ตารางเวลาออกตรวจ

กำหนดการตรวจผู้ป่วยนอก คลินิกอายุรกรรมทั่วไป
(ณ ห้องตรวจ ภปร 1-3)

วันจันทร์

08.00 – 10.00 น.

นพ.จักรพันธ์ ชัยพรหมประสิทธิ์

พญ.มนาธิป โอศิริ

นพ.พิสุทธิ์ กตเวทิน

นพ.ยงเกษม วรเศรษฐการกิจ

นพ.นภชาญ เอื้อประเสริฐ

พญ.วิริยาพร ฤทธิทิศ

10.00 – 12.00 น.

พญ.สมนพร บุณยะรัตเวช สองเมือง

นพ.วิโรจน์ ศรีอุฬารพงศ์

นพ.โอภาส พุทธเจริญ

นพ.วิทยา ศรีดามา

พญ.วรวรรณ ศิริชนะ

นพ.เอกราช อริยะชัยพาณิชย์

13.00 – 15.00 น.

นพ.สุชัย สุเทพารักษ์

นพ.สารัช สุนทรโยธิน

นพ.ประเดิมชัย คงคำ

นพ.กำพล สุวรรณพิมลกุล

พญ.เอกฤทัย สุวรรณาคินทร์

วันอังคาร

08.00 – 10.00 น.

นพ.รังสรรค์  ฤกษ์นิมิต

นพ.สมชาย  ปรีชาวัฒน์

นพ.ขจร ตีรณธนากุล

พญ.สติมัย อนิวรรณน์

10.00 – 12.00 น.

พญ.สุดารัตน์ สถิตธรรมนิตย์

นพ.วิทยา  ศรีดามา

นพ.นริศร ลักขณานุรักษ์

นพ.กฤษฎา วุฒิการณ์

13.00 – 15.00 น.

นพ.เจตทะนง แกล้วสงคราม (สัปดาห์ที่ 4 ของเดือน)

นพ.ยิ่งยศ  อวิหิงสานนท์

นพ.วันล่า กุลวิชิต

พญ.ณิชา สมหล่อ

วันพุธ

08.00 – 10.00 น.

นพ.วศิน พุทธารี

นพ.นรินทร์  วรวุฒิ

พญ.รภัส พิทยานนท์

นพ.ยงเกษม วรเศรษฐการกิจ

นพ.สุทธิชัย จิตะพันธ์กุล

10.00 – 12.00 น.

นพ.ณัฐพงษ์ เจียมจริยธรรม

นพ.ธิติ สนับบุญ

นพ.สิทธิชัย อุกฤษฏชน

นพ.เถลิงศักดิ์ กาญจนบุษย์

นพ.วