ข่าวประชาสัมพันธ์

งานประชุมวิชาการอายุรศาสตร์ประจาปี ครั้งที่ 37 ประจำปี 2561 เรื่อง “Personalized Medicine: Right Treatment for Right Patients” ระหว่างวันที่ 19 – 23 พฤศจิกายน 2561