วารสารจุฬาอายุรศาสตร์

วารสารจุฬาอายุรศาสตร์ ปีที่ 31 ฉบับที่ 2 เม.ย.- มิ.ย. 2561

  • การศึกษาโรคติดเชื้อ Streptococcus suis ผู้ป่วยที่นอนรักษาตัวในโรงพยาบาลจังหวัดสระแก้ว
  • การตอบสนองต่อการให้เกล็ดเลือดในโรคติดเชื้อเดงกี่(Responses to platelet transfusion in dengue infections)

  • Journal club
  • EKG quiz
  • Spot diagnosis
  • CME credit


ดาวน์โหลด:
Chula Journal No.2 2018 (27 09 18).pdf   Downloads: 1198
Update: วันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2561 / Viewed: 568