แพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาอายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา

ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เกณฑ์การรับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด

อนุสาขาอายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา

ดูรายละเอียด

หลักสูตรอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอด

อนุสาขาอายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา

ดูรายละเอียด

พันธกิจและผลลัพธ์

อนุสาขาอายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา

ดูรายละเอียด

การประเมินและพัฒนาหลักสูตร

อนุสาขาอายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา

ดูรายละเอียด

รายชื่อแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาอายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา

นายแพทย์พิธาน วงศ์คงคาเทพ

แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ชั้นปีที่ 1
อนุสาขาอายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา
สังกัด : รพ.พระจอมเกล้า

แพทย์หญิงรุ้งประกาย อินจอง

แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ชั้นปีที่ 1
อนุสาขาอายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา
สังกัด : รพ.นครพิงค์

แพทย์หญิงอจีรา ณ สวัสดิ์

แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ชั้นปีที่ 1
อนุสาขาอายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา
สังกัด : รพ.หาดใหญ่

นายแพทย์ภัทรภณ ยศธแสนย์

แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ชั้นปีที่ 1
อนุสาขาอายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา
สังกัด : อิสระ

แพทย์หญิงชลิตา ละกำปั่น

แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ชั้นปีที่ 2
อนุสาขาอายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา
สังกัด : รพ.ชลบุรี

นายแพทย์ธนานันท์ ธเนศวรอนันต์

แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ชั้นปีที่ 2
อนุสาขาอายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา
สังกัด : รพ.สุทธาเวช คณะแพทย์ฯ ม.มหาสารคาม

นายแพทย์อรรถพล โชติรัตน์

แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ชั้นปีที่ 2
อนุสาขาอายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา
สังกัด : รพ.สมุทรสาคร

แพทย์หญิงณิชา ซึงสนธิพร

แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ชั้นปีที่ 2
อนุสาขาอายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา
สังกัด : อิสระ

สาขาวิชาอื่นๆ

Quick Links

Copyrights © 2019 CUMEDICINE. All rights reserved.