ธุรการภาควิชาอายุรศาสตร์

เบอร์โทร. 02-256-4575, 02-256-4246, 02-256-4563 หรือ 02-256-4000 ต่อ 3240, Fax.02-256-4000 ต่อ 80242

 • วิชนารถ ราชคำ

  งาน
  งานสารบรรณสภากาชาดไทย
  อีเมล์
  puengnoi30.11@gmail.com
  เบอร์ต่อภายใน
  11
 • กัณทิยา ประวัติ

  งาน
  สารบรรณคณะแพทยศาสตร์
  อีเมล์
  kantiya_3240@hotmail.com
  เบอร์ต่อภายใน
  12
 • ณัฐพล ไขสีดา

  งาน
  ระดับบัณฑิตศึกษา (นิสิตปริญญา โท-เอก)
  อีเมล์
  n.khaiseeda@hotmail.com
  เบอร์ต่อภายใน
  13
 • ดาริกา ทาทิพย์

  งาน
  ระดับบัณฑิตศึกษา (นิสิตปริญญา โท-เอก / แพทย์ประจำบ้านต่อยอด)
  อีเมล์
  snoo_wie@hotmail.com
  เบอร์ต่อภายใน
  14
 • ดวงนภา เล็กลาด

  งาน
  การศึกษาระดับปริญญา
  อีเมล์
  annandant.1984@gmail.com
  เบอร์ต่อภายใน
  15
 • วรรณี สีขาว

  งาน
  การศึกษาระดับปริญญา (นิสิตแพทย์ ปี 6)
  อีเมล์
  wannee4246@yahoo.com
  เบอร์ต่อภายใน
  16
 • ณฐมน พรสุวรรณ

  งาน
  การศึกษาระดับปริญญา (นิสิตแพทย์ ปี 5)
  อีเมล์
  NongMM1986@gmail.com
  เบอร์ต่อภายใน
  17
 • มานิสา ปราการพิลาศ

  งาน
  การศึกษาระดับปริญญา (นิสิตแพทย์ ปี 4)
  อีเมล์
  bumbum_mmmmm@hotmail.com
  เบอร์ต่อภายใน
  18
 • บุศรา รติวิริยะพงศ์

  งาน
  การศึกษาระดับหลังปริญญา (แพทย์ประจำบ้าน)
  อีเมล์
  ipezts.np@gmail.com
  เบอร์ต่อภายใน
  19
 • พรพิมล ภิรมย์ฤทธิ์

  งาน
  การศึกษาระดับหลังปริญญา (แพทย์ประจำบ้าน)
  อีเมล์
  ponpimol.piromrit@hotmail.com
  เบอร์ต่อภายใน
  20
 • ชลทิมา ทาทิพย์

  งาน
  การศึกษาระดับหลังปริญญา (แพทย์ประจำบ้าน)
  อีเมล์
  Chontima_t@hotmail.com
  เบอร์ต่อภายใน
  21
 • คนธวัลย์ ศิริเกตุมณีรัตน์

  งาน
  การศึกษาระดับหลังปริญญา (แพทย์ประจำบ้าน)
  อีเมล์
  kontawan.siri@hotmail.com
  เบอร์ต่อภายใน
  22
 • ณัฐวุฒิ ยงยันต์

  งาน
  วิจัย, ประกันคุณภาพการศึกษา,การศึกษาต่อเนื่อง(CME)
  อีเมล์
  nat_tawoot@hotmail.com
  เบอร์ต่อภายใน
  23
 • วิทยา พวงพิลา

  งาน
  งานบุคลากร (HR2-3)
  อีเมล์
  wit_p4246@yahoo.com
  เบอร์ต่อภายใน
  25
 • จักรพงษ์ กลีบสัตบุตร

  งาน
  วิจัย / IT / วิชาการ
  อีเมล์
  k_nuy@hotmail.com
  เบอร์ต่อภายใน
  26
 • ธัญพร สุขไพบูลย์

  งาน
  บริการผู้ป่วยใน-ผู้ป่วยนอก
  อีเมล์
  thanyaporn.sookpaiboon@yahoo.co.th
  เบอร์ต่อภายใน
  27
 • รวีรัตน์ พัตราภรณ์

  งาน
  บริหาร / การเงิน / วิชาการ
  อีเมล์
  nok.raweerat@gmail.com
  เบอร์ต่อภายใน
  28
 • ภูมิศักดิ์ ลามมะ

  งาน
  โสต และ วารสารจุฬาอายุรศาสตร์
  อีเมล์
  puyz.finalcut@gmail.com
  เบอร์ต่อภายใน
  30
 • น้อย วงษ์เขียน

