ภาพกิจกรรม

เยี่ยมศิษย์เก่าภาควิชาอายุรศาสตร์ จุฬาฯ ระหว่างวันที่ 6 - 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

1. โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา

2. โรงพยาบาลสามชุก จ.สุพรรณบุรี

3. โรงพยาบาลอุทัยธานี

4. โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์

5. โรงพยาบาลบางมูลนาก จ.พิจิตร

6. โรงพยาบาลพิจิตร

7. โรงพยาบาล ม.นเรศวร

8. โรงพยาบาลพุทธชินราช

เยี่ยมศิษย์เก่าภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 6 - 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 โดยคณาจารย์จากภาควิชาอายุรศาสตร์ ได้เข้าเยี่ยมศิษย์เก่าที่โรงพยาบาลต่างๆ ดังนี้

1. โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา

2. โรงพยาบาลสามชุก จ.สุพรรณบุรี

3. โรงพยาบาลอุทัยธานี

4. โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์

5. โรงพยาบาลบางมูลนาก จ.พิจิตร

6. โรงพยาบาลพิจิตร

7. โรงพยาบาล ม.นเรศวร

8. โรงพยาบาลพุทธชินราช

ขอบคุณที่แต่ละโรงพยาบาลได้ต้อนรับอย่างอบอุ่น และภูมิใจที่ศิษย์เก่าภาควิชาอายุรศาสตร์ จุฬาฯ ได้ทำประโยชน์ให้ประเทศชาติอย่างดียิ่งตลอดมา 

 Update: วันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 / Viewed: 168