แพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคไต

ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เกณฑ์การรับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด

อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคไต


Available Here Soon

หลักสูตรอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอด

อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคไต


Available Here Soon

พันธกิจของการฝึกอบรม

อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคไต


Available Here Soon

ผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคไต


Available Here Soon

รายชื่อแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคไต

นายแพทย์ปิยพันธ์ ประพันธ์วัฒนะ

แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ชั้นปีที่ 1
อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคไต
สังกัด : วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์

นายแพทย์สุรศักดิ์ ใฝ่สัจจะธรรม

แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ชั้นปีที่ 1
อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคไต
สังกัด : รพ.ขอนแก่น

นายแพทย์สุริย์ ตั้งจิตต์ถาวรกุล

แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ชั้นปีที่ 1
อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคไต
สังกัด : มหาวิทยาลัยนเรศวร

แพทย์หญิงกวิตา จินตนาปราโมทย์

แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ชั้นปีที่ 1
อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคไต
สังกัด : อิสระ

แพทย์หญิงธันยธร วุฒิพุธนันท์

แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ชั้นปีที่ 1
อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคไต
สังกัด : อิสระ

แพทย์หญิงนวลจันทร์ทิพย์ นัยรักษ์เสรี

แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ชั้นปีที่ 1
อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคไต
สังกัด : อิสระ

นายแพทย์ธนวรรธ พูลเกิด

แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ชั้นปีที่ 2
อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคไต
สังกัด : รพ.อุตรดิตถ์

นายแพทย์วัทธิกร พิชิตพร

แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ชั้นปีที่ 2
อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคไต
สังกัด : รพ.มหาราชนครราชสีมา

แพทย์หญิงจิรารัตน์ เอี่ยมเจริญยิ่ง

แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ชั้นปีที่ 2
อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคไต
สังกัด : อิสระ

นายแพทย์วรรณสิทธิ์ วรรธนวศิน

แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ชั้นปีที่ 2
อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคไต
สังกัด : อิสระ

นายแพทย์อธิภัทร์ บรรจงจิตร

แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ชั้นปีที่ 2
อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคไต
สังกัด : อิสระ

แพทย์หญิงอริศรา ฤกษ์ฉวี

แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ชั้นปีที่ 2
อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคไต
สังกัด : อิสระ

สาขาวิชาอื่นๆ

Quick Links

Copyrights © 2019 CUMEDICINE. All rights reserved.