ตจวิทยา
 • อาจารย์นายแพทย์ชนัทธ์ กำธรรัตน์

  สาขาวิชา : ตจวิทยา
 • รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงภาวิณี ฤกษ์นิมิตร

  สาขาวิชา : ตจวิทยา
 ต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิสม
 • อาจารย์แพทย์หญิงณิชกานต์ หลายชูไทย

  สาขาวิชา : ต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิสม
 • อาจารย์แพทย์หญิงพัชญา บุญชยาอนันต์

  สาขาวิชา : ต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิสม
 • รองศาสตราจารย์นายแพทย์วิทยา ศรีดามา(อาจารย์พิเศษ)

  สาขาวิชา : ต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิสม
 ประสาทวิทยา
 • หัวหน้าสาขาวิชา

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงอรอุมา ชุติเนตร

  สาขาวิชา : ประสาทวิทยา
 • อาจารย์นายแพทย์จักรกฤษ อมรวิทย์

  สาขาวิชา : ประสาทวิทยา
 • อาจารย์นายแพทย์ชูศักดิ์ ลิโมทัย

  สาขาวิชา : ประสาทวิทยา
 • ศาสตราจารย์นายแพทย์ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา(อาจารย์พิเศษ)

  สาขาวิชา : ประสาทวิทยา
 • ศาสตราจารย์แพทย์หญิงนิจศรี ชาญณรงค์

  สาขาวิชา : ประสาทวิทยา
 • อาจารย์นายแพทย์ยุทธชัย ลิขิตเจริญ

  สาขาวิชา : ประสาทวิทยา
 • ศาสตราจารย์นายแพทย์รุ่งโรจน์  พิทยศิริ

  สาขาวิชา : ประสาทวิทยา
 โภชนาการคลินิก
 • อาจารย์แพทย์หญิงณิชา สมหล่อ

  สาขาวิชา : โภชนาการคลินิก
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์มนต์ชัย  ชาลาประวรรตน์ (อาจารย์พิเศษ)

  สาขาวิชา : โภชนาการคลินิก
 ระบาดวิทยาคลินิก
 • หัวหน้าสาขาวิชา

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ดอกเตอร์ธนินทร์ อัศววิเชียรจินดา

  สาขาวิชา : ระบาดวิทยาคลินิก
 โรคข้อและรูมาติสซั่ม
 • หัวหน้าสาขาวิชา

  ศาสตราจารย์แพทย์หญิงมนาธิป โอศิริ

  สาขาวิชา : โรคข้อและรูมาติสซั่ม
 โรคติดเชื้อ
 • อาจารย์นายแพทย์จักกพัฒน์ วนิชานันท์

  สาขาวิชา : โรคติดเชื้อ
 • อาจารย์นายแพทย์วรพจน์ นิลรัตนกุล

  สาขาวิชา : โรคติดเชื้อ
 โรคไต
 • ศาสตราจารย์นายแพทย์เกรียง ตั้งสง่า(อาจารย์พิเศษ)

  สาขาวิชา : โรคไต
  รางวัลที่เคยได้รับ : รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติกองทุนรัชดาภิเษกสมโภชประเภทอาจารย์ดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2547, รางวัล “อาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ” สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ประจำปี พ.ศ.2549 , รางวัลอายุรแพทย์ดีเด่นด้านวิชาการ ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย ประจำปี 2552
 • รองศาสตราจารย์นายแพทย์ขจร ตีรณธนากุล

  สาขาวิชา : โรคไต
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ณัฐชัย ศรีสวัสดิ์

  สาขาวิชา : โรคไต
 • อาจารย์นายแพทย์ปองปราชญ์ พัวพัฒนกุล

  สาขาวิชา : โรคไต
 • รองศาสตราจารย์นายแพทย์พิสุทธิ์ กตเวทิน

  สาขาวิชา : โรคไต
 • ศาสตราจารย์นายแพทย์ยิ่งยศ อวิหิงสานนท์

  สาขาวิชา : โรคไต
 • อาจารย์นายแพทย์สุวศิน อุดมกาญจนนันท์

  สาขาวิชา : โรคไต
 โรคทางการหายใจและภาวะวิกฤตทางการหายใจ
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์กมล แก้วกิติณรงค์

  สาขาวิชา : โรคทางการหายใจและภาวะวิกฤตทางการหายใจ
 • อาจารย์นายแพทย์นพพล ลีลายุวัฒนกุล

  สาขาวิชา : โรคทางการหายใจและภาวะวิกฤตทางการหายใจ
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงนฤชา จิรกาลวสาน

  สาขาวิชา : โรคทางการหายใจและภาวะวิกฤตทางการหายใจ
 • อาจารย์นายแพทย์อมรพันธุ์ วงศ์กาญจนา

