• อาจารย์นายแพทย์ทดสอบ 3

  สาขาวิชา :
 • อาจารย์นายแพทย์ทดสอบ 4

  สาขาวิชา :
 •  ตจวิทยา
  • หัวหน้าสาขาวิชา

   ศาสตราจารย์นายแพทย์ดอกเตอร์ประวิตร อัศวานนท์

   สาขาวิชา : ตจวิทยา
  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์เจตน์ วิทิตสุวรรณกุล

   สาขาวิชา : ตจวิทยา
   ความเชี่ยวชาญพิเศษ : ตจพยาธิวิทยา
   รางวัลที่เคยได้รับ : ทุนไทยพัฒน์
   วุฒิการศึกษาสูงสุด : วุฒิบัตรสาขาตจวิทยา
  • อาจารย์นายแพทย์ชนัทธ์ กำธรรัตน์

   สาขาวิชา : ตจวิทยา
  • รองศาสตราจารย์นายแพทย์นภดล นพคุณ(อาจารย์พิเศษ)

   สาขาวิชา : ตจวิทยา
  • รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงภาวิณี ฤกษ์นิมิตร

   สาขาวิชา : ตจวิทยา
  • อาจารย์แพทย์หญิงมาริษา พงศ์พฤฒิพันธ์

   สาขาวิชา : ตจวิทยา
  • รองศาสตราจารย์ดอกเตอร์แพทย์หญิงรัชต์ธร ปัญจประทีป

   สาขาวิชา : ตจวิทยา
  • รองศาสตราจารย์นายแพทย์วิวัฒน์ ก่อกิจ(อาจารย์พิเศษ)

   สาขาวิชา : ตจวิทยา
  • อาจารย์แพทย์หญิงไอณภัค บุญทวียุวัฒน์

   สาขาวิชา : ตจวิทยา
   ต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิสม
  • หัวหน้าสาขาวิชา

   ศาสตราจารย์นายแพทย์ดอกเตอร์วีรพันธุ์ โขวิฑูรกิจ

   สาขาวิชา : ต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิสม
   ความเชี่ยวชาญพิเศษ : Lipid and Lipoprotein disorders
   รางวัลที่เคยได้รับ : ทุนมูลนิธิอานันทมหิดล แผนกแพทยศาสตร์ ปี พ.ศ. 2536-2545
  • อาจารย์แพทย์หญิงณิชกานต์ หลายชูไทย

   สาขาวิชา : ต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิสม
  • รองศาสตราจารย์นายแพทย์ธิติ สนับบุญ

   สาขาวิชา : ต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิสม
  • อาจารย์แพทย์หญิงปนัดดา ศรีจอมขวัญ

   สาขาวิชา : ต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิสม
  • อาจารย์แพทย์หญิงพัชญา บุญชยาอนันต์

   สาขาวิชา : ต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิสม
  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (พิเศษ) แพทย์หญิงลลิตา วัฒนะจรรยา

   สาขาวิชา : ต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิสม
  • รองศาสตราจารย์นายแพทย์วิทยา ศรีดามา(อาจารย์พิเศษ)

   สาขาวิชา : ต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิสม
  • รองศาสตราจารย์นายแพทย์สมพงษ์ สุวรรณวลัยกร

   สาขาวิชา : ต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิสม
  • รองศาสตราจารย์นายแพทย์สารัช สุนทรโยธิน

   สาขาวิชา : ต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิสม
   ความเชี่ยวชาญพิเศษ : adrenal disorders, pituitary disorders
   ประสาทวิทยา
  • หัวหน้าสาขาวิชา

   ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงอรอุมา ชุติเนตร

   สาขาวิชา : ประสาทวิทยา
  • ศาสตราจารย์นายแพทย์กัมมันต์ พันธุมจินดา (อาจารย์พิเศษ)

