ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2560 สำหรับแพทย์ประจำบ้าน

ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2560 สำหรับแพทย์ประจำบ้าน ดังนี้

Excellent award (รางวัลที่ 1) ได้แก่ นายแพทย์ภัคพล  รัตนชัยสิทธิ์ (อายุรศาสตร์)

Good award (รางวัลที่ 3)  ได้แก่ นายแพทย์จรงกร  ศิริมงคลเกษม (อายุรศาสตร์)

โดยมี ศ.ดร.นพ.สมบัติ ตรีประเสริฐสุข เป็นอาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัยUpdate: วันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2560 / Viewed: 1664