แพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาโรคพาร์กินสันและกลุ่มโรคความเคลื่อนไหวผิดปกติ

ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เกณฑ์การรับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด

อนุสาขาโรคพาร์กินสันและกลุ่มโรคความเคลื่อนไหวผิดปกติ


Available Here Soon

หลักสูตรอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอด

อนุสาขาโรคพาร์กินสันและกลุ่มโรคความเคลื่อนไหวผิดปกติ


Available Here Soon

พันธกิจของการฝึกอบรม

อนุสาขาโรคพาร์กินสันและกลุ่มโรคความเคลื่อนไหวผิดปกติ


Available Here Soon

ผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

อนุสาขาโรคพาร์กินสันและกลุ่มโรคความเคลื่อนไหวผิดปกติ


Available Here Soon

รายชื่อแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาโรคพาร์กินสันและกลุ่มโรคความเคลื่อนไหวผิดปกติ

แพทย์หญิงทิตญา ประเสริบปั้น

แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ชั้นปีที่ 2
อนุสาขาโรคพาร์กินสันและกลุ่มโรคความเคลื่อนไหวผิดปกติ
สังกัด : รพ.สวรรค์ประชารักษ์

นายแพทย์ปิยะณัฐ วงศ์วรรณ

แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ชั้นปีที่ 2
อนุสาขาโรคพาร์กินสันและกลุ่มโรคความเคลื่อนไหวผิดปกติ
สังกัด : รพ.กรุงเทพพัทยา

แพทย์หญิงสุพพตา เมธารักษ์ชีพ

แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ชั้นปีที่ 2
อนุสาขาโรคพาร์กินสันและกลุ่มโรคความเคลื่อนไหวผิดปกติ
สังกัด : อิสระ

สาขาวิชาอื่นๆ

Quick Links

Copyrights © 2019 CUMEDICINE. All rights reserved.