ตจวิทยา
 • หัวหน้าสาขาวิชา

  ศาสตราจารย์นายแพทย์ดอกเตอร์ประวิตร อัศวานนท์

  สาขาวิชา : ตจวิทยา
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์เจตน์ วิทิตสุวรรณกุล

  สาขาวิชา : ตจวิทยา
  ความเชี่ยวชาญพิเศษ : ตจพยาธิวิทยา
  รางวัลที่เคยได้รับ : ทุนไทยพัฒน์
  วุฒิการศึกษาสูงสุด : วุฒิบัตรสาขาตจวิทยา
 • อาจารย์นายแพทย์ชนัทธ์ กำธรรัตน์

  สาขาวิชา : ตจวิทยา
 • รองศาสตราจารย์นายแพทย์นภดล นพคุณ(อาจารย์พิเศษ)

  สาขาวิชา : ตจวิทยา
 • รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงภาวิณี ฤกษ์นิมิตร

  สาขาวิชา : ตจวิทยา
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงมาริษา พงศ์พฤฒิพันธ์

  สาขาวิชา : ตจวิทยา
 • รองศาสตราจารย์ดอกเตอร์แพทย์หญิงรัชต์ธร ปัญจประทีป

  สาขาวิชา : ตจวิทยา
 • รองศาสตราจารย์นายแพทย์วิวัฒน์ ก่อกิจ(อาจารย์พิเศษ)

  สาขาวิชา : ตจวิทยา
 • อาจารย์แพทย์หญิงไอณภัค บุญทวียุวัฒน์

  สาขาวิชา : ตจวิทยา
 ต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิสม
 • หัวหน้าสาขาวิชา

  ศาสตราจารย์นายแพทย์ดอกเตอร์วีรพันธุ์ โขวิฑูรกิจ

  สาขาวิชา : ต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิสม
  ความเชี่ยวชาญพิเศษ : Lipid and Lipoprotein disorders
  รางวัลที่เคยได้รับ : ทุนมูลนิธิอานันทมหิดล แผนกแพทยศาสตร์ ปี พ.ศ. 2536-2545
 • อาจารย์แพทย์หญิงณิชกานต์ หลายชูไทย

  สาขาวิชา : ต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิสม
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ธิติ สนับบุญ

  สาขาวิชา : ต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิสม
 • อาจารย์แพทย์หญิงปนัดดา ศรีจอมขวัญ

  สาขาวิชา : ต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิสม
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงพัชญา บุญชยาอนันต์

  สาขาวิชา : ต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิสม
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (พิเศษ) แพทย์หญิงลลิตา วัฒนะจรรยา

  สาขาวิชา : ต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิสม
 • รองศาสตราจารย์นายแพทย์วิทยา ศรีดามา(อาจารย์พิเศษ)

  สาขาวิชา : ต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิสม
 • รองศาสตราจารย์นายแพทย์สมพงษ์ สุวรรณวลัยกร

  สาขาวิชา : ต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิสม
 • รองศาสตราจารย์นายแพทย์สารัช สุนทรโยธิน

  สาขาวิชา : ต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิสม
  ความเชี่ยวชาญพิเศษ : adrenal disorders, pituitary disorders
 ประสาทวิทยา
 • หัวหน้าสาขาวิชา

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงอรอุมา ชุติเนตร

  สาขาวิชา : ประสาทวิทยา
 • ศาสตราจารย์นายแพทย์กัมมันต์ พันธุมจินดา (อาจารย์พิเศษ)

  สาขาวิชา : ประสาทวิทยา
 • อาจารย์นายแพทย์จักรกฤษ อมรวิทย์

  สาขาวิชา : ประสาทวิทยา
 • อาจารย์แพทย์หญิงจิรดา ศรีเงิน

  สาขาวิชา : ประสาทวิทยา
 • อาจารย์นายแพทย์ชัยภัทร ชุณหรัศมิ์

  สาขาวิชา : ประสาทวิทยา
 • อาจารย์นายแพทย์ชูศักดิ์ ลิโมทัย

  สาขาวิชา : ประสาทวิทยา
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ณัฐ พสุธารชาติ

