ฝ่ายวิจัย ภาควิชาอายุรศาสตร์ ขอเชิญชวนคณาจารย์เข้าร่วมกิจกรรม “แนะแนวทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่”

 • 20 ธ.ค. 64

  วิทยากร
  ศ.นพ.ยิ่งยศ อวิหิงสานนท์: รองผู้อำนวยการ ฝ่ายการแพทย์และวิจัย รพ.จุฬาฯ
  อ.นพ.ชัยภัทร ชุณหรัศมิ์: ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ  
  อ.พญ.วรรณงาม กิจธนามงคลชัย: Assistant director, ChulaCRC
  วันพุธที่ 12 มกราคม 2564 เวลา 12.00-13.00 น.
  Onsite ณ ห้องประชุม 18HA4 ชั้น 18 อาคารรัตนวิทยาพัฒน์ โซน A (มีอาหารกลางวัน)
  และ Online ผ่าน Zoom application
  สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมได้ที่ https://forms.gle/tgLnUeMMWxPt2tgj7
  หรือสแกน QR code

  Update: วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2564 / Viewed: 80

Quick Links

Copyrights © 2019 CUMEDICINE. All rights reserved.