รับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอดปีการศึกษา 2564 สาขาวิชา โรคระบบการหายใจและเวชบำบัดวิกฤต ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 • 05 มิ.ย. 63

  โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย หลักสูตร การฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอดเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤตโรคระบบการหายใจ จำนวนรับสมัคร 4 ตำแหน่ง

  คุณสมบัติผู้สมัคร ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม และมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้
  1. ได้รับวุฒิบัตรฯ หรือ หนังสืออนุมัติฯ สาขาอายุรศาสตร์
  2. มีสิทธิ์เข้าสอบเพื่อวุฒิบัตรฯ สาขาอายรุศาสตร์ หรือหนังสืออนุมัติฯ สาขาอายุรศาสตร์ ใน ปีการศึกษา 2563

  เกณฑ์และวิธีการคัดเลือก (อ่านเพิ่มเติม)

  หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจาบ้านต่อยอด อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤตโรคระบบการหายใจ  ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (อ่านเพิ่มเติม)

  ดาวน์โหลด ใบสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด สาขาวิชาโรคระบบการหายใจและเวชบำบัดวิกฤต ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  Update: วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2563 / Viewed: 1140

Quick Links

Copyrights © 2019 CUMEDICINE. All rights reserved.