   สาขาวิชา : ประสาทวิทยา
  • อาจารย์นายแพทย์จักรกฤษ อมรวิทย์

   สาขาวิชา : ประสาทวิทยา
  • อาจารย์แพทย์หญิงจิรดา ศรีเงิน

   สาขาวิชา : ประสาทวิทยา
  • อาจารย์นายแพทย์ชัยภัทร ชุณหรัศมิ์

   สาขาวิชา : ประสาทวิทยา
  • อาจารย์นายแพทย์ชูศักดิ์ ลิโมทัย

   สาขาวิชา : ประสาทวิทยา
  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ณัฐ พสุธารชาติ

   สาขาวิชา : ประสาทวิทยา
  • ศาสตราจารย์นายแพทย์ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา(อาจารย์พิเศษ)

   สาขาวิชา : ประสาทวิทยา
  • ศาสตราจารย์แพทย์หญิงนิจศรี ชาญณรงค์

   สาขาวิชา : ประสาทวิทยา
  • อาจารย์นายแพทย์พงศ์ภัทร์ วรสายัณห์

   สาขาวิชา : ประสาทวิทยา
  • อาจารย์แพทย์หญิงพัทธมน ปัญญาแก้ว

   สาขาวิชา : ประสาทวิทยา
  • อาจารย์นายแพทย์ยุทธชัย ลิขิตเจริญ

   สาขาวิชา : ประสาทวิทยา
  • ศาสตราจารย์นายแพทย์รุ่งโรจน์  พิทยศิริ

   สาขาวิชา : ประสาทวิทยา
  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงอภิญญ์เพ็ญ สาระยา วสันติวงศ์

   สาขาวิชา : ประสาทวิทยา
  • อาจารย์แพทย์หญิงอรอนงค์ จิตรกฤษฎากุล

   สาขาวิชา : ประสาทวิทยา
   พิษวิทยา
  • หัวหน้าสาขาวิชา

   ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์สุชัย สุเทพารักษ์

   สาขาวิชา : พิษวิทยา
  • อาจารย์แพทย์หญิงสุทธิมน ธรรมเตโช

   สาขาวิชา : พิษวิทยา
   โภชนาการคลินิก
  • อาจารย์แพทย์หญิงณิชา สมหล่อ

   สาขาวิชา : โภชนาการคลินิก
  • อาจารย์นายแพทย์ธนน คงเจริญสมบัติ

   สาขาวิชา : โภชนาการคลินิก
  • อาจารย์นายแพทย์นริศร ลักขณานุรักษ์

   สาขาวิชา : โภชนาการคลินิก
  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์มนต์ชัย  ชาลาประวรรตน์ (อาจารย์พิเศษ)

   สาขาวิชา : โภชนาการคลินิก
   ระบาดวิทยาคลินิก
  • หัวหน้าสาขาวิชา

   ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ดอกเตอร์ธนินทร์ อัศววิเชียรจินดา

   สาขาวิชา : ระบาดวิทยาคลินิก
   โรคข้อและรูมาติสซั่ม
  • หัวหน้าสาขาวิชา

   ศาสตราจารย์แพทย์หญิงมนาธิป โอศิริ

   สาขาวิชา : โรคข้อและรูมาติสซั่ม
  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์สิทธิชัย อุกฤษฏชน

   สาขาวิชา : โรคข้อและรูมาติสซั่ม
   โรคติดเชื้อ
  • หัวหน้าสาขาวิชา

   ศาสตราจารย์นายแพทย์ดอกเตอร์ชุษณา สวนกระต่าย  

   สาขาวิชา : โรคติดเชื้อ
  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงกมลวรรณ จุติวรกุล  

   สาขาวิชา : โรคติดเชื้อ
  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์กำพล สุวรรณพิมลกุล

   สาขาวิชา : โรคติดเชื้อ
  • อาจารย์นายแพทย์จักกพัฒน์ วนิชานันท์

   สาขาวิชา : โรคติดเชื้อ
  • ศาสตราจารย์นายแพทย์ธีระพงษ์ ตัณฑวิเชียร  

   สาขาวิชา : โรคติดเชื้อ
  • อาจารย์นายแพทย์รองพงศ์ โพล้งละ

   สาขาวิชา : โรคติดเชื้อ
  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงเลลานี ไพฑูรย์พงษ์  

