วารสารจุฬาอายุรศาสตร์

วารสารจุฬาอายุรศาสตร์ ปีที่ 27 ฉบับที่1 ม.ค. – มี.ค. 57

  • ความชุกของภาวะเบื่องานและภาวะซึมเศร้า และปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดภาวะดังกล่าว
  • ความถูกต้อง และความเชื่อถือได้ของแบบสอบถาม การประเมินความทุพพลภาพจากอาการปวดศีรษะไมเกรน
  • Meta-analysis
  • Journal Club
  • Clinicopathological Correlation
  • EKG Quiz
  • Spot Diagnosis


ดาวน์โหลด:
27_1.pdf   Downloads: 390
Update: วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2557 / Viewed: 1016