ปฏิทินกิจกรรมภาควิชา
 • จันทร์ 25 มี.ค. 2562

  12.10-13.00 น. :
  Medical Grand Round: Cardiovascular risk screening* (บันทึกวิดีโอ)
  ณ ห้องประชุมชั้น 12 อาคารภูมิสิริ
  Add to Google Calendar

  ผู้บรรยาย: ผศ.นพ.ไพโรจน์ ฉัตรานุกูลชัย

                   อ.นพ.ปริญญ์ วาทีสาธกกิจ

 • อังคาร 26 มี.ค. 2562

  12.00-13.00 น. :
  Admission Round* (บันทึกวิดีโอ)
  ณ ห้องประชุมชั้น 12 อาคารภูมิสิริ
  Add to Google Calendar
 • พุธ 27 มี.ค. 2562

  12.00-13.00 น. :
  ประชุมคณะกรรมการการศึกษาหลังปริญญาร่วมกับแพทย์ประจำบ้าน
  ณ ห้องประชุมชั้น 12 อาคารภูมิสิริ
  Add to Google Calendar
  12.30-12.50 น. :
  MED Talk 1080: "Inspiration"
  ณ ห้องประชุมชั้น 12 อาคารภูมิสิริ
  Add to Google Calendar

  ผู้บรรยาย: นพ.กรพรหม แสงอร่าม

  13.00-14.00 น. :
  Core Lecture: Rheumatoid arthritis and spondyloarthropathies (บันทึกวิดีโอ)
  ณ ห้องประชุมชั้น 12 อาคารภูมิสิริ
  Add to Google Calendar

  ผู้บรรยาย: ศ.พญ.มนาธิป โอศิริ

 • พฤหัส 28 มี.ค. 2562

  12.00-13.00 น. :
  Interdepartment Conference: Massive blood transfusion* (บันทึกวิดีโอ)
  ณ ห้องประชุมชั้น 12 อาคารภูมิสิริ
  Add to Google Calendar

  ผู้บรรยาย: พญ.กฤตยา เมฆฤทธิไกร

                   พญ.พริมา สิงหโกวินท์

  อาจารย์ที่ปรึกษา: Medicine: อ.นพ.วศิน พุทธารี

                                              อ.นพ.ปฏิณัฐ บูรณะทรัพย์ขจร

                                              อ.นพ.ปิติพงศ์ กิจรัตนะกุล

                              Blood bank: อ.พญ.พรรณดี วัฒนบุญยงเจริญ

                              Obstetrics: ผศ.นพ.ตุลย์ สิทธิสมวงศ์

                              Anesthesiology: อ.นพ.พิพัฒน์ แซ่ยับ

 • ศุกร์ 29 มี.ค. 2562

  07.30-08.30 น. :
  English Admission Round and Case Summary* (บันทึกวิดีโอ)
  ณ ห้องประชุมชั้น 12 อาคารภูมิสิริ
  Add to Google Calendar
  12.10-13.00 น. :
  Core Lecture: Common venomous bites and exposure in Thailand (บันทึกวิดีโอ)
  ณ ห้องประชุมชั้น 12 อาคารภูมิสิริ
  Add to Google Calendar

  ผู้บรรยาย: ผศ.นพ.สุชัย สุเทพารักษ์