ภาพกิจกรรม

ภาพการนำเสนอผลงานวิจัยของแพทย์ประจำบ้าน แพทย์ประจำบ้านต่อยอด และอาจารย์ภาควิชาอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

ภาพการนำเสนอผลงานวิจัยของแพทย์ประจำบ้าน แพทย์ประจำบ้านต่อยอด อาจารย์ และทีม Medicine Tournament ของภาควิชาอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เนื่องในการประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 33 ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2560 ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ 

แพทย์ประจำบ้านที่เข้ารอบ Oral

            นายแพทย์ธีระชัย       ธรรมธิวัฒน์           อาจารย์ที่ปรึกษา   อ.ขจร

            แพทย์หญิงคัคนานต์   เทียนไขย            อาจารย์ที่ปรึกษา   อ.นริศร

            นายแพทย์จรงกร       ศิริมงคลเกษม       อาจารย์ที่ปรึกษา   อ.สมบัติ

            แพทย์หญิงสุอาภา     พันสาย                อาจารย์ที่ปรึกษา  อ.สราวุฒิ

แพทย์ประจำบ้านที่เข้ารอบ Poster 

              แพทย์หญิงวรกมล     ภู่พิบูลย์                อาจารย์ที่ปรึกษา  อ.มาริษา

              แพทย์หญิงธนินท์ธร   สินสมบูรณ์ทอง     อาจารย์ที่ปรึกษา  อ.กฤษฎา

              แพทย์หญิงศิรินรัตน์   ตั้งจิตตรง             อาจารย์ที่ปรึกาา  อ.วีรพันธุ์

              นายแพทย์ปิโยรส       เลิศสงวนสินชัน     อาจารย์ที่ปรึกษา อ.สุพจน์

              นายแพทย์ณัฐบดี       นลินทัศไนย          อาจารย์ที่ปรึกาา  อ.นริศร

              แพทย์หญิงปัญญ์ชลี    สัตย์พานิช           อาจารย์ที่ปรึกษา  อ.พลภัทร

              แพทย์หญิงยิ่งลักษณ์   ศรีธัญรัตน์          อาจารย์ที่ปรึกษา  อ.รุ่งฤดี

              แพทย์หญิงทิพย์มาศ   พบสุข                 อาจารย์ที่ปรึกษา  อ.นิจศรี

              แพทย์หญิงณัฐวรรณ   สงวนวงษ์            อาจารย์ที่ปรึกษา  อ.ณับผลิกา

              แพทย์หญิงปรมาภรณ์  สุทธิรัตน์             อาจารย์ที่ปรึกษา  อ.เอกราช

              แพทย์หญิงมธุรส         วิโรจนวัธน์          อาจารย์ที่ปรึกษา  อ.พิสุทธิ์

              แพทย์หญิงกุลยา         ตรรกวาทการ      อาจารย์ที่ปรึกษา  อ.พิสุทธิ์

              แพทย์หญิงเกศินี         เธียรกานนท์        อาจารย์ที่ปรึกษา  อ.รภัส

              นายแพทย์บรรพต       นครน้อย             อาจารย์ที่ปรึกษา  อ.สราวุฒิ

              แพทย์หญิงกุลวดี         แหวนดวงเด่น      อาจารย์ที่ปรึกษา  อ.สมบัติ

              นายแพทย์พัลลภ         สกุลทองถวิล        อาจารย์ที่ปรึกษา  อ.ชุษณา

อาจารย์ที่นำเสนอผลงาน         

              อ.พญ.เกศรินทร์ ถานะภิรมย์         

              อ.พญ.รุ่งฤดี ชัยธีรกิจ

              อ.นพ.พรเทพ อังศุวัชรากร (แทน อ.พญ.สติมัย อนิวรรณน์)Update: วันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 / Viewed: 2387