   สาขาวิชา : โรคติดเชื้อ
  • อาจารย์นายแพทย์วรพจน์ นิลรัตนกุล

   สาขาวิชา : โรคติดเชื้อ
  • รองศาสตราจารย์นายแพทย์วันล่า กุลวิชิต

   สาขาวิชา : โรคติดเชื้อ
  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์โอภาส พุทธเจริญ

   สาขาวิชา : โรคติดเชื้อ
   โรคไต
  • หัวหน้าสาขาวิชา

   ศาสตราจารย์นายแพทย์เกื้อเกียรติ ประดิษฐ์พรศิลป์

   สาขาวิชา : โรคไต
  • ศาสตราจารย์นายแพทย์เกรียง ตั้งสง่า(อาจารย์พิเศษ)

   สาขาวิชา : โรคไต
   รางวัลที่เคยได้รับ : รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติกองทุนรัชดาภิเษกสมโภชประเภทอาจารย์ดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2547, รางวัล “อาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ” สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ประจำปี พ.ศ.2549 , รางวัลอายุรแพทย์ดีเด่นด้านวิชาการ ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย ประจำปี 2552
  • รองศาสตราจารย์นายแพทย์ขจร ตีรณธนากุล

   สาขาวิชา : โรคไต
  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ณัฐชัย ศรีสวัสดิ์

   สาขาวิชา : โรคไต
  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ณัฐวุฒิ โตวนำชัย

   สาขาวิชา : โรคไต
  • ศาสตราจารย์นายแพทย์เถลิงศักดิ์ กาญจนบุษย์

   สาขาวิชา : โรคไต
   รางวัลที่เคยได้รับ : 1) ISPD Young Investigator Award of the 9th Congress of the International Society of Peritoneal Dialysis 2001. Montreal, Canada
   2) นักวิจัยรุ่นเยาว์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2550
  • รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงปวีณา สุสัณฐิตพงษ์

   สาขาวิชา : โรคไต
  • อาจารย์นายแพทย์ปองปราชญ์ พัวพัฒนกุล

   สาขาวิชา : โรคไต
  • รองศาสตราจารย์นายแพทย์พิสุทธิ์ กตเวทิน

   สาขาวิชา : โรคไต
  • ศาสตราจารย์นายแพทย์ยิ่งยศ อวิหิงสานนท์

   สาขาวิชา : โรคไต
  • ศาสตราจารย์นายแพทย์สมชาย เอี่ยมอ่อง

   สาขาวิชา : โรคไต
  • อาจารย์นายแพทย์สุวศิน อุดมกาญจนนันท์

   สาขาวิชา : โรคไต
   โรคทางการหายใจและภาวะวิกฤตทางการหายใจ
  • หัวหน้าสาขาวิชา

   รองศาสตราจารย์นายแพทย์ฉันชาย สิทธิพันธุ์

   สาขาวิชา : โรคทางการหายใจและภาวะวิกฤตทางการหายใจ
  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์กมล แก้วกิติณรงค์

   สาขาวิชา : โรคทางการหายใจและภาวะวิกฤตทางการหายใจ
  • รองศาสตราจารย์นายแพทย์ณัฐพงษ์ เจียมจริยธรรม

   สาขาวิชา : โรคทางการหายใจและภาวะวิกฤตทางการหายใจ
   ความเชี่ยวชาญพิเศษ : Sleep Medicine, Pulmonary Vascular Disease & Lung Transplantation, Non-Invasive Ventilation
   วุฒิการศึกษาสูงสุด : M.D., MS, Fellow in Sleep Medicine (USA), Fellow in Pulmonary Vascular Diseases (USA)
  • อาจารย์แพทย์หญิงณับผลิกา กองพลพรหม

   สาขาวิชา : โรคทางการหายใจและภาวะวิกฤตทางการหายใจ
  • อาจารย์นายแพทย์ธิติวัฒน์ ศรีประสาธน์

   สาขาวิชา : โรคทางการหายใจและภาวะวิกฤตทางการหายใจ
  • อาจารย์นายแพทย์นพพล ลีลายุวัฒนกุล

