเดินอาหาร
  เบอร์ต่อภายใน
  4265
 • อ.พญ. ลลิตา วัฒนะจรรยา

  สังกัด / สาขาวิชา
  สภากาชาดไทย / โรคต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิสม
  เบอร์ต่อภายใน
  4101
 • อ.พญ. เลลานี ไพฑูรย์พงษ์

  สังกัด / สาขาวิชา
  สภากาชาดไทย / โรคติดเชื้อ
  เบอร์ต่อภายใน
  4578
 • อ.นพ. วรพจน์ นิลรัตกุล

  สังกัด / สาขาวิชา
  คณะแพทยศาสตร์ / โรคติดเชื้อ
  เบอร์ต่อภายใน
  4578
 • อ.นพ. วรฤทธิ์ เลิศสุวรรณเสรี

  สังกัด / สาขาวิชา
  สภากาชาดไทย / โรคหัวใจและหลอดเลือด
  เบอร์ต่อภายใน
  4184
 • อ.พญ. วรวรรณ ศิริชนะ

  สังกัด / สาขาวิชา
  สภากาชาดไทย / โรคทางการหายใจและภาวะวิกฤตทางการหายใจ
  เบอร์ต่อภายใน
  4252
 • อ.นพ. วรวุฒิ รุ่งประดับวงศ์

  สังกัด / สาขาวิชา
  สภากาชาดไทย / โรคหัวใจและหลอดเลือด
 • อ.นพ. วศิน พุทธารี

  สังกัด / สาขาวิชา
  คณะแพทยศาสตร์ / โรคหัวใจและหลอดเลือด
  เบอร์ต่อภายใน
  4184 , 4291
 • รศ.นพ. วันล่า กุลวิชิต

  สังกัด / สาขาวิชา
  คณะแพทยศาสตร์ / โรคติดเชื้อ
  เบอร์ต่อภายใน
  4578
 • ผศ.พญ. วิริยาพร ฤทธิทิศ

  สังกัด / สาขาวิชา
  สภากาชาดไทย / โรคทางเดินอาหาร
  เบอร์ต่อภายใน
  4265
 • รศ.ดร.นพ. วิโรจน์ ศรีอุฬารพงศ์

  สังกัด / สาขาวิชา
  คณะแพทยศาสตร์ / โรคมะเร็ง
  เบอร์ต่อภายใน
  4533
 • รศ.ดร.นพ. วีรพันธุ์ โขวิฑูรกิจ

  สังกัด / สาขาวิชา
  คณะแพทยศาสตร์ / โรคต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิสม
  เบอร์ต่อภายใน
  4101 , 4296
 • ผศ.พญ. ศริญญา ภูวนันท์

  สังกัด / สาขาวิชา
  คณะแพทยศาสตร์ / โรคหัวใจและหลอดเลือด
  เบอร์ต่อภายใน
  4184 , 4291
 • รศ.นพ. โศภณ นภาธร

  สังกัด / สาขาวิชา
  คณะแพทยศาสตร์ / โรคไต
  เบอร์ต่อภายใน
  4251 , 4321
 • อ.พญ. สติมัย อนิวรรณน์

  สังกัด / สาขาวิชา
  สภากาชาดไทย / โรคทางเดินอาหาร
 • ศ.นพ. สมเกียรติ วงษ์ทิม

  สังกัด / สาขาวิชา
  คณะแพทยศาสตร์ / โรคทางการหายใจและภาวะวิกฤตทางการหายใจ
  เบอร์ต่อภายใน
  4252
 • ผศ.นพ. สมเกียรติ แสงวัฒนาโรจน์

  สังกัด / สาขาวิชา
  คณะแพทยศาสตร์ / โรคหัวใจและหลอดเลือด
  เบอร์ต่อภายใน
  4184 , 4291
 • ผศ.นพ. สมชาย ปรีชาวัฒน์

  สังกัด / สาขาวิชา
  สภากาชาดไทย / โรคหัวใจและหลอดเลือด
  เบอร์ต่อภายใน
  4184 , 4291
 • ศ.นพ. สมชาย เอี่ยมอ่อง

  สังกัด / สาขาวิชา
  คณะแพทยศาสตร์ / โรคไต
  เบอร์ต่อภายใน
  4251 , 4321
 • ผศ.พญ. สมนพร บุณยะรัตเวช สองเมือง

  สังกัด / สาขาวิชา
  คณะแพทยศาสตร์ / โรคหัวใจและหลอดเลือด
  เบอร์ต่อภายใน
  4184 , 4291
 • รศ.ดร.นพ. สมบัติ ตรีประเสริฐสุข

  สังกัด / สาขาวิชา
  คณะแพทยศาสตร์ / โรคทางเดินอาหาร
  เบอร์ต่อภายใน
  4265
 • รศ.นพ. สมพงษ์ สุวรรณวลัยกร