  สาขาวิชา : โรคทางการหายใจและภาวะวิกฤตทางการหายใจ
 โรคทางเดินอาหาร
 • อาจารย์แพทย์หญิงเกศรินทร์ ถานะภิรมย์

  สาขาวิชา : โรคทางเดินอาหาร
 • อาจารย์นายแพทย์ปิยะพันธ์ พฤกษพานิช

  สาขาวิชา : โรคทางเดินอาหาร
 • ศาสตราจารย์นายแพทย์ดอกเตอร์สมบัติ ตรีประเสริฐสุข

  สาขาวิชา : โรคทางเดินอาหาร
  ความเชี่ยวชาญพิเศษ : โรคไขมันเกาะตับ ตับแข็งและภาวะแทรกซ้อน
  วุฒิการศึกษาสูงสุด : Ph.D. , Chulalongkorn University
 โรคมะเร็งวิทยา
 • อาจารย์แพทย์หญิงณัฏยา สินทวิชัย

  สาขาวิชา : โรคมะเร็งวิทยา
 • รองศาสตราจารย์นายแพทย์ดอกเตอร์วิโรจน์ ศรีอุฬารพงศ์

  สาขาวิชา : โรคมะเร็งวิทยา
 โรคหัวใจและหลอดเลือด
 • อาจารย์นายแพทย์ไพโรจน์ ฉัตรานุกูลชัย

  สาขาวิชา : โรคหัวใจและหลอดเลือด
 • อาจารย์นายแพทย์วรฤทธิ์ เลิศสุวรรณเสรี

  สาขาวิชา : โรคหัวใจและหลอดเลือด
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงศริญญา ภูวนันท์

  สาขาวิชา : โรคหัวใจและหลอดเลือด
 • อาจารย์แพทย์หญิงศิริพร อธิสกุล

  สาขาวิชา : โรคหัวใจและหลอดเลือด
 โลหิตวิทยา
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ดอกเตอร์ธัญญพงษ์ ณ นคร(อาจารย์พิเศษ)

  สาขาวิชา : โลหิตวิทยา
  ความเชี่ยวชาญพิเศษ : มะเร็งโลหิตวิทยา เซลล์ต้นกำเนิดเม็ดเลือด แพทยศาสตรศึกษา
  รางวัลที่เคยได้รับ : ทุนพระราชทานมูลนิธิอานันทมหิดล แผนกแพทยศาสตร์ พ.ศ. 2539-2546
 • รองศาสตราจารย์นายแพทย์ นภชาญ เอื้อประเสริฐ

  สาขาวิชา : โลหิตวิทยา
  ความเชี่ยวชาญพิเศษ : Hemostasis and Thrombosis, Thalassemia and Hemoglobinopathy
  รางวัลที่เคยได้รับ : ทุนพระราชทานมูลนิธิอานันทมหิดล แผนกแพทยศาสตร์ พ.ศ. 2552
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงปราณี สุจริตจันทร์

  สาขาวิชา : โลหิตวิทยา
 เวชพันธุศาสตร์และจีโนมิกส์
 • หัวหน้าสาขาวิชา

  อาจารย์นายแพทย์ประสิทธิ์ เผ่าทองคำ

  สาขาวิชา : เวชพันธุศาสตร์และจีโนมิกส์
  ความเชี่ยวชาญพิเศษ : clinical genetics, neurogenetics, cancer genetics
  รางวัลที่เคยได้รับ : เหรียญทอง หลักสูตร แพทยศาสตร์บัณฑิต
  รับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดล แผนกแพทยศาสตร์ ตั้งแต่ปี 2551
 เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
 • หัวหน้าสาขาวิชา

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ครองวงศ์ มุสิกถาวร

  สาขาวิชา : เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
 เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ
 • อาจารย์นายแพทย์ไอศวรรย์ เพชรล่อเหลียน

  สาขาวิชา : เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ
 อายุรศาสตร์ปริหัตถการและผู้ป่วยนอก
 • อาจารย์นายแพทย์ปฏิณัฐ บูรณะทรัพย์ขจร

  สาขาวิชา : อายุรศาสตร์ปริหัตถการและผู้ป่วยนอก
 • รองศาสตราจารย์นายแพทย์ประเดิมชัย คงคำ

  สาขาวิชา : อายุรศาสตร์ปริหัตถการและผู้ป่วยนอก
 • อาจารย์นายแพทย์ยงเกษม วรเศรษฐการกิจ

  สาขาวิชา : อายุรศาสตร์ปริหัตถการและผู้ป่วยนอก
 • รองศาสตราจารย์นายแพทย์วิทยา ศรีดามา

  สาขาวิชา : อายุรศาสตร์ปริหัตถการและผู้ป่วยนอก