เจ้าหน้าที่ / ธุรการ ภาควิชาอายุรศาสตร์

ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

โทร 02-256-4575, 02-256-4246, 02-256-4563
หรือ 02-256-4000 ต่อ 3240

แฟกซ์ 02-252-7858

วิชนารถ ราชคำ

งาน
งานสารบรรณสภากาชาดไทย
อีเมล์
puengnoi30.11@gmail.com
เบอร์ต่อภายใน
11

กัณทิยา ประวัติ

งาน
สารบรรณคณะแพทยศาสตร์
อีเมล์
kantiya_3240@hotmail.com
เบอร์ต่อภายใน
12

ณัฐพล ไขสีดา

งาน
งานบัณฑิตศึกษา (นิสิต ป.โท/เอก) / แพทย์ประจำบ้านต่อยอด
อีเมล์
n.khaiseeda@hotmail.com
เบอร์ต่อภายใน
13

ดาริกา ทาทิพย์

งาน
งานบัณฑิตศึกษา(นิสิต ป.โท/เอก) / แพทย์ประจำบ้านต่อยอด
เบอร์ต่อภายใน
14

ดวงนภา เล็กลาด

งาน
การศึกษาระดับปริญญา (นิสิตแพทย์ ปี 5)
อีเมล์
annandant.1984@gmail.com
เบอร์ต่อภายใน
15

วรรณี สีขาว

งาน
การศึกษาระดับปริญญา (นิสิตแพทย์ ปี 6)
อีเมล์
wannee4246@yahoo.com
เบอร์ต่อภายใน
16

ณฐมน พรสุวรรณ

งาน
การศึกษาระดับปริญญา (นิสิตแพทย์ ปี 5)
เบอร์ต่อภายใน
17

มานิสา ปราการพิลาศ

งาน
การศึกษาระดับปริญญา (นิสิตแพทย์ ปี 4)
เบอร์ต่อภายใน
18

บุศรา รติวิริยะพงศ์

งาน
การศึกษาระดับหลังปริญญา (แพทย์ประจำบ้าน)
เบอร์ต่อภายใน
19

พรพิมล ภิรมย์ฤทธิ์

งาน
การศึกษาระดับหลังปริญญา (แพทย์ประจำบ้าน)
อีเมล์
ponpimol.piromrit@hotmail.com
เบอร์ต่อภายใน
20

ชลทิมา ทาทิพย์

งาน
การศึกษาระดับหลังปริญญา (แพทย์ประจำบ้าน)
อีเมล์
Chontima_t@hotmail.com
เบอร์ต่อภายใน
21

คนธวัลย์ ศิริเกตุมณีรัตน์

งาน
การศึกษาระดับหลังปริญญา (แพทย์ประจำบ้าน)
เบอร์ต่อภายใน
22

ณัฐวุฒิ ยงยันต์

งาน
งานวิจัย / งานการศึกษาระดับหลังปริญญา (แพทย์ประจำบ้าน), การศึกษาต่อเนื่อง (CME)
อีเมล์
nat_tawoot@hotmail.com
เบอร์ต่อภายใน
23

กมลเนตร มุสิกสวัสดิ์

งาน
งานวิจัย, งานบริการผู้ป่วยนอก
เบอร์ต่อภายใน
24

วิทยา พวงพิลา

งาน
งานบุคลากร( HR2-3), ขอตำแหน่งทางวิชาการ
อีเมล์
wit_p4246@yahoo.com
เบอร์ต่อภายใน
25

จักรพงษ์ กลีบสัตบุตร

งาน
งานบริหาร, งานประชุมวิชาการ
อีเมล์
k_nuy@hotmail.com
เบอร์ต่อภายใน
26

ธัญพร สุขไพบูลย์

งาน
งานบริหาร, งานบริการผู้ป่วยใน
อีเมล์
thanyaporn.sookpaiboon@yahoo.co.th
เบอร์ต่อภายใน
27

รวีรัตน์ พัตราภรณ์

งาน
งานบริหาร, งานประชุมวิชาการ
อีเมล์
nok.raweerat@gmail.com
เบอร์ต่อภายใน
28

สุกัญญา มั่นคง

งาน
งานจัดซื้อจัดจ้าง, ใบลาบุคลากร
เบอร์ต่อภายใน
29

ภูมิศักดิ์ ลามมะ

งาน
งาน IT / โสต /วารสารจุฬาอายุรศาสตร์
เบอร์ต่อภายใน
30

ธนสินี ดอนกลาง

งาน
งานบริการทั่วไป
เบอร์ต่อภายใน
32

อมร จิตระวัง

งาน
งานบริการทั่วไป
เบอร์ต่อภายใน
32

น้อย วงษ์เขียน

งาน
งานบริการทั่วไป
เบอร์ต่อภายใน
32

ธุรการสาขาวิชาอายุรศาสตร์

สาขาวิชาโรคหัวใจและหลอดเลือด (Division of Cardiovascular Diseases)