  สาขาวิชา : ประสาทวิทยา
 • ศาสตราจารย์นายแพทย์ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา(อาจารย์พิเศษ)

  สาขาวิชา : ประสาทวิทยา
 • ศาสตราจารย์แพทย์หญิงนิจศรี ชาญณรงค์

  สาขาวิชา : ประสาทวิทยา
 • อาจารย์นายแพทย์พงศ์ภัทร์ วรสายัณห์

  สาขาวิชา : ประสาทวิทยา
 • อาจารย์แพทย์หญิงพัทธมน ปัญญาแก้ว

  สาขาวิชา : ประสาทวิทยา
 • อาจารย์ดอกเตอร์นายแพทย์ยุทธชัย ลิขิตเจริญ

  สาขาวิชา : ประสาทวิทยา
 • ศาสตราจารย์นายแพทย์รุ่งโรจน์ พิทยศิริ

  สาขาวิชา : ประสาทวิทยา
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงอภิญญ์เพ็ญ สาระยา วสันติวงศ์

  สาขาวิชา : ประสาทวิทยา
 • อาจารย์แพทย์หญิงอรอนงค์ จิตรกฤษฎากุล

  สาขาวิชา : ประสาทวิทยา
 พิษวิทยา
 • หัวหน้าสาขาวิชา

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์สุชัย สุเทพารักษ์

  สาขาวิชา : พิษวิทยา
 • อาจารย์แพทย์หญิงสุทธิมน ธรรมเตโช

  สาขาวิชา : พิษวิทยา
 โภชนาการคลินิก
 • อาจารย์แพทย์หญิงณิชา สมหล่อ

  สาขาวิชา : โภชนาการคลินิก
 • อาจารย์นายแพทย์ธนน คงเจริญสมบัติ

  สาขาวิชา : โภชนาการคลินิก
 • อาจารย์นายแพทย์นริศร ลักขณานุรักษ์

  สาขาวิชา : โภชนาการคลินิก
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์มนต์ชัย  ชาลาประวรรตน์ (อาจารย์พิเศษ)

  สาขาวิชา : โภชนาการคลินิก
 ระบาดวิทยาคลินิก
 • หัวหน้าสาขาวิชา

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ดอกเตอร์ธนินทร์ อัศววิเชียรจินดา

  สาขาวิชา : ระบาดวิทยาคลินิก
 โรคข้อและรูมาติสซั่ม
 • หัวหน้าสาขาวิชา

  ศาสตราจารย์แพทย์หญิงมนาธิป โอศิริ

  สาขาวิชา : โรคข้อและรูมาติสซั่ม
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์สิทธิชัย อุกฤษฏชน

  สาขาวิชา : โรคข้อและรูมาติสซั่ม
 โรคติดเชื้อ
 • หัวหน้าสาขาวิชา

  ศาสตราจารย์นายแพทย์ดอกเตอร์ชุษณา สวนกระต่าย  

  สาขาวิชา : โรคติดเชื้อ
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงกมลวรรณ จุติวรกุล  

  สาขาวิชา : โรคติดเชื้อ
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์กำพล สุวรรณพิมลกุล

  สาขาวิชา : โรคติดเชื้อ
 • อาจารย์นายแพทย์จักกพัฒน์ วนิชานันท์

  สาขาวิชา : โรคติดเชื้อ
 • ศาสตราจารย์นายแพทย์ธีระพงษ์ ตัณฑวิเชียร  

  สาขาวิชา : โรคติดเชื้อ
 • อาจารย์นายแพทย์รองพงศ์ โพล้งละ

  สาขาวิชา : โรคติดเชื้อ
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงเลลานี ไพฑูรย์พงษ์  

  สาขาวิชา : โรคติดเชื้อ
 • อาจารย์นายแพทย์วรพจน์ นิลรัตนกุล

  สาขาวิชา : โรคติดเชื้อ
 • รองศาสตราจารย์นายแพทย์วันล่า กุลวิชิต

  สาขาวิชา : โรคติดเชื้อ
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์โอภาส พุทธเจริญ

