แพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาด้านการรักษาโดยการปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดเลือด

ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เกณฑ์การรับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด

อนุสาขาด้านการรักษาโดยการปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดเลือด


Available Here Soon

หลักสูตรอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอด

อนุสาขาด้านการรักษาโดยการปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดเลือด


Available Here Soon

พันธกิจของการฝึกอบรม

อนุสาขาด้านการรักษาโดยการปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดเลือด


Available Here Soon

ผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

อนุสาขาด้านการรักษาโดยการปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดเลือด


Available Here Soon

รายชื่อแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาด้านการรักษาโดยการปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดเลือด

แพทย์หญิงเพ็ญพิชา แก้วพิชัย

แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ชั้นปีที่ 1
อนุสาขาด้านการรักษาโดยการปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดเลือด
สังกัด : รพ.สุราษฏร์ธานี

แพทย์หญิงอโณทัย จินตบัญญัติ

แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ชั้นปีที่ 1
อนุสาขาด้านการรักษาโดยการปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดเลือด
สังกัด : ม.นวมินทราธิราช

สาขาวิชาอื่นๆ

Quick Links

Copyrights © 2019 CUMEDICINE. All rights reserved.