วารสารจุฬาอายุรศาสตร์

วารสารจุฬาอายุรศาสตร์ ปีที่ 29 ฉบับที่ 4 ต.ค - ธ.ค. 2559

  • ความชุกของ statin-induced rhabdomyolysis ในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ระหว่างมกราคม พ.ศ. 2551 ถึงสิงหาคม พ.ศ.2557
  • ผลของการใช้ยาละลายลิ่มเลือดในผู้ป่วยสมองขาดเลือดระยะเฉียบพลันที่รับไว้ในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
  • Journal club
  • Clinicopathological conference
  • EKG quiz
  • Spot diagnosis
  • CME credit


ดาวน์โหลด:
29 ฉบับที่ 4 ต.ค - ธ.ค. 2559 (19 12 16).pdf   Downloads: 1596
Update: วันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2559 / Viewed: 1535