กําหนดการรับสมัครแพทย์ประจําบ้าน สาขาวิชาตจวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 • 06 มี.ค. 63

  กำหนดการรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน สาขาตจวิทยา ประจำปีการศึกษา 2563

  โดยสมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย
  แพทย์ผู้สมัครขอรับการคัดเลือกแพทย์ประจำบ้านสาขาตจวิทยา ประจำปีการฝึกอบรม 2563
  กรอกใบคำขอ เพื่อขึ้น ทะเบียน
  ด้วยตนเองทาง website : www.tmc.or.th/tcgme/

  ระบุสถาบันฝึกอบรมที่ต้องการเลือกไม่เกิน 3 แห่ง พิมพ์ลงในกระดาษเพื่อลงนาม
  แล้วให้ดำเนินการส่งใบคำขอ
  พร้อมหลักฐานอื่นๆ มายังสมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทยเพียงแห่งเดียว พร้อมเอกสารแนบดังนี้
  1. ใบคำขอเพื่อขึ้น ทะเบียน ลงนามและติดรูปถ่ายสีหน้าตรง 2 นิ้ว ถ่าย ไม่เกิน 6 เดือน
  2. หลักฐานแสดงคุณสมบัติบุคคล ได้แก่
  2.1 สำเนาบัตรประชาชน
  2.2 สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
  2.3 สำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา
  2.4 สำเนาใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม
  2.5 สำเนาประกาศนียบัตรการเพิ่มพูนทักษะ
  2.6 หนังสือรับรองจากต้นสังกัดลงนามโดยผู้บังคับบัญชาสูงสุดของต้นสังกัดนั้นๆ

  เกณฑ์ พิจารณา (เฉพาะ ของ จุฬาฯ) คือ
  1. คะแนน GPAX ระดับ แพทยศาสตรบัณฑิต
  2. Personality/Attitude
  3. การมีต้นสังกัด/โอกาสการเป็นอาจารย์แพทย์
  4. Academic interest
  5. การเข้าร่วมประชุมวิชาการ
  6. งานวิจัย / case report

  Update: วันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2563 / Viewed: 1366

Quick Links

Copyrights © 2019 CUMEDICINE. All rights reserved.