แพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคไต

ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เกณฑ์การรับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด

อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคไต


Available Here Soon

หลักสูตรอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอด

อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคไต


Available Here Soon

พันธกิจของการฝึกอบรม

อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคไต


Available Here Soon

ผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคไต


Available Here Soon

รายชื่อแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคไต

นายแพทย์ทศพร ทรัพย์สิทธิกุล

แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ชั้นปีที่ 1
อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคไต
สังกัด : รพ.สมุทรปราการ

นายแพทย์ณฐพุฒิ บุญวิสุทธิ์

แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ชั้นปีที่ 1
อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคไต
สังกัด : -

นายแพทย์พิชพล จงวรนนท์

แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ชั้นปีที่ 1
อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคไต
สังกัด : -

นายแพทย์วงศธร เทียบรัตน์

แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ชั้นปีที่ 1
อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคไต
สังกัด : -

แพทย์หญิงศุภพิชญา ภิรมย์

แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ชั้นปีที่ 1
อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคไต
สังกัด : -

แพทย์หญิงสรัลชนา เจียมพจมาน

แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ชั้นปีที่ 1
อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคไต
สังกัด : -

แพทย์หญิงอัญรินทร์ วรรณะกิตติรัตน์

แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ชั้นปีที่ 1
อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคไต
สังกัด : -

นายแพทย์ปิยพันธ์ ประพันธ์วัฒนะ

แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ชั้นปีที่ 2
อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคไต
สังกัด : วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์

นายแพทย์สุรศักดิ์ ใฝ่สัจจะธรรม

แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ชั้นปีที่ 2
อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคไต
สังกัด : รพ.ขอนแก่น

นายแพทย์สุริย์ ตั้งจิตต์ถาวรกุล

แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ชั้นปีที่ 2
อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคไต
สังกัด : มหาวิทยาลัยนเรศวร

แพทย์หญิงกวิตา จินตนาปราโมทย์

แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ชั้นปีที่ 2
อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคไต
สังกัด : อิสระ

แพทย์หญิงธันยธร วุฒิพุธนันท์

แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ชั้นปีที่ 2
อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคไต
สังกัด : อิสระ

แพทย์หญิงนวลจันทร์ทิพย์ นัยรักษ์เสรี

แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ชั้นปีที่ 2
อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคไต
สังกัด : อิสระ

สาขาวิชาอื่นๆ

Quick Links

Copyrights © 2019 CUMEDICINE. All rights reserved.