ปฏิทินกิจกรรมภาควิชา
 • พุธ 16 ส.ค. 2560

  12.00-13.00 น. :
  Core lecture: Nutrition Screening and Assessment and Malnutrition Syndromes
  ณ ห้องประชุม 200 ที่นั่ง ชั้น 12 ตึกภูมิสิริมังคลานุสรณ์
  Add to Google Calendar

  ผู้บรรยาย: อ.นพ.นริศร ลักขณานุรักษ์

 • พฤหัส 17 ส.ค. 2560

  12.00-13.00 น. :
  Clinicopathological conference
  ณ ห้องประชุม 200 ที่นั่ง ชั้น 12 ตึกภูมิสิริมังคลานุสรณ์
  Add to Google Calendar

  ผู้บรรยาย:  

        อายุรแพทย์: อ.พญ.พัทธมน ปัญญาแก้ว

        รังสีแพทย์: อ.พญ.ศศิธร ศิริสาลิโภชน์

        พยาธิแพทย์: Concealed identity

  ผู้ดำเนินรายการ: นพ.นิธิ โตควณิชย์

 • ศุกร์ 18 ส.ค. 2560

  07.30-08.30 น. :
  Morning round
  ณ ห้องประชุม 200 ที่นั่ง ชั้น 12 ตึกภูมิสิริมังคลานุสรณ์
  Add to Google Calendar
  12.00-13.00 น. :
  Ambulatory Conference: Hyperthyroidism in Pregnancy
  ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 ภาควิชาอายุรศาสตร์ ตึกภูมิสิริมังคลานุสรณ์
  Add to Google Calendar

  ผู้บรรยาย:  

        พญ.วิสารัตน์ ธีระโกเมน

        พญ.การิตา ด่านพุทธพร

        นพ.ณฐพล วุฒิเทพบัญชา

  อาจารย์ที่ปรึกษา: อ.นพ.วิทวัส แนววงศ์