ข่าวประชาสัมพันธ์

Echocardiogram for Internist 2015: Hands on Workshop (6 AUG 2015)

Echocardiogram for Internist 2015: Hands on Workshop
Workshop ECHO งานอบรมอายุรศาสตร์ระยะสั้น ครั้งที่ 34

ผู้บรรยาย ผศ. พญ. สมนพร บุณยะรัตเวช สองเมือง
ผศ. พญ. ศริญญา ภูวนันท์ อ. นพ. ไพโรจน์ ฉัตรนุกูลชัย อ. พญ. สุดารัตน์ สถิตธรรมนิตย์ วันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม 2015 13.30-16.00 ที่ Chula Echo Lab: ตึกจุมภฎพงษ์บริพัตร ชั้น 3 *จำกัดเพียง 24 ที่นั่งเท่านั้น

ดาวน์โหลด:
Echo Workshop for Internist 2015.pdf   Downloads: 261
Update: วันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2558 / Viewed: 956