หมายเลขโทรศัพท์
0-2256-4184 , 0-2256-4291, 0-2256-4000 ต่อ 80121-23

ขวัญเรือน พวงชมพู
kwanreun.cardio.chula@outlook.co.th

สาขาวิชาตจวิทยา (Division of Dermatology)

หมายเลขโทรศัพท์
0-2256-4253, 0-2256-4000 ต่อ 80501-5

กาญจนา ยุทธวิบูลย์
skinchula@gmail.com

สาขาวิชาโรคต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม (Division of Endocrinology and Metabolism)

หมายเลขโทรศัพท์
0-2256-4101, 0-2256-4000 ต่อ 80401-2

อาภาภรณ์ การินทร์ / ธัชนันท์ เพชรดำรงศักดิ์ / ศิริลาภ ขวัญเจ้า
apaporn102@yahoo.com / leethatcha2@gmail.com / rakeakna@yahoo.com

สาขาวิชาโรคไต (Division of Nephrology)

หมายเลขโทรศัพท์
0-2256-4000 ต่อ 81014-19

ทิพย์วัลย์ ทองธำรงรัตน์ / ชนกพรรณ กุลบุตร / วิไลรัตน์ สองประโคน
nephro_chula@hotmail.com / k.chanokphan104@hotmail.com / wilairat_pom@hotmail.com

สาขาวิชาโรคทางเดินอาหาร (Division of Gastroenterology)

หมายเลขโทรศัพท์
0-2256-4265

อทิติยา อภิราชจิตร
athiti_pook@hotmail.com / division_GI@yahoo.com

สาขาวิชาประสาทวิทยา (Division of Neurology)

หมายเลขโทรศัพท์
0-2256-4000 ต่อ 80722-23

ธนสร ดอกไม้เงิน
neuro.chula@hotmail.co.th / modonchak28@hotmail.com

สาขาวิชาโรคมะเร็ง (Division of Medical Oncology)

หมายเลขโทรศัพท์
0-2256-4533

สมจิตย์ ชิราพร / ธณัติชัย ศรีแพรศรี
kai4533@hotmail.com / thanatchai03@gmail.com

สาขาวิชาโรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกันทางคลินิก (Division of Allergy and Clinical Immunology)

หมายเลขโทรศัพท์
0-2256-4000 ต่อ 80601

ปาลิดา การโสรส
palidakik@gmail.com

สาขาวิชาโรคติดเชื้อ (Division of Infectious Diseases)

หมายเลขโทรศัพท์
0-2256-4578, 0-2256-4000 ต่อ 80506

ปนัดดา ขำนิพันธ์
p_khumniphat@yahoo.com

สาขาวิชาเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ (Division of Geriatric Medicine)

หมายเลขโทรศัพท์
0-2256-4000 ต่อ 94005

จิราภร พิบูลย์สวัสดิ์
jiphiboon@yahoo.co.th

สาขาวิชาระบาดวิทยาคลินิก (Division of Clinical Epidemiology)

หมายเลขโทรศัพท์
0-2256-4000 ต่อ 80901

สมพร สุขสถิตย์
somporn_suksathi@yahoo.com

สาขาวิชาโลหิตวิทยา (Division of Hematology)

หมายเลขโทรศัพท์
0-2256-4000 ต่อ 80251-3

อรุโณทัย ศรีเคลือบ
hematology.unit@gmail.com

สาขาโรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤต (Division of Pulmonary Diseases and Pulmonary Critical Care)

หมายเลขโทรศัพท์
0-2256-4000 ต่อ 80741-2

จิราพร หนองขุ่นสาร
aom-aom1985@hotmail.com

สาขาวิชาโรคข้อและรูมาติสซั่ม (Division of Rheumatology)

หมายเลขโทรศัพท์
0-2256-4000 ต่อ 94004, 94031

พีรเดช หนูเจริญ
nootortor2529@gmail.com

สาขาวิชาอายุรศาสตร์โรงพยาบาล และผู้ป่วยนอก (Division of Perioperative and Ambulatory Medicine)

หมายเลขโทรศัพท์
0-2256-4000 ต่อ 94003

พบสุข  ถวายนาค
bowiez_1985@hotmail.com

สาขาวิชาโภชนาการคลินิก (Division of Clinical Nutrition)

หมายเลขโทรศัพท์
0-2256-4000 ต่อ 94006

สิริกานต์ ธรรมสุนทร
sirikarn.tham@gmail.com

สาขาวิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน (Division of Emergency Medicine)

หมายเลขโทรศัพท์
0-2256-4000 ต่อ 83058

ปนัดดา ฉายประดับ
Emchula@gmail.com

สาขาวิชาเวชพันธุศาสตร์และจีโนมิกส์ (Division of Medical Genetics)

หมายเลขโทรศัพท์
0-2256-4000 ต่อ 94005

จิราภร พิบูลย์สวัสดิ์
jiphiboon@yahoo.co.th

สาขาวิชาอายุรศาสตร์ทั่วไป(Division of General Medicine )

หมายเลขโทรศัพท์
0-2256-4000 ต่อ 81927

Quick Links

Copyrights © 2019 CUMEDICINE. All rights reserved.