แพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาโรคผิดปกติจาการนอนหลับ

ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เกณฑ์การรับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด

อนุสาขาโรคผิดปกติจาการนอนหลับ


Available Here Soon

หลักสูตรอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอด

อนุสาขาโรคผิดปกติจาการนอนหลับ


Available Here Soon

พันธกิจของการฝึกอบรม

อนุสาขาโรคผิดปกติจาการนอนหลับ


Available Here Soon

ผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

อนุสาขาโรคผิดปกติจาการนอนหลับ


Available Here Soon

รายชื่อแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาโรคผิดปกติจาการนอนหลับ

นายแพทย์วงศ์พิทักษ์ เทพพรพิทักษ์

แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ชั้นปีที่ 1
อนุสาขาโรคผิดปกติจาการนอนหลับ
สังกัด : อิสระ

นายแพทย์ฉัตรกรินทร์ เทพวิมลเพชรกุล

แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ชั้นปีที่ 2
อนุสาขาโรคผิดปกติจาการนอนหลับ
สังกัด : รพ.ธรรมศาสตร์

สาขาวิชาอื่นๆ

Quick Links

Copyrights © 2019 CUMEDICINE. All rights reserved.