วารสารจุฬาอายุรศาสตร์

วารสารจุฬาอายุรศาสตร์ปีที่ 22 ฉบับที่ 3 ก.ค. - ก.ย. 52

  •     คำนำ-สารบัญ
  •     ค่าดัชนีมวลกายที่เหมาะสมสำหรับคนไทยในการบอกภาวะน้ำหนักเกินและภาวะอ้วนในปัจจุบัน
  •     ความรู้ใหม่ในโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง
  •     Journal club
  •     Clinicopathological correlation
  •     EKG quiz
  •     Spot diagnosis
  •     Unit round


ดาวน์โหลด:
22_3.pdf   Downloads: 348
Update: วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2552 / Viewed: 830