  สาขาวิชา : โรคติดเชื้อ
 โรคไต
 • หัวหน้าสาขาวิชา

  ศาสตราจารย์นายแพทย์เกื้อเกียรติ ประดิษฐ์พรศิลป์

  สาขาวิชา : โรคไต
 • ศาสตราจารย์นายแพทย์เกรียง ตั้งสง่า(อาจารย์พิเศษ)

  สาขาวิชา : โรคไต
  รางวัลที่เคยได้รับ : รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติกองทุนรัชดาภิเษกสมโภชประเภทอาจารย์ดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2547, รางวัล “อาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ” สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ประจำปี พ.ศ.2549 , รางวัลอายุรแพทย์ดีเด่นด้านวิชาการ ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย ประจำปี 2552
 • รองศาสตราจารย์นายแพทย์ขจร ตีรณธนากุล

  สาขาวิชา : โรคไต
 • รองศาสตราจารย์ดอกเตอร์นายแพทย์ณัฐชัย ศรีสวัสดิ์

  สาขาวิชา : โรคไต
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ณัฐวุฒิ โตวนำชัย

  สาขาวิชา : โรคไต
 • ศาสตราจารย์นายแพทย์เถลิงศักดิ์ กาญจนบุษย์

  สาขาวิชา : โรคไต
  รางวัลที่เคยได้รับ : 1) ISPD Young Investigator Award of the 9th Congress of the International Society of Peritoneal Dialysis 2001. Montreal, Canada
  2) นักวิจัยรุ่นเยาว์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2550
 • รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงปวีณา สุสัณฐิตพงษ์

  สาขาวิชา : โรคไต
 • อาจารย์นายแพทย์ปองปราชญ์ พัวพัฒนกุล

  สาขาวิชา : โรคไต
 • รองศาสตราจารย์นายแพทย์พิสุทธิ์ กตเวทิน

  สาขาวิชา : โรคไต
 • ศาสตราจารย์นายแพทย์ยิ่งยศ อวิหิงสานนท์

  สาขาวิชา : โรคไต
 • ศาสตราจารย์นายแพทย์สมชาย เอี่ยมอ่อง

  สาขาวิชา : โรคไต
 • อาจารย์นายแพทย์สุวศิน อุดมกาญจนนันท์

  สาขาวิชา : โรคไต
 โรคทางการหายใจและภาวะวิกฤตทางการหายใจ
 • หัวหน้าสาขาวิชา

  รองศาสตราจารย์นายแพทย์ฉันชาย สิทธิพันธุ์

  สาขาวิชา : โรคทางการหายใจและภาวะวิกฤตทางการหายใจ
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์กมล แก้วกิติณรงค์

  สาขาวิชา : โรคทางการหายใจและภาวะวิกฤตทางการหายใจ
 • รองศาสตราจารย์นายแพทย์ณัฐพงษ์ เจียมจริยธรรม

  สาขาวิชา : โรคทางการหายใจและภาวะวิกฤตทางการหายใจ
  ความเชี่ยวชาญพิเศษ : Sleep Medicine, Pulmonary Vascular Disease & Lung Transplantation, Non-Invasive Ventilation
  วุฒิการศึกษาสูงสุด : M.D., MS, Fellow in Sleep Medicine (USA), Fellow in Pulmonary Vascular Diseases (USA)
 • อาจารย์แพทย์หญิงณับผลิกา กองพลพรหม

  สาขาวิชา : โรคทางการหายใจและภาวะวิกฤตทางการหายใจ
 • อาจารย์นายแพทย์ธิติวัฒน์ ศรีประสาธน์

  สาขาวิชา : โรคทางการหายใจและภาวะวิกฤตทางการหายใจ
 • อาจารย์นายแพทย์นพพล ลีลายุวัฒนกุล

  สาขาวิชา : โรคทางการหายใจและภาวะวิกฤตทางการหายใจ
 • รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงนฤชา จิรกาลวสาน