   สาขาวิชา : โรคทางการหายใจและภาวะวิกฤตทางการหายใจ
  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงนฤชา จิรกาลวสาน

   สาขาวิชา : โรคทางการหายใจและภาวะวิกฤตทางการหายใจ
  • อาจารย์แพทย์หญิงวรวรรณ ศิริชนะ

   สาขาวิชา : โรคทางการหายใจและภาวะวิกฤตทางการหายใจ
  • อาจารย์นายแพทย์อมรพันธุ์ วงศ์กาญจนา

   สาขาวิชา : โรคทางการหายใจและภาวะวิกฤตทางการหายใจ
   โรคทางเดินอาหาร
  • หัวหน้าสาขาวิชา

   ศาสตราจารย์นายแพทย์รังสรรค์ ฤกษ์นิมิตร

   สาขาวิชา : โรคทางเดินอาหาร
  • อาจารย์แพทย์หญิงเกศรินทร์ ถานะภิรมย์

   สาขาวิชา : โรคทางเดินอาหาร
  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงฐนิสา พัชรตระกูล

   สาขาวิชา : โรคทางเดินอาหาร
  • อาจารย์นายแพทย์ปิยะพันธ์ พฤกษพานิช

   สาขาวิชา : โรคทางเดินอาหาร
  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ดอกเตอร์ปิยะวัฒน์ โกมลมิศร์

   สาขาวิชา : โรคทางเดินอาหาร
   ความเชี่ยวชาญพิเศษ : Hepatology and Liver Transplantation
  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงรภัส พิทยานนท์

   สาขาวิชา : โรคทางเดินอาหาร
  • อาจารย์แพทย์หญิงรุ่งฤดี ชัยธีรกิจ

   สาขาวิชา : โรคทางเดินอาหาร
  • รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงวิริยาพร ฤทธิทิศ

   สาขาวิชา : โรคทางเดินอาหาร
  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงสติมัย อนิวรรณน์

   สาขาวิชา : โรคทางเดินอาหาร
  • ศาสตราจารย์นายแพทย์ดอกเตอร์สมบัติ ตรีประเสริฐสุข

   สาขาวิชา : โรคทางเดินอาหาร
   ความเชี่ยวชาญพิเศษ : โรคไขมันเกาะตับ ตับแข็งและภาวะแทรกซ้อน
   วุฒิการศึกษาสูงสุด : Ph.D. , Chulalongkorn University
  • ศาสตราจารย์นายแพทย์สุเทพ กลชาญวิทย์

   สาขาวิชา : โรคทางเดินอาหาร
   โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกันทางคลินิก
  • หัวหน้าสาขาวิชา

   รองศาสตราจารย์นายแพทย์ฮิโรชิ จันทาภากุล

   สาขาวิชา : โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกันทางคลินิก
  • รองศาสตราจารย์นายแพทย์เจตทะนง แกล้วสงคราม

   สาขาวิชา : โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกันทางคลินิก
   โรคมะเร็งวิทยา
  • หัวหน้าสาขาวิชา

   ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์สืบพงศ์ ธนสารวิมล

   สาขาวิชา : โรคมะเร็งวิทยา
  • อาจารย์แพทย์หญิงณัฏยา ภู่วรวรรณ

   สาขาวิชา : โรคมะเร็งวิทยา
  • อาจารย์แพทย์หญิงณัฏยา สินทวิชัย

   สาขาวิชา : โรคมะเร็งวิทยา
  • อาจารย์แพทย์หญิงดอกเตอร์ชนิดา วินะยานุวัติคุณ

   สาขาวิชา : โรคมะเร็งวิทยา
  • อาจารย์แพทย์หญิงนภา ปริญญานิติกูล

   สาขาวิชา : โรคมะเร็งวิทยา
  • อาจารย์แพทย์หญิงปิยะดา สิทธิเดชไพบูลย์

   สาขาวิชา : โรคมะเร็งวิทยา
  • รองศาสตราจารย์นายแพทย์ดอกเตอร์วิโรจน์ ศรีอุฬารพงศ์

   สาขาวิชา : โรคมะเร็งวิทยา
  • อาจารย์นายแพทย์ไอยวุฒิ ไทยพิสุทธิกุล

   สาขาวิชา : โรคมะเร็งวิทยา
   โรคหัวใจและหลอดเลือด
  • หัวหน้าสาขาวิชา

   ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงสมนพร บุณยะรัตเวช สองเมือง

   สาขาวิชา : โรคหัวใจและหลอดเลือด
   ความเชี่ยวชาญพิเศษ : Echocardiography
   รางวัลที่เคยได้รับ : แพทยศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง (เหรียญทอง), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • อาจารย์นายแพทย์จักรพันธ์ ชัยพรหมประสิทธิ์

   สาขาวิชา : โรคหัวใจและหลอดเลือด
  • อาจารย์แพทย์หญิงพาธิตา สิทธิเจริญชัย

   สาขาวิชา : โรคหัวใจและหลอดเลือด
  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ไพโรจน์ ฉัตรานุกูลชัย

   สาขาวิชา : โรคหัวใจและหลอดเลือด
  • อาจารย์นายแพทย์รณพิชัย โชคสุวัฒนสกุล

   สาขาวิชา : โรคหัวใจและหลอดเลือด
  • อาจารย์นายแพทย์วรฤทธิ์ เลิศสุวรรณเสรี

   สาขาวิชา : โรคหัวใจและหลอดเลือด
  • อาจารย์นายแพทย์วรวุฒิ รุ่งประดับวงศ์

   สาขาวิชา : โรคหัวใจและหลอดเลือด
  • อาจารย์นายแพทย์วศิน พุทธารี

   สาขาวิชา : โรคหัวใจและหลอดเลือด
  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงศริญญา ภูวนันท์

   สาขาวิชา : โรคหัวใจและหลอดเลือด
  • อาจารย์แพทย์หญิงศิริพร อธิสกุล

   สาขาวิชา : โรคหัวใจและหลอดเลือด
  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์สมชาย ปรีชาวัฒน์

   สาขาวิชา : โรคหัวใจและหลอดเลือด
  • อาจารย์แพทย์หญิงสุดารัตน์ สถิตธรรมนิตย์

   สาขาวิชา : โรคหัวใจและหลอดเลือด
  • รองศาสตราจารย์นายแพทย์สุพจน์ ศรีมหาโชตะ

   สาขาวิชา : โรคหัวใจและหลอดเลือด
  • อาจารย์นายแพทย์เอกราช อริยะชัยพาณิชย์

   สาขาวิชา : โรคหัวใจและหลอดเลือด
   โลหิตวิทยา
  • หัวหน้าสาขาวิชา

   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์อุดมศักดิ์ บุญวรเศรษฐ์

   สาขาวิชา : โลหิตวิทยา
   ความเชี่ยวชาญพิเศษ : โรคมะเร็งทางโลหิตวิทยา และ การปลูกถ่ายสเต็มเซลล์
  • อาจารย์นายแพทย์กฤษฎา วุฒิการณ์

   สาขาวิชา : โลหิตวิทยา
  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงจันทนา ผลประเสริฐ

   สาขาวิชา : โลหิตวิทยา
  • อาจารย์แพทย์หญิงจันทิญา จันทร์สว่างภูวนะ

   สาขาวิชา : โลหิตวิทยา
  • อาจารย์แพทย์หญิงฐิตา เจียสกุล

   สาขาวิชา : โลหิตวิทยา
  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ดอกเตอร์ธัญญพงษ์ ณ นคร(อาจารย์พิเศษ)

   สาขาวิชา : โลหิตวิทยา
   ความเชี่ยวชาญพิเศษ : มะเร็งโลหิตวิทยา เซลล์ต้นกำเนิดเม็ดเลือด แพทยศาสตรศึกษา
   รางวัลที่เคยได้รับ : ทุนพระราชทานมูลนิธิอานันทมหิดล แผนกแพทยศาสตร์ พ.ศ. 2539-2546
  • ศาสตราจารย์นายแพทย์ธานินทร์ อินทรกำธรชัย(อาจารย์พิเศษ)

