รับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอดปีการศึกษา 2564 สาขาวิชาอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 • 14 พ.ค. 63

  การคัดเลือกแพทย์ประจำบ้านต่อยอด สาขาวิชาอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2564

  นโยบายการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมเป็นแพทย์ประจำบ้านต่อยอด

  • สาขาวิชาโรคระบบทางเดินอาหารฯ ได้กำหนดจำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมสำหรับปีการศึกษา 2564 ไว้จำนวน 5 ตำแหน่งโดยสอดคล้องกับศักยภาพในการฝึกอบรมที่ได้รับอนุมัติไว้ตามเกณฑ์ของแพทยสภา
  • กระบวนการคัดเลือกยึดหลักความโปร่งใส เท่าเทียม ยุติธรรม ปราศจากอคติเรื่องเพศ เชื้อชาติ ศาสนา การเมือง อำนาจอันมิชอบ และตรวจสอบได้ โดยสาขาวิชาฯ มีการแต่งตั้งคณะกรรมคัดเลือกแพทย์ประจำบ้านต่อยอดประกอบด้วยคณาจารย์ประจำของสาขาวิชาทุกท่านและกรรมการทุกท่านระบุว่าไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนในการคัดเลือกฯ
  • การคัดเลือกฯพิจารณาจากข้อมูลดังนี้
  1. คะแนนจากการสัมภาษณ์
  2. จดหมาย/คำแนะนำจากผู้บังคับบัญชาหรือผู้ร่วมงาน
  3. คะแนนเฉลี่ยตลอดหลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต

   

  เกณฑ์การคัดเลือกเข้ารับการอบรมเป็นแพทย์ประจำบ้านต่อยอดฯ

  1. ผู้สมัครเป็นผู้ได้รับหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรฯในสาขาอายุรศาสตร์ตามประกาศของแพทยสภา ที่ 62/2561 หรือ ข้อ 2
  2. เป็นแพทย์ประจำบ้านหรือแพทย์ใช้ทุนปีสุดท้ายในการฝึกอบรมเพื่อวุฒิบัตรสาขาอายุรศาสตร์และเป็นผู้มีสิทธิสอบเพื่อหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรสาขาอายุรศาสตร์ในปีการศึกษานั้น
  3. ต้องมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงและปราศจากโรค อาการของโรค หรือความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาการปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ตามประกาศของกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทยเรื่องคุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัครเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ฉบับ พ.ศ.2559

  ทั้งนี้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะต้องสอบผ่านเพื่อให้ได้รับหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรสาขาอายุรศาสตร์ในปีการศึกษานั้น

   

  กระบวนการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม      

  ในแต่ละปีการศึกษา สาขาวิชาฯ จะดำเนินการดังต่อไปนี้

  1. ประกาศหลักเกณฑ์และกระบวนการการคัดเลือกแพทย์ประจำบ้านอนุสาขาฯ, หลักสูตรฯ, พันธกิจและผลลัพธ์ของการฝึกอบรม ให้เป็นที่ทราบในเว็บไซต์ภาควิชาอายุรศาสตร์ฯ (http://www.cumedicine.org)
  2. แต่งตั้งคณะกรรมคัดเลือกแพทย์ประจำบ้านต่อยอดประกอบด้วยคณาจารย์ประจำของสาขาวิชาทุกท่านและกรรมการทุกท่านระบุว่าไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนในการคัดเลือกฯ
  3. ผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมส่งเอกสารที่สาขาวิชาโรคระบบทางเดินอาหารให้ครบถ้วนก่อนการสัมภาษณ์ ด้วยตนเอง หรือ ที่อยู่จัดส่งเอกสาร “สาขาวิชาโรคทางเดินอาหาร ภาควิชาอายุรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ ชั้น 2 โซน C 1873 ถนนพระรามที่ 4 แขวง ปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330” หรือทางอีเมล์ division_gi@yahoo.com Tel.02-256-4000 ต่อ 80236-7 ติดต่อประสานงาน คุณอทิติยา อภิราชจิตร
  4. เข้ารับการสัมภาษณ์ในวันที่สาขาวิชาโรคระบบทางเดินอาหารกำหนด ซึ่งสำหรับการสัมภาษณ์แพทย์ประจำบ้านต่อยอดเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมในปีการศึกษา 2564 จะจัดในวันพุธ ที่ 19 สิงหาคม 2563 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมสาขาวิชาโรคระบบทางเดินอาหาร ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (โดยจะแจ้งรูปแบบการสัมภาษณ์ ตามความเหมาะสมแก่สถานการณ์อีกครั้ง)
  5. คณะกรรมการคัดเลือกฯ พิจารณาผู้สมัครตามเกณฑ์การคัดเลือก และประกาศผลการคัดเลือกแพทย์ประจำบ้านอนุสาขาฯ อย่างเป็นทางการให้เป็นที่ทราบภายใน 7 วันหลังการสัมภาษณ์
  6. ผู้สมัครสามารถอุทธรณ์ผลการพิจารณาต่อสาขาวิชาฯอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรตามที่อยู่ที่ระบุข้างต้นได้ ภายใน 30 วันหลังการประกาศผล
  Update: วันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 / Viewed: 1121

Quick Links

Copyrights © 2019 CUMEDICINE. All rights reserved.