  สาขาวิชา : โรคทางการหายใจและภาวะวิกฤตทางการหายใจ
 • อาจารย์แพทย์หญิงวรวรรณ ศิริชนะ

  สาขาวิชา : โรคทางการหายใจและภาวะวิกฤตทางการหายใจ
 • อาจารย์นายแพทย์อมรพันธุ์ วงศ์กาญจนา

  สาขาวิชา : โรคทางการหายใจและภาวะวิกฤตทางการหายใจ
 โรคทางเดินอาหาร
 • หัวหน้าสาขาวิชา

  ศาสตราจารย์นายแพทย์รังสรรค์ ฤกษ์นิมิตร

  สาขาวิชา : โรคทางเดินอาหาร
 • อาจารย์แพทย์หญิงเกศรินทร์ ถานะภิรมย์

  สาขาวิชา : โรคทางเดินอาหาร
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงฐนิสา พัชรตระกูล

  สาขาวิชา : โรคทางเดินอาหาร
 • อาจารย์นายแพทย์ปิยะพันธ์ พฤกษพานิช

  สาขาวิชา : โรคทางเดินอาหาร
 • รองศาสตราจารย์นายแพทย์ดอกเตอร์ปิยะวัฒน์ โกมลมิศร์

  สาขาวิชา : โรคทางเดินอาหาร
  ความเชี่ยวชาญพิเศษ : Hepatology and Liver Transplantation
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงรภัส พิทยานนท์

  สาขาวิชา : โรคทางเดินอาหาร
 • อาจารย์แพทย์หญิงรุ่งฤดี ชัยธีรกิจ

  สาขาวิชา : โรคทางเดินอาหาร
 • รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงวิริยาพร ฤทธิทิศ

  สาขาวิชา : โรคทางเดินอาหาร
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงสติมัย อนิวรรณน์

  สาขาวิชา : โรคทางเดินอาหาร
 • ศาสตราจารย์นายแพทย์ดอกเตอร์สมบัติ ตรีประเสริฐสุข

  สาขาวิชา : โรคทางเดินอาหาร
  ความเชี่ยวชาญพิเศษ : โรคไขมันเกาะตับ ตับแข็งและภาวะแทรกซ้อน
  วุฒิการศึกษาสูงสุด : Ph.D. , Chulalongkorn University
 • ศาสตราจารย์นายแพทย์สุเทพ กลชาญวิทย์

  สาขาวิชา : โรคทางเดินอาหาร
 โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกันทางคลินิก
 • หัวหน้าสาขาวิชา

  รองศาสตราจารย์นายแพทย์ฮิโรชิ จันทาภากุล

  สาขาวิชา : โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกันทางคลินิก
 • รองศาสตราจารย์นายแพทย์เจตทะนง แกล้วสงคราม

  สาขาวิชา : โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกันทางคลินิก
 โรคมะเร็งวิทยา
 • หัวหน้าสาขาวิชา

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์สืบพงศ์ ธนสารวิมล

  สาขาวิชา : โรคมะเร็งวิทยา
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงดอกเตอร์ชนิดา วินะยานุวัติคุณ

  สาขาวิชา : โรคมะเร็งวิทยา
 • อาจารย์แพทย์หญิงณัฏยา ภู่วรวรรณ

  สาขาวิชา : โรคมะเร็งวิทยา
 • อาจารย์แพทย์หญิงณัฏยา สินทวิชัย

  สาขาวิชา : โรคมะเร็งวิทยา
 • อาจารย์แพทย์หญิงนภา ปริญญานิติกูล

  สาขาวิชา : โรคมะเร็งวิทยา
 • อาจารย์แพทย์หญิงปิยะดา สิทธิเดชไพบูลย์

  สาขาวิชา : โรคมะเร็งวิทยา
 • รองศาสตราจารย์นายแพทย์ดอกเตอร์วิโรจน์ ศรีอุฬารพงศ์

  สาขาวิชา : โรคมะเร็งวิทยา
 • อาจารย์นายแพทย์ไอยวุฒิ ไทยพิสุทธิกุล

  สาขาวิชา : โรคมะเร็งวิทยา
 โรคหัวใจและหลอดเลือด
 • หัวหน้าสาขาวิชา

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงสมนพร บุณยะรัตเวช สองเมือง

  สาขาวิชา : โรคหัวใจและหลอดเลือด
  ความเชี่ยวชาญพิเศษ : Echocardiography
  รางวัลที่เคยได้รับ : แพทยศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง (เหรียญทอง), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • อาจารย์นายแพทย์จักรพันธ์ ชัยพรหมประสิทธิ์

