แพทย์ประจำบ้านต่อยอด สาขาตจวิทยา

ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เกณฑ์การรับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด

สาขาตจวิทยา

ดูรายละเอียด

หลักสูตรอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอด

สาขาตจวิทยา

ดูรายละเอียด

พันธกิจของการฝึกอบรม

สาขาตจวิทยา

ดูรายละเอียด

คู่มือการฝึกอบรม

สาขาตจวิทยา

ดูรายละเอียด

รายชื่อแพทย์ประจำบ้านต่อยอด สาขาตจวิทยา

แพทย์หญิงกัณฐ์มณี วิรัตกพันธ์

แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ชั้นปีที่ 2
สาขาตจวิทยา

นายแพทย์กิตติธร สมโภชพฤฒิกุล

แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ชั้นปีที่ 2
สาขาตจวิทยา

แพทย์หญิงบูรญา มหจินดาวงษ์

แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ชั้นปีที่ 2
สาขาตจวิทยา

สาขาวิชาอื่นๆ

Quick Links

Copyrights © 2019 CUMEDICINE. All rights reserved.