แพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาอายุรศาสตร์การทำหัตถการทางทรวงอกและหลอดลม

ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เกณฑ์การรับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด

อนุสาขาอายุรศาสตร์การทำหัตถการทางทรวงอกและหลอดลม


Available Here Soon

หลักสูตรอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอด

อนุสาขาอายุรศาสตร์การทำหัตถการทางทรวงอกและหลอดลม


Available Here Soon

พันธกิจของการฝึกอบรม

อนุสาขาอายุรศาสตร์การทำหัตถการทางทรวงอกและหลอดลม


Available Here Soon

ผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

อนุสาขาอายุรศาสตร์การทำหัตถการทางทรวงอกและหลอดลม


Available Here Soon

รายชื่อแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาอายุรศาสตร์การทำหัตถการทางทรวงอกและหลอดลม

นายแพทย์ชนทัต ไตรทอง

แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ชั้นปีที่ 1
อนุสาขาอายุรศาสตร์การทำหัตถการทางทรวงอกและหลอดลม
สังกัด : อิสระ

สาขาวิชาอื่นๆ

Quick Links

Copyrights © 2019 CUMEDICINE. All rights reserved.