  สาขาวิชา : โรคหัวใจและหลอดเลือด
 • อาจารย์แพทย์หญิงพาธิตา สิทธิเจริญชัย

  สาขาวิชา : โรคหัวใจและหลอดเลือด
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ไพโรจน์ ฉัตรานุกูลชัย

  สาขาวิชา : โรคหัวใจและหลอดเลือด
 • อาจารย์นายแพทย์รณพิชัย โชคสุวัฒนสกุล

  สาขาวิชา : โรคหัวใจและหลอดเลือด
 • อาจารย์นายแพทย์วรฤทธิ์ เลิศสุวรรณเสรี

  สาขาวิชา : โรคหัวใจและหลอดเลือด
 • อาจารย์นายแพทย์วรวุฒิ รุ่งประดับวงศ์

  สาขาวิชา : โรคหัวใจและหลอดเลือด
 • อาจารย์นายแพทย์วศิน พุทธารี

  สาขาวิชา : โรคหัวใจและหลอดเลือด
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงศริญญา ภูวนันท์

  สาขาวิชา : โรคหัวใจและหลอดเลือด
 • อาจารย์แพทย์หญิงศิริพร อธิสกุล

  สาขาวิชา : โรคหัวใจและหลอดเลือด
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์สมชาย ปรีชาวัฒน์

  สาขาวิชา : โรคหัวใจและหลอดเลือด
 • อาจารย์แพทย์หญิงสุดารัตน์ สถิตธรรมนิตย์

  สาขาวิชา : โรคหัวใจและหลอดเลือด
 • รองศาสตราจารย์นายแพทย์สุพจน์ ศรีมหาโชตะ

  สาขาวิชา : โรคหัวใจและหลอดเลือด
 • อาจารย์นายแพทย์เอกราช อริยะชัยพาณิชย์

  สาขาวิชา : โรคหัวใจและหลอดเลือด
 โลหิตวิทยา
 • หัวหน้าสาขาวิชา

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์อุดมศักดิ์ บุญวรเศรษฐ์

  สาขาวิชา : โลหิตวิทยา
  ความเชี่ยวชาญพิเศษ : โรคมะเร็งทางโลหิตวิทยา และ การปลูกถ่ายสเต็มเซลล์
 • อาจารย์นายแพทย์กฤษฎา วุฒิการณ์

  สาขาวิชา : โลหิตวิทยา
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงจันทนา ผลประเสริฐ

  สาขาวิชา : โลหิตวิทยา
 • อาจารย์แพทย์หญิงจันทิญา จันทร์สว่างภูวนะ

  สาขาวิชา : โลหิตวิทยา
 • อาจารย์แพทย์หญิงฐิตา เจียสกุล

  สาขาวิชา : โลหิตวิทยา
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ดอกเตอร์ธัญญพงษ์ ณ นคร(อาจารย์พิเศษ)

  สาขาวิชา : โลหิตวิทยา
  ความเชี่ยวชาญพิเศษ : มะเร็งโลหิตวิทยา เซลล์ต้นกำเนิดเม็ดเลือด แพทยศาสตรศึกษา
  รางวัลที่เคยได้รับ : ทุนพระราชทานมูลนิธิอานันทมหิดล แผนกแพทยศาสตร์ พ.ศ. 2539-2546
 • ศาสตราจารย์นายแพทย์ธานินทร์ อินทรกำธรชัย(อาจารย์พิเศษ)

