ภาพกิจกรรม

ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยขอแสดงความยินดีกับ ศ.ดร.นพ.สมบัติ ตรีประเสริฐสุข เนื่องในโอกาสได้รับประกาศเกียรติคุณอาจารย์แบบอย่างสภาคณาจารย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ประจำปี 2560

ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยขอแสดงความยินดีกับ ศ.ดร.นพ.สมบัติ ตรีประเสริฐสุข เนื่องในโอกาสได้รับประกาศเกียรติคุณอาจารย์แบบอย่างสภาคณาจารย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ประจำปี 2560 จากคณะกรรมการกิจการอาจารย์ สภาคณาจารย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ ห้อง 111 อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ วันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2561Update: วันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2561 / Viewed: 1183