ภาพกิจกรรม

ภาพบรรยากาศงานสัมมนาข้อสอบและแพทย์ประจำบ้าน วันที่ 4-6 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมชาโต เดอ เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

ภาพบรรยากาศงานสัมมนาข้อสอบและแพทย์ประจำบ้าน ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันที่ 4-6 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมชาโต เดอ เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ได้ข้อสอบครบถ้วนและสนุกสนานมากๆ ขอขอบคุณคณะผู้จัดงาน คณาจารย์ และแพทย์ประจำบ้านทุกท่านเป็นอย่างยิ่ง



Update: วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2560 / Viewed: 850