รับสมัครแพทย์ใช้ทุน สาขาอายุรศาสตร์ทั่วไป ปีการศึกษา 2564 ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 • 18 มิ.ย. 63

  รับสมัครแพทย์ใช้ทุน สาขาอายุรศาสตร์ทั่วไป ปีการศึกษา 2564 ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำนวน 4 อัตรา*
  *จำนวนที่รับได้จริงอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ 1 - 2 คน ตามความเหมาะสม และจากปัจจัย ต่างๆ เช่น นโยบายของกระทรวงสาธารณสุข การจัดสรรแพทย์ใช้ทุน เป็นต้น
  เมื่อจบการฝึกอบรมอายุรศาสตร์และทำงานในสาขาอายุรศาสตร์ทั่วไปเป็นเวลา 2 ปีแล้ว น้องสามารถตัดสินใจสมัครเข้าฝึกอบรมต่อยอดในสาขาที่ตนเองสนใจได้ หลังจากนั้นหากภาควิชาอายุรศาสตร์ เห็นว่า น้องมีคุณสมบัติที่เหมาะสมจะพัฒนาต่อเพื่อเป็นอาจารย์ ก็มีโอกาสตามกติกาของภาควิชาต่อไป
  เกณฑ์การตัดสิน พิจารณาจากคะแนนสอบ ศรว.ขั้นที่ 1 & 2 + เกรดเฉลี่ยสะสม เกรด + อายุรศาสตร์ปี 4 (theory, clinical &skills) รวมเป็น 50% และคะแนนสัมภาษณ์ 50%
  เอกสารประกอบการสมัคร
  1. ใบสมัครแพทย์ใช้ทุน ปีการศึกษา 2564
  2. คะแนน GPA และ คะแนนสอบ ศรว. 2 ครั้ง
  3. Personal statement น้องระบุให้ชัดเจนว่ามีความสนใจมาฝึกอบรมเพราะอะไร มีสาขาใดที่สนใจเป็นพิเศษ และมีแผนที่จะพัฒนาตนเองไปสู่เป้าหมายอะไร อย่างไร
  4. Letter of recommendation 3 ฉบับ
  5. ติดต่อคุณพรพิมล ภิรมย์ฤทธิ์ email: ponpimol.piromrit@hotmail.com โทร 02-256-4000 ต่อ 61815
  6. ปิดรับสมัครในวันอังคารที่ 30 มิ.ย. 2563 ส่วนวันสอบสัมภาษณ์ประมาณปลายเดือน ก.ค. 2563 (ภาควิชาฯ จะแจ้งวัน -เวลาสัมภาษณ์ให้ผู้สมัครต่อไป

  ใบสมัครแพทย์ใช้ทุน ปีการศึกษา 2564  ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  Update: วันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2563 / Viewed: 689

Quick Links

Copyrights © 2019 CUMEDICINE. All rights reserved.