ภาพกิจกรรม

ภาพการประกวดผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการ ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ ประจำปี 2559

ภาพการประกวดผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการ ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ ประจำปี 2559 ณ ศูนย์ประชุมพีช พัทยา จังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ 27-28 เมษายน พ.ศ. 2559

ผลงานวิจัยประเภท Poster ได้แก่

พญ.สุธานิธิ  เลาวเลิศ แพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ 3

นพ. สกลวัชร มนต์ไตรเวศย์ แพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ 3

พญ. ปัญญวีร์ ปิติสุทธิธรรม แพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ 3

นพ. สุรเมธ อิสรานุวัฒน์ชัย แพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ 3

พญ. ฐานิศร์ สมรรถวิทยาเวช แพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ 3

นพ. ชนทัต ไตรทอง แพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ 3

นพ. สันติ กุลพัชรพงศ์ แพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ 3

พญ. ภัทราณี ลีละพัฒนะ แพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ 3

พญ. พิชชา ชมภูพงษ์ แพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ 3

นพ. อภินันท์ อวัยวานนท์ แพทย์ประจำบ้านต่อยอด สาขาประสาทวิทยา

นพ. กวี ลิ่มบุตร แพทย์ประจำบ้านต่อยอด สาขาโรคไต

พญ. วีรยา สถาวราวงศ์ แพทย์ประจำบ้านต่อยอดสาขาโรคระบบทางเดินหายใจ

พญ. วีราภรณ์ พุฒิวงศ์รักษ์ แพทย์ประจำบ้านต่อยอดสาขาโรคระบบทางเดินหายใจ

นพ. อมรพันธุ์ วงศ์กาญจนา แพทย์ประจำบ้านต่อยอดสาขาโรคระบบทางเดินหายใจ

 

ผลงานวิจัยประเภท Oral ได้แก่

นพ. ภัคพล รัตนชัยสิทธิ์ แพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ 1

นพ. วีรภัทร โฆษิตานุฤทธิ์ แพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ 3

พญ. สุดารัตน์ ปิยะศิริเดช แพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ 3

พญ. พฤฒินาถ โกยดุลย์ แพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ 3 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

พญ. ศิพนันทน์ ธรรมรัตนพคุณ แพทย์ประจำบ้านต่อยอด สาขาโรคไต

พญ. ธิดารัตน์ รุ่งกิจไพบูลย์ แพทย์ประจำบ้านต่อยอด สาขาโรคไต ได้รับรางวัลชนะเลิศ

นพ. ปรเมศร์ ขุนรงณ์ แพทย์ประจำบ้านต่อยอดสาขาโรคระบบทางเดินหายใจ

รวมถึงการแข่งขัน medicine tournament ที่แพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ 3 ทีมแพทย์ชายหญิงเกรด B ได้รับรางวัลชนะเลิศอีกด้วย

ขอแสดงความยินดีแก่ทุกท่าน รวมถึงอาจารย์ที่ปรึกษา ที่สร้างชื่อเสียงมาให้ภาควิชาอายุรศาสตร์ของเรา

 Update: วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 / Viewed: 3272