แพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ

ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เกณฑ์การรับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด

อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ

ดูรายละเอียด

หลักสูตรอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอด

อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ

ดูรายละเอียด

พันธกิจของการฝึกอบรม

อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ

ดูรายละเอียด

ผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ

ดูรายละเอียด

รายชื่อแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ

นายแพทย์ทรงเกียรติ ยอดที่รัก

แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ชั้นปีที่ 1
อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ
สังกัด : รพ.สระบุรี

แพทย์หญิงโสภิดา ธรรมมงคลชัย

แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ชั้นปีที่ 1
อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ
สังกัด : รพ.มหาวิทยาลัยบูรพา

แพทย์หญิงกนกพร ยุตินทร

แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ชั้นปีที่ 1
อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ
สังกัด : -

นายแพทย์ทัศน์พล เรามานะชัย

แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ชั้นปีที่ 1
อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ
สังกัด : -

นายแพทย์ธีรัตน์ ชาติละออง

แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ชั้นปีที่ 1
อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ
สังกัด : -

นายแพทย์อภิชัย มาสุขใจ

แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ชั้นปีที่ 1
อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ
สังกัด : -

แพทย์หญิงอลาณณา วิเชียรธวัชชัย

แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ชั้นปีที่ 1
อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ
สังกัด : -

แพทย์หญิงการิตา ด่านพุทธพร

แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ชั้นปีที่ 2
อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ
สังกัด : รพ.สุราษฏร์ธานี

นายแพทย์พัชร โกฉัยพัฒน์

แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ชั้นปีที่ 2
อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ
สังกัด : คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

นายแพทย์ไพสิฐ โกสุม

แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ชั้นปีที่ 2
อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ
สังกัด : คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

นายแพทย์วันฉัตร เหล่าสงวนเอก

แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ชั้นปีที่ 2
อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ
สังกัด : รพ.ศรีสะเกษ

นายแพทย์ธนวินทร์ สุขสิริวรบุตร

แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ชั้นปีที่ 2
อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ
สังกัด : อิสระ

แพทย์หญิงมนต์ประวีณ อัมพรายน์

แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ชั้นปีที่ 2
อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ
สังกัด : อิสระ

แพทย์หญิงมนัญชยา ฐาปนะสุต

แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ชั้นปีที่ 2
อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ
สังกัด : อิสระ

นายแพทย์กานต์ นครชัย

แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ชั้นปีที่ 3
อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ
สังกัด : รพ.ชลบุรี

สาขาวิชาอื่นๆ

Quick Links

Copyrights © 2019 CUMEDICINE. All rights reserved.