หอเกียรติยศ
 • ศ.นพ.เกรียง ตั้งสง่า

  ศ.นพ.เกรียง ตั้งสง่า หน่วยโรคไต ฝ่ายอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และคณะ ได้รับทุนวิจัย นายแพทย์ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ โครงการเรื่อง "การศึกษาเปรียบเทียบแบบย้อนหลัง ข้อมูลพื้นฐานของผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะสุดท้ายที่ได้รับและไม่ได้รับการรักษาด้วยการบำบัดทดแทนไต "

 • ศ.นพ.รังสรรค์ ฤกษ์นิมิตร

  รางวัลเมธีวิจัย กองทุนรัชดาภิเษกสมโภช ในพิธีประกาศเกียรติคุณและยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ได้รับรางวัล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำปี 2558

 • ศ.นพ.วีรพันธ์ุ โขวิฑูรกิจ

  ประกาศเกียรติคุณ "ศาสตราจารย์" ในพิธีประกาศเกียรติคุณและยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ได้รับรางวัล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำปี 2558

 • ศ.นพ.เถลิงศักดิ์ กาญจนบุษย์

  รางวัลเมธีวิจัย กองทุนรัชดาภิเษกสมโภช และ ประกาศเกียรติคุณ "ศาสตราจารย์" ในพิธีประกาศเกียรติคุณและยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ได้รับรางวัล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำปี 2558

 • อาจารย์ แพทย์หญิงสติมัย อนิวรรณน์

  ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ แพทย์หญิงสติมัย อนิวรรณน์ ได้รับรางวัล Research Award ประจำปี 2559 จากราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย
  อาจารย์ แพทย์หญิงสติมัย อนิวรรณน์ ได้รับรางวัล Research Award ประจำปี 2559 จากราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย จากผลงานวิจัยเรื่อง “A combination of clinical risk stratification and fecal immunochemical test results to prioritize colonoscopy screening in asymptomatic participants” และจะนำเสนอผลงานในรายการ Research Highlights: From Research to Clinical Impact วันที่ 29 เมษายน 2559 เวลา 10:30-12:00 น. ณ ห้อง Hall A3 ศูนย์ประชุม PEACH โรงแรม รอยัลคลิฟ บีช รีสอร์ท พัทยา จ.ชลบุรี
 • ศ.นพ.เกียรติ รักษ์รุ่งธรรม

  ขอแสดงความยินดีกับ ศ.นพ.เกียรติ รักษ์รุ่งธรรม ได้รับรางวัล "สมเด็จพระวันรัต" ประจำปี 2558
  ขอแสดงความยินดีกับ ศ.นพ.เกียรติ รักษ์รุ่งธรรม ได้รับรางวัล "สมเด็จพระวันรัต" ประจำปี 2558 โดยแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
 • ศ.นพ.รังสรรค์ ฤกษ์นิมิตร

  ขอแสดงความยินดีกับ ศ.นพ.รังสรรค์ ฤกษ์นิมิตร ได้รับรางวัล "อาจารย์อาวุโสดีเด่น" ประจำปี 2558
  ขอแสดงความยินดีกับ ศ.นพ.รังสรรค์ ฤกษ์นิมิตร ได้รับรางวัล "อาจารย์อาวุโสดีเด่น" ประจำปี 2558 จากโครงการรางวัลอาจารย์ดีเด่น สออ. ประเทศไทย (ASAIHL Thailand Awards)
 • ศ.นพ.วีรพันธ์ุ โขวิฑูรกิจ

  ได้รับแต่งตั้งตำแหน่ง "ศาสตราจารย์" ประจำปี พ.ศ. 2558

 • รศ.นพ.ประเดิมชัย คงคำ

  ได้รับคัดเลือกเป็น "อายุรแพทย์โดดเด่น"
  ประจำปี 2558 จากราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย
 • รศ.นพ.นภดล นพคุณ

  ได้รับประกาศเกียรติคุณ "ศาสตราภิชาน"
  จากพิธีประกาศเกียรติคุณ... รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ "คนดี ศรีจุฬา" ปี 2558
 • ศ.นพ.เกื้อเกียรติ ประดิษฐ์พรศิลป์

  ได้รับประกาศเกียรติคุณ "ศาสตราจารย์"
  จากพิธีประกาศเกียรติคุณ... รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ "คนดี ศรีจุฬา" ปี 2558
  รางวัล "อาจารย์แบบอย่าง 2557" สาขา "วิทยาศาสตร์สุขภาพ"
  จากสภาคณาจารย์
  รางวัล "อายุรแพทย์ดีเด่น" (ด้านการบริการคลินิก) ประจำปี 2557
  จากราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย
 • ศ.นพ.ยิ่งยศ อวิหิงสานนท์

  ได้รับประกาศเกียรติคุณ "ศาสตราจารย์"
  จากพิธีประกาศเกียรติคุณ... รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ "คนดี ศรีจุฬา" ปี 2558
 • ศ.นพ.รุ่งโรจน์ พิทยศิริ

  ได้รับประกาศเกียรติคุณ "ศาสตราจารย์" และ "รางวัลการวิจัย" และ "รางวัลผลงานวิจัย" ประจำปี 2558
  จากพิธีประกาศเกียรติคุณ... รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ "คนดี ศรีจุฬา" ปี 2558
  รางวัล "อายุรแพทย์รุ่นใหม่ดีเด่น" ประจำปี 2557
  จากราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย
 • ศ.นพ.รังสรรค์ ฤกษ์นิมิต

  "รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติอาจารย์" ด้านการเรียนการสอน
  จากพิธีประกาศเกียรติคุณ... รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ "คนดี ศรีจุฬา" ปี 2558
 • ผศ.พญ.ศริญญา ภูวนันท์

  "รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติอาจารย์" ด้านการเรียนการสอน
  จากพิธีประกาศเกียรติคุณ... รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ "คนดี ศรีจุฬา" ปี 2558
 • รศ.นพ.โศภณ นภาธร

  รางวัล "บุคคลตัวอย่างแห่งปี"
  จากในพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ รางวัลไทย : คนดี ความดี แทนคุณแผ่นดิน โครงการหนึ่งล้านกล้าความดีถวายในหลวง
 • ผศ.นพ. สมเกียรติ แสงวัฒนาโรจน์

  รางวัล "อายุรแพทย์ดีเด่น" (ด้านการบริการชุมชน) ประจำปี 2558
  จากราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย
 • ศ.นพ. เกียรติ รักษ์รุ่งธรรม

  รางวัล "เมธีวิจัยอาวุโส สกว. 2557" สาขา "วิทยาภูมิคุ้มกัน"

 • ศ.นพ. ธีระพงษ์ ตัณฑวิเชียร

  นายกสมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทย

 • ศ.พญ.นิจศรี ชาญณรงค์

  รางวัล "อายุรแพทย์ดีเด่น" (ด้านวิชาการ) ประจำปี 2557
  จากราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย