วารสารจุฬาอายุรศาสตร์

วารสารจุฬาอายุรศาสตร์ ปีที่ 21 ฉบับที่ 3 ก.ค. - ก.ย. 51

  •     คำนำ-สารบัญ
  •     ภาวะกำเริบฉับพลันของโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง
  •     โครงงานวิจัยศึกษาหาปัจจัยที่ทำให้อัตราการกรองของโกลเมอรูลัส (Glomerulus Filtration Rate, GFR) ลดลงในผู้ป่วยโรคไตเรื้องรังในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
  •     Journal Club
  •     Clinicopathological Correlation
  •     EKG Quiz
  •     Sport Diagnosis in Gastrointestinal Imaging


ดาวน์โหลด:
21_3.pdf   Downloads: 454
Update: วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2551 / Viewed: 972