ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรมโครงการเยี่ยมศิษย์เก่าอายุรศาสตร์จุฬาฯ

ภาพกิจกรรมโครงการเยี่ยมศิษย์เก่าอายุรศาสตร์จุฬาฯ ฝ่ายการศึกษาหลังปริญญา ภาควิชาอายุรศาสตร์ ประจำปี 2556-2557
                                     

ครั้งที่1 เมื่อเดือน มี.ค.2556 (4 ร.พ.ใน จังหวัดภาคใต้- หาดใหญ่ ปัตตานี นราธิวาส ยะลา)

 

 

ครั้งที่ 2 เดือน ก.ย.2556 (8 ร.พ.ใน 6 จังหวัดภาคเหนือ - สวรรค์ประชารักษ์ พิจิตร พุทธชินราช-พิษณุโลก ม.นเรศวร อุตรดิตถ์ แพร่ เด่นชัย น่าน)

ร.พ. สวรรค์ประชารักษ์ (ศิษย์เก่า 3 คน อ.สุนทร . อ.สุพัฒน์. พ.รัตติกร)
ร.พ. พิจิตร (ศิษย์เก่า 2 คน อ.สมบัติ, อ. โสภณ)
ร.พ. พระพุทธชินราช (ศิษย์เก่า 3 คน อ.ปวรมน neuro/ อ. พจน์ cardio/ เกรียงศักดิ์ GI)
ร.พ. ม.นเรศวร (ศิษย์เก่า 7 คน- อ.พีระพล อ.รวิสุต hemato, อ.เอกวีร์ GI, อ.ขนิษฐา อ.สุธาสินี cardio, อ.เจษฎา neuro, อ.วิทวัส onco)
ร.พ. อุตรดิตถ์ (ศิษย์เก่า 4 คน – อ.อายุส+ อ.เนตรนภา พ.ชูชาติ. พ.พรเทพ)
ร.พ.พระยุพราชเด่นชัย (ศิษย์เก่า 1 คน นพ.โอษิษฐ์)
ร.พ. แพร่ (ศิษย์เก่า 1 คน อ.สมพงษ์)
ร.พ. น่าน (ศิษย์เก่า 2 คน อ.นิวัติชัย/ พญ.เพชรดี)

 

 

ครั้งที่ 3 เดือน ก.พ.2557 (6 ร.พ.ใน จ.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 4 จังหวัด – นครพนม, สกลนคร, หนองคาย และ อุดรธานี)

รพ.นครพนม (พ.มณฑล, พ.ปนัดดา, พ.ธิดาลักษณ์)
รพ.สกลนคร (พ.ชาญชัย, พ.ศิรยุสต์, พ.อัญธิกา, พ.จินดารัตน์)
รพ.พระยุพราชสว่างแดนดิน (พ.วิโรจน์, พ.สิทธิพงษ์)
รพ.หนองคาย (พ.พิสิฐ, พ.จินตาหรา)
รพ.กุมภวาปี (พ.สุนันทา)
รพ.อุดรธานี (พ.เอกชัย, พ.คณา, พ.อนุชิต, พ.อัครวัต)Update: วันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2558 / Viewed: 1256