แพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาอายุรศาสตร์โรงพยาบาลและผู้ป่วยนอก

ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เกณฑ์การรับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด

อนุสาขาอายุรศาสตร์โรงพยาบาลและผู้ป่วยนอก


Available Here Soon

หลักสูตรอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอด

อนุสาขาอายุรศาสตร์โรงพยาบาลและผู้ป่วยนอก


Available Here Soon

พันธกิจของการฝึกอบรม

อนุสาขาอายุรศาสตร์โรงพยาบาลและผู้ป่วยนอก


Available Here Soon

ผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

อนุสาขาอายุรศาสตร์โรงพยาบาลและผู้ป่วยนอก


Available Here Soon

รายชื่อแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาอายุรศาสตร์โรงพยาบาลและผู้ป่วยนอก

นายแพทย์จรงกร ศิริมงคลเกษม

แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ชั้นปีที่ 1
อนุสาขาอายุรศาสตร์โรงพยาบาลและผู้ป่วยนอก
สังกัด : -

สาขาวิชาอื่นๆ

Quick Links

Copyrights © 2019 CUMEDICINE. All rights reserved.