  งาน
  รับ-ส่ง หนังสือคณะแพทยศาสตร์
  เบอร์ต่อภายใน
  31
 • ธนสินี ดอนกลาง

  งาน
  รับ-ส่ง หนังสือสภากาชาดไทย
  เบอร์ต่อภายใน
  31
 • สุกัญญา มั่นคง

  งาน
  รับ-ส่ง หนังสือสภากาชาดไทย
  เบอร์ต่อภายใน
  32
 • อมร จิตระวัง

  งาน
  ดูแลห้องพักแพทย์
  โทร.
  0860429903
ธุรการสาขาวิชา
 • หัวใจและหลอดเลือด

  หมายเลขโทรศัพท์
  0-2256-4184
  ขวัญเรือน พวงชมพู
  kwanreun.cardio.chula@outlook.co.th
 • ตจวิทยา

  หมายเลขโทรศัพท์
  0-2256-4253
  กาญจนา ยุทธวิบูลย์
  Kanjana.yutt@gmail.com
 • ต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิสม

  หมายเลขโทรศัพท์
  0-2256-4101
  อาภาภรณ์ การินทร์ / ธัชนันท์ เพชรดำรงศักดิ์ / ศิริลาภ ขวัญเจ้า
  apaporn102@yahoo.com / leethatcha2@gmail.com / rakeakna@yahoo.com
 • โรคไต

  หมายเลขโทรศัพท์
  0-2256-4000 ต่อ 81014-19
  ทิพย์วัลย์ ทองธำรงรัตน์ / ชนกพรรณ กุลบุตร
  nephro_chula@hotmail.com
 • โรคระบบทางเดินอาหาร

  หมายเลขโทรศัพท์
  0-2256-4265
  อทิติยา อภิราชจิตร
  athiti_pook@hotmail.com; division_GI@yahoo.com
 • ประสาทวิทยา

  หมายเลขโทรศัพท์
  0-2256-4000 ต่อ 80722-23
  ธนสร ดอกไม้เงิน / ศตพร โลหนันท์ / ปรัศมา ไตรยปัญจวิทย์
  neuro.chula@hotmail.co.th / modonchak28@hotmail.com
 • โรคมะเร็ง

  หมายเลขโทรศัพท์
  0-2256-4533
  สมจิตย์ ชิราพร / ธณัติชัย ศรีแพรศรี / นุสบา ทามาลี
  kai4533@hotmail.com
 • โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกันทางคลินิก

  หมายเลขโทรศัพท์
  0-2256-4152
  ปาลิดา การโสรส
  nrkik@yahoo.com
 • โรคติดเชื้อ

  หมายเลขโทรศัพท์
  0-2256-4578
  ปนัดดา ขำนิพันธ์
  p_khumniphat@yahoo.com
 • เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ

  หมายเลขโทรศัพท์
  0-2256-4000 ต่อ 94005
  จิราภร พิบูลย์สวัสดิ์
  jiphiboon@yahoo.co.th
 • ระบาดวิทยา

  หมายเลขโทรศัพท์
  0-2256-4000 ต่อ 80901
  สมพร สุขสถิตย์
  somporn_suksathi@yahoo.com
 • โลหิตวิทยา

  หมายเลขโทรศัพท์
  0-2256-4564
  อรุโณทัย ศรีเคลือบ
  hematology.unit@gmail.com
 • โรคระบบการหายใจและเวชบำบัดวิกฤตโรคระบบการหายใจ

  หมายเลขโทรศัพท์
  0-2256-4000 ต่อ 81027-8
  จิราพร หนองขุ่นสาร
  aom-aom1985@hotmail.com
 • โรคข้อและรูมาติสซั่ม

  หมายเลขโทรศัพท์
  0-2256-4000 ต่อ 94004, 94031
  กมลเนตร มุสิกสวัสดิ์
  kamolnate.cuhptrmt@gmail.com
 • อายุรศาสตร์โรงพยาบาลและผู้ป่วยนอก

  หมายเลขโทรศัพท์
  0-2256-4000 ต่อ 94003
  พบสุข ถวายนาค
  bowiez_1985@hotmail.com
 • โภชนาการคลินิก

  หมายเลขโทรศัพท์
  0-2256-4000 ต่อ 94006
  สิริกานต์ ธรรมสุนทร
  sirikarn.tham@gmail.com
 • พิษวิทยา

  หมายเลขโทรศัพท์
  0-2256-4251 ต่อ 201
  สิริกานต์ ธรรมสุนทร
  sirikarn.tham@gmail.com
 • เวชศาสตร์ฉุกเฉิน

  หมายเลขโทรศัพท์
  0-2256-4553, 0-2256-4554
 • เวชศาสตร์พันธุกรรม

  หมายเลขโทรศัพท์
  0-2256-4000 ต่อ 94005
  จิราภร พิบูลย์สวัสดิ์
  jiphiboon@yahoo.co.th
 • อายุรศาสตร์ทั่วไป

  หมายเลขโทรศัพท์
  0-2256-4246 ต่อ 29
  ณัฐชา สุทธยาคม