  สาขาวิชา : โลหิตวิทยา
 • รองศาสตราจารย์นายแพทย์ นภชาญ เอื้อประเสริฐ

  สาขาวิชา : โลหิตวิทยา
  ความเชี่ยวชาญพิเศษ : Hemostasis and Thrombosis, Thalassemia and Hemoglobinopathy
  รางวัลที่เคยได้รับ : ทุนพระราชทานมูลนิธิอานันทมหิดล แผนกแพทยศาสตร์ พ.ศ. 2552
 • อาจารย์แพทย์หญิงปณิสินี ลวสุต

  สาขาวิชา : โลหิตวิทยา
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงปราณี สุจริตจันทร์

  สาขาวิชา : โลหิตวิทยา
 • ศาสตราจารย์นายแพทย์ดอกเตอร์พลภัทร โรจน์นครินทร์

  สาขาวิชา : โลหิตวิทยา
 • อาจารย์แพทย์หญิงสุนิสา ก้องเกียรติกมล

  สาขาวิชา : โลหิตวิทยา
 เวชพันธุศาสตร์และจีโนมิกส์
 • หัวหน้าสาขาวิชา

  อาจารย์ดอกเตอร์นายแพทย์ประสิทธิ์ เผ่าทองคำ

  สาขาวิชา : เวชพันธุศาสตร์และจีโนมิกส์
  ความเชี่ยวชาญพิเศษ : clinical genetics, neurogenetics, cancer genetics
  รางวัลที่เคยได้รับ : เหรียญทอง หลักสูตร แพทยศาสตร์บัณฑิต
  รับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดล แผนกแพทยศาสตร์ ตั้งแต่ปี 2551
 เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
 • หัวหน้าสาขาวิชา

  รองศาสตราจารย์นายแพทย์ครองวงศ์ มุสิกถาวร

  สาขาวิชา : เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
 เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ
 • อาจารย์นายแพทย์ไอศวรรย์ เพชรล่อเหลียน

  สาขาวิชา : เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ
 อายุรศาสตร์ทั่วไป
 • อาจารย์นายแพทย์ธนวัฒน์ เหลืองสุขฤกษ์

  สาขาวิชา : อายุรศาสตร์ทั่วไป
 • อาจารย์แพทย์หญิงปิยวรรณ กิตติสกุลนาม

  สาขาวิชา : อายุรศาสตร์ทั่วไป
 • อาจารย์แพทย์หญิงวาสิตา วราชิต

  สาขาวิชา : อายุรศาสตร์ทั่วไป
 อายุรศาสตร์ปริหัตถการและผู้ป่วยนอก
 • หัวหน้าสาขาวิชา

  อาจารย์นายแพทย์ยงเกษม วรเศรษฐการกิจ

  สาขาวิชา : อายุรศาสตร์ปริหัตถการและผู้ป่วยนอก
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ปฏิณัฐ บูรณะทรัพย์ขจร

  สาขาวิชา : อายุรศาสตร์ปริหัตถการและผู้ป่วยนอก
 • รองศาสตราจารย์นายแพทย์ประเดิมชัย คงคำ

  สาขาวิชา : อายุรศาสตร์ปริหัตถการและผู้ป่วยนอก
 • อาจารย์นายแพทย์ปิติพงศ์ กิจรัตนะกุล

  สาขาวิชา : อายุรศาสตร์ปริหัตถการและผู้ป่วยนอก
 • อาจารย์นายแพทย์พิทักษ์ เดชพรเทวัญ

  สาขาวิชา : อายุรศาสตร์ปริหัตถการและผู้ป่วยนอก
 • รองศาสตราจารย์นายแพทย์วิทยา ศรีดามา(อาจารย์พิเศษ)

  สาขาวิชา : อายุรศาสตร์ปริหัตถการและผู้ป่วยนอก
 • อาจารย์นายแพทย์วิทวัส แนววงศ์

  สาขาวิชา : อายุรศาสตร์ปริหัตถการและผู้ป่วยนอก
 • อาจารย์นายแพทย์สราวุฒิ ศิวโมกษธรรม

  สาขาวิชา : อายุรศาสตร์ปริหัตถการและผู้ป่วยนอก