แพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาโรคผิดปกติจากการนอนหลับ

ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เกณฑ์การรับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด

อนุสาขาโรคผิดปกติจากการนอนหลับ


Available Here Soon

หลักสูตรอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอด

อนุสาขาโรคผิดปกติจากการนอนหลับ


Available Here Soon

พันธกิจของการฝึกอบรม

อนุสาขาโรคผิดปกติจากการนอนหลับ


Available Here Soon

ผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

อนุสาขาโรคผิดปกติจากการนอนหลับ


Available Here Soon

รายชื่อแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาโรคผิดปกติจากการนอนหลับ

นายแพทย์ณัฐพจน์ ดัดพันธ์

แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ชั้นปีที่ 1
อนุสาขาโรคผิดปกติจากการนอนหลับ
สังกัด : -

นายแพทย์วงศ์พิทักษ์ เทพพรพิทักษ์

แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ชั้นปีที่ 2
อนุสาขาโรคผิดปกติจากการนอนหลับ
สังกัด : อิสระ

สาขาวิชาอื่นๆ

Quick Links

Copyrights © 2019 CUMEDICINE. All rights reserved.