ภาพกิจกรรม

การนำเสนอผลงานวิจัย Graduate Research Competition Project 2017 วันที่ 20 เมษายน 2560

การนำเสนอผลงานวิจัย Graduate Research Competition Project 2017 วันที่ 20 เมษายน 2560

โดยมีแพทย์ประจำบ้านภาควิชาอายุรศาสตร์ที่ผ่านเข้ารอบ 5 คน ดังนี้

1. นพ.ภัคพล รัตนชัยสิทธิ์ 

2. นพ.จรงกร ศิริมงคลเกษม

3. พญ.ปัญญ์ชลี สัตย์พานิช

4. พญ.กุลยา ตรรกวาทการ

5. นพ.ธีระชัย ธรรมาธิวัฒน์

ยินดีกับความสำเร็จของแพทย์ประจำบ้านอายุรศาสตร์ด้วยครับUpdate: วันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2560 / Viewed: 1187