แพทย์ประจำบ้านต่อยอด อายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤต

ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เกณฑ์การรับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด

อายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤต

ดูรายละเอียด

หลักสูตรอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอด

อายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤต

ดูรายละเอียด

พันธกิจของการฝึกอบรม

อายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤต


Available Here Soon

ผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

อายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤต


Available Here Soon

รายชื่อแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤต

นายแพทย์คุณาธิป นิสสัยพันธุ์

แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ชั้นปีที่ 1
อายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤต
สังกัด : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

แพทย์หญิงจิณห์จุฑา เงยวิจิตร

แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ชั้นปีที่ 1
อายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤต
สังกัด : รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร

แพทย์หญิงศศิพักตร์ นิธิวรนันท์

แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ชั้นปีที่ 1
อายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤต
สังกัด : รพ.ตรัง

แพทย์หญิงนันทนัช วุฒิไกรวิทย์

แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ชั้นปีที่ 1
อายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤต
สังกัด : อิสระ

แพทย์หญิงปริยากร ปัทมินทร์

แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ชั้นปีที่ 1
อายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤต
สังกัด : อิสระ

นายแพทย์ธันยวีร์ เสริมแก้ว

แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ชั้นปีที่ 2
อายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤต
สังกัด : รพ.ยะลา

แพทย์หญิงวันวิสาข์ บุญเฟื่อง

แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ชั้นปีที่ 2
อายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤต
สังกัด : อิสระ

แพทย์หญิงญาณิศา เกลื่อนวัน

แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ชั้นปีที่ 3
อายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤต
สังกัด : สถาบันโรคทรวงอก

สาขาวิชาอื่นๆ

Quick Links

Copyrights © 2019 CUMEDICINE. All rights reserved.