แพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ

ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เกณฑ์การรับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด

อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ


Available Here Soon

หลักสูตรอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอด

อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ


Available Here Soon

พันธกิจของการฝึกอบรม

อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ


Available Here Soon

ผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ


Available Here Soon

รายชื่อแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ

แพทย์หญิงการิตา ด่านพุทธพร

แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ชั้นปีที่ 1
อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ
สังกัด : รพ.สุราษฏร์ธานี

นายแพทย์พัชร โกฉัยพัฒน์

แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ชั้นปีที่ 1
อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ
สังกัด : คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

นายแพทย์ไพสิฐ โกสุม

แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ชั้นปีที่ 1
อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ
สังกัด : คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

นายแพทย์วันฉัตร เหล่าสงวนเอก

แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ชั้นปีที่ 1
อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ
สังกัด : รพ.ศรีสะเกษ

นายแพทย์ธนวินทร์ สุขสิริวรบุตร

แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ชั้นปีที่ 1
อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ
สังกัด : อิสระ

แพทย์หญิงมนต์ประวีณ อัมพรายน์

แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ชั้นปีที่ 1
อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ
สังกัด : อิสระ

แพทย์หญิงมนัญชยา ฐาปนะสุต

แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ชั้นปีที่ 1
อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ
สังกัด : อิสระ

นายแพทย์กานต์ นครชัย

แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ชั้นปีที่ 2
อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ
สังกัด : รพ.ชลบุรี

นายแพทย์ถิรวัฒน์ จิ้วผกานนท์

แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ชั้นปีที่ 2
อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ
สังกัด : รพ.วชิระภูเก็ต

นายแพทย์วรพัฒน์ สงสำเภา

แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ชั้นปีที่ 2
อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ
สังกัด : รพ.พุทธชินราช พิษณุโลก

แพทย์หญิงวศินี พรหมรัตน์พรรณ์

แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ชั้นปีที่ 2
อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ
สังกัด : รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช

นายแพทย์สุชัจจ์ ศรีชลวัฒนา

แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ชั้นปีที่ 2
อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ
สังกัด : ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

นายแพทย์ธัชชาวุฒิ เทียนสันติสุข

แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ชั้นปีที่ 2
อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ
สังกัด : อิสระ

นายแพทย์นฤพัฒน์ แสงพรสุข

แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ชั้นปีที่ 2
อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ
สังกัด : อิสระ

สาขาวิชาอื่นๆ

Quick Links

Copyrights © 2019 CUMEDICINE. All rights reserved.