แพทย์ประจำบ้านต่อยอด สาขาประสาทวิทยา

ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เกณฑ์การรับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด

สาขาประสาทวิทยา


Available Here Soon

หลักสูตรอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอด

สาขาประสาทวิทยา


Available Here Soon

พันธกิจของการฝึกอบรม

สาขาประสาทวิทยา


Available Here Soon

ผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

สาขาประสาทวิทยา


Available Here Soon

รายชื่อแพทย์ประจำบ้านต่อยอด สาขาประสาทวิทยา

นายแพทย์วัฒน์กร เลาหพิบูลรัตนา

แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ชั้นปีที่ 1
สาขาประสาทวิทยา
สังกัด : -

แพทย์หญิงศิริกัญญา รุ่งเรือง

แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ชั้นปีที่ 2
สาขาประสาทวิทยา
สังกัด : คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล

นายแพทย์ปุนกาญจน์ ปัญจศรีประการ

แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ชั้นปีที่ 2
สาขาประสาทวิทยา
สังกัด : อิสระ

แพทย์หญิงณัชวัลฐ์ ตันติธนารัตน์

แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ชั้นปีที่ 3
สาขาประสาทวิทยา
สังกัด : ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ รพ.ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

สาขาวิชาอื่นๆ

Quick Links

Copyrights © 2019 CUMEDICINE. All rights reserved.