ภาพกิจกรรม

ภาพพิธีประกาศเกียรติคุณและยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำปี 2560-2561

ภาพพิธีประกาศเกียรติคุณและยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำปี 2560-2561

วันอังคาร 4 กันยายน 2561 เวลา 13.00 น. ณ ศาลาพระเกี้ยว จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

โดยมีคณาจารย์ภาควิชาอายุรศาสคร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเข้ารับรางวัล ดังนี้

รางวัลระดับชาติและนานาชาติ

1. ศ.นพ.เถลิงศักดิ์ กาญจนบุษย์

2. ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา

3. ศ.นพ.วีรพันธุ์ โขวิฑูรกิจ

4. รศ.นพ.สมพงษ์ สุวรรณวลัยกร

5. รศ.พญ. รัชต์ธร ปัญจประทีป

รางวัลกิตติบัตรประกาศเกียรติคุณศาสตราภิชาน

1. รศ.นพ.นภดล นพคุณ

2. รศ.นพ.วิทยา ศรีดามา

รางวัลศาสตราจารย์

1. ศ.นพ.รังสรรค์ ฤกษ์นิมิตร

2. ศ.นพ.สุเทพ กลชาญวิทย์

3. ศ.นพ.สมบัติ ตรีประเสริฐสุข

รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติอาจารย์ด้านการเรียนการสอน

1. อ.ดร.พญ.รุ่งฤดี ชัยธีรกิจ

 

 Update: วันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2561 / Viewed: 87