   สาขาวิชา : โลหิตวิทยา
  • รองศาสตราจารย์นายแพทย์ นภชาญ เอื้อประเสริฐ

   สาขาวิชา : โลหิตวิทยา
   ความเชี่ยวชาญพิเศษ : Hemostasis and Thrombosis, Thalassemia and Hemoglobinopathy
   รางวัลที่เคยได้รับ : ทุนพระราชทานมูลนิธิอานันทมหิดล แผนกแพทยศาสตร์ พ.ศ. 2552
  • อาจารย์แพทย์หญิงปณิสินี ลวสุต

   สาขาวิชา : โลหิตวิทยา
  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงปราณี สุจริตจันทร์

   สาขาวิชา : โลหิตวิทยา
  • ศาสตราจารย์นายแพทย์ดอกเตอร์พลภัทร โรจน์นครินทร์

   สาขาวิชา : โลหิตวิทยา
  • อาจารย์แพทย์หญิงสุนิสา ก้องเกียรติกมล

   สาขาวิชา : โลหิตวิทยา
   เวชพันธุศาสตร์และจีโนมิกส์
  • หัวหน้าสาขาวิชา

   อาจารย์นายแพทย์ประสิทธิ์ เผ่าทองคำ

   สาขาวิชา : เวชพันธุศาสตร์และจีโนมิกส์
   ความเชี่ยวชาญพิเศษ : clinical genetics, neurogenetics, cancer genetics
   รางวัลที่เคยได้รับ : เหรียญทอง หลักสูตร แพทยศาสตร์บัณฑิต
   รับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดล แผนกแพทยศาสตร์ ตั้งแต่ปี 2551
   เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
  • หัวหน้าสาขาวิชา

   ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ครองวงศ์ มุสิกถาวร

   สาขาวิชา : เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
   เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ
  • อาจารย์นายแพทย์ไอศวรรย์ เพชรล่อเหลียน

   สาขาวิชา : เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ
   อายุรศาสตร์ทั่วไป
  • อาจารย์นายแพทย์ธนวัฒน์ เหลืองสุขฤกษ์

   สาขาวิชา : อายุรศาสตร์ทั่วไป
  • อาจารย์แพทย์หญิงปิยวรรณ กิตติสกุลนาม

   สาขาวิชา : อายุรศาสตร์ทั่วไป
  • อาจารย์แพทย์หญิงวาสิตา วราชิต

   สาขาวิชา : อายุรศาสตร์ทั่วไป
   อายุรศาสตร์ปริหัตถการและผู้ป่วยนอก
  • หัวหน้าสาขาวิชา

   อาจารย์นายแพทย์สราวุฒิ ศิวโมกษธรรม

   สาขาวิชา : อายุรศาสตร์ปริหัตถการและผู้ป่วยนอก
  • อาจารย์นายแพทย์ปฏิณัฐ บูรณะทรัพย์ขจร

   สาขาวิชา : อายุรศาสตร์ปริหัตถการและผู้ป่วยนอก
  • รองศาสตราจารย์นายแพทย์ประเดิมชัย คงคำ

   สาขาวิชา : อายุรศาสตร์ปริหัตถการและผู้ป่วยนอก
  • อาจารย์นายแพทย์ปิติพงศ์ กิจรัตนะกุล

   สาขาวิชา : อายุรศาสตร์ปริหัตถการและผู้ป่วยนอก
  • อาจารย์นายแพทย์พิทักษ์ เดชพรเทวัญ

   สาขาวิชา : อายุรศาสตร์ปริหัตถการและผู้ป่วยนอก
  • อาจารย์นายแพทย์ยงเกษม วรเศรษฐการกิจ

   สาขาวิชา : อายุรศาสตร์ปริหัตถการและผู้ป่วยนอก
  • รองศาสตราจารย์นายแพทย์วิทยา ศรีดามา

   สาขาวิชา : อายุรศาสตร์ปริหัตถการและผู้ป่วยนอก
  • อาจารย์นายแพทย์วิทวัส แนววงศ์

   สาขาวิชา : อายุรศาสตร์ปริหัตถการและผู้ป่วยนอก