  สังกัด / สาขาวิชา
  คณะแพทยศาสตร์ / โรคต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิสม
  เบอร์ต่อภายใน
  4101
 • อ.นพ. สราวุฒิ ศิวโมกษธรรม

  สังกัด / สาขาวิชา
  สภากาชาดไทย / อายุรศาสตร์โรงพยาบาลและผู้ป่วยนอก
  เบอร์ต่อภายใน
  4246 , 4563
 • ผศ.นพ. สารัช สุนทรโยธิน

  สังกัด / สาขาวิชา
  คณะแพทยศาสตร์ / โรคต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิสม
  เบอร์ต่อภายใน
  4101
 • ผศ.นพ. สิทธิชัย อุกฤษฏชน

  สังกัด / สาขาวิชา
  คณะแพทยศาสตร์ / โรคข้อและรูมาติสซั่ม
  เบอร์ต่อภายใน
  4526
 • อ.นพ. สืบพงศ์ ธนสารวิมล

  สังกัด / สาขาวิชา
  คณะแพทยศาสตร์ / โรคมะเร็ง
  เบอร์ต่อภายใน
  4533
 • ผศ.นพ. สุชัย สุเทพารักษ์

  สังกัด / สาขาวิชา
  คณะแพทยศาสตร์ / พิษวิทยา
  เบอร์ต่อภายใน
  4251 ต่อ 201
 • อ.พญ. สุดารัตน์ สถิตธรรมนิตย์

  สังกัด / สาขาวิชา
  สภากาชาดไทย / โรคหัวใจและหลอดเลือด
  เบอร์ต่อภายใน
  4184
 • ศ.นพ. สุทธิชัย จิตะพันธุ์กุล

  สังกัด / สาขาวิชา
  คณะแพทยศาสตร์ / เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ
  เบอร์ต่อภายใน
  4449
 • ศ.นพ. สุเทพ กลชาญวิทย์

  สังกัด / สาขาวิชา
  คณะแพทยศาสตร์ / โรคทางเดินอาหาร
  เบอร์ต่อภายใน
  4265
 • รศ.นพ. สุพจน์ ศรีมหาโชตะ

  สังกัด / สาขาวิชา
  สภากาชาดไทย / โรคหัวใจและหลอดเลือด
  เบอร์ต่อภายใน
  4184 , 4291
 • ผศ.นพ. สุรพันธ์ สิทธิสุข

  สังกัด / สาขาวิชา
  คณะแพทยศาสตร์ / โรคหัวใจและหลอดเลือด
  เบอร์ต่อภายใน
  4184 , 4291
 • อ.พญ. อภิญญ์เพ็ญ สาระยา วสันติวงศ์

  สังกัด / สาขาวิชา
  สภากาชาดไทย / ประสาทวิทยา
  เบอร์ต่อภายใน
  4612
 • อ.พญ. อรอุมา ชุติเนตร

  สังกัด / สาขาวิชา
  สภากาชาดไทย / ประสาทวิทยา
  เบอร์ต่อภายใน
  4612
 • ผศ.นพ. อุดมศักดิ์ บุญวรเศรษฐ์

  สังกัด / สาขาวิชา
  คณะแพทยศาสตร์ / โลหิตวิทยา
  เบอร์ต่อภายใน
  4564
 • อ.นพ. เอกราช อริยะชัยพาณิชย์

  สังกัด / สาขาวิชา
  สภากาชาดไทย / โรคหัวใจและหลอดเลือด
  เบอร์ต่อภายใน
  4184
 • อ.พญ. เอกฤทัย สุวรรณนาคินทร์

  สังกัด / สาขาวิชา
  สภากาชาดไทย / โรคทางการหายใจและภาวะวิกฤตทางการหายใจ
  เบอร์ต่อภายใน
  4252
 • อ.นพ. โอภาส พุทธเจริญ

  สังกัด / สาขาวิชา
  สภากาชาดไทย / โรคติดเชื้อ
  เบอร์ต่อภายใน
  4578
 • อ.พญ. ไอณภัค บุญทวียุวัฒน์

  สังกัด / สาขาวิชา
  สภากาชาดไทย / ตจวิทยา
  เบอร์ต่อภายใน
  4253
 • อ.นพ. ไอยวุฒิ ไทยพิสุทธิกุล

  สังกัด / สาขาวิชา
  สภากาชาดไทย / โรคมะเร็ง
 • ผศ.นพ. ฮิโรชิ จันทาภากุล

  สังกัด / สาขาวิชา
  คณะแพทยศาสตร์ / โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกันทางคลินิก
  เบอร์ต่อภายใน
  4152