ข่าวประชาสัมพันธ์

แพทย์ประจำบ้านอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ได้รับรางวัลการประกวดผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2561

วันพฤหัสบดีที่ 19 เมษายน 2561 แพทย์ประจำบ้านอายุรศาตร์ได้เข้าร่วมการประกวดผลงานวิจัยในระดับบัณฑิตศึกษา โดยมีแพทย์ประจำบ้านอายุรศาตร์เข้าร่วมประกวดเป็นจำนวน 5 คน ดังนี้ นายแพทย์ปิโยรส  เลิศสงวนสินชัย , แพทย์หญิงสมกัญญา  ตั้งสง่า , แพทย์หญิงจิรารัตน์  เอี่ยมเจริญยิ่ง , แพทย์หญิงวศินี  พรหมรัตน์พรรณ์ และ แพทย์หญิงชลสิริ  เศรษฐสิริโชติ และผลการประกวดมีดังนี้

1. แพทย์หญิงสมกัญญา  ตั้งสง่า    อาจารย์ที่ปรึกษา  อาจารย์ณัฐชัย ศรีสวัสดิ์  ได้รับรางวัล Very good award award

2. แพทย์sหญิงวศินี  พรหมรัตน์พรรณ์ อาจารย์ที่ปรึกษา  อาจารย์รังสรรค์ ฤกษ์นิมิตร  ได้รับรางวัล Good award

          ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัล และ ขอขอบคุณแพทย์ประจำบ้านและอาจารย์ที่ปรึกษาทุกท่านที่ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดUpdate: วันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2561 / Viewed: 1097