ข่าวประชาสัมพันธ์

Template for Poster Presentation

ขอเชิญอาจารย์ แพทย์ประจำบ้านและแพทย์ประจำบ้านต่อยอด download template สำหรับ poster presentation ของภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

โดยทั้งนี้ฝ่ายคณะอนุกรรมการหลังปริญญา ภาควิชาอายุรศาสตร์ ขอขอบคุณ คุณเนท ชลดา ผะธง และ นพ.ธนวัฒน์ เหลืองสุขฤกษ์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิจัย และ แพทย์ประจำบ้านต่อยอดหน่วยทางเดินอาหาร หน่วยทางเดินอาหาร ที่ช่วยจัดทำ template และขอขอบคุณอาจารย์แพทย์หญิงรุ่งฤดี ชัยธีรกิจที่ช่วยอำนวยการจัดทำมา ณ ที่นี้

 ดาวน์โหลด:
CU Medicine poster template 1_v160407 (07 04 16).pptx   Downloads: 532
Update: วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 / Viewed: 1635