ประกาศจากภาควิชา

เปิดรับสมัครแพทย์ประจำบ้านอายุรศาสตร์
ปีการศึกษา 2563

ผู้สนใจสมัครแพทย์ประจำบ้านอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ปีการศึกษา 2563
สามารถขอรับแบบฟอร์มแสดงความจำนงได้ตั้งแต่วันนี้ - 31 สิงหาคม 2562
****ไม่จำเป็นต้องรอยืนยันต้นสังกัด
ที่อีเมล์ postgrad_med@chula.md
หรือโทร 02-256- 4246 ต่อ 22 คุณคนธวัลย์  ศิริเกตุมณีรัตน์

 Update: วันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2562 / Viewed: 15440