ภาพกิจกรรม

Internal Survey กลุ่มงานบริการของภาควิชาอายุรศาสตร์ ระหว่างวันที่ 30-31 มีนาคม 2560

Internal Survey กลุ่มงานบริการของภาควิชาอายุรศาสตร์ ระหว่างวันที่ 30-31 มีนาคม 2560 โดยคณะกรรมการบริหารภาควิชา ผู้บริหารโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และฝ่ายการพยาบาล

โดยได้เข้าสำรวจที่หอผู้ป่วยภูมิสิริชั้น 10 (MICU1), หอผู้ป่วยภูมิสิริชั้น 19B (อายุรศาสตร์ 3 เก่า), hemodialysis unit, ศูนย์ส่องกล้องทางเดินอาหาร (GI endoscopy unit), และ stroke unitUpdate: วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2560 / Viewed: 734