ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ได้รับการการประเมินผลงานวิจัยระดับดีเยี่ยม

ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับการประเมินระดับดีเยี่ยม (TRF Index 4.5-4.9) ในสาขาวิชาาอายุรศาสตร์ จากการประเมินคุณภาพผลงานวิจัยเชิงวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย ปี 2557 จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)ดาวน์โหลด:
สกว.ปี57 (23 03 16).pdf   Downloads: 276
Update: วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2559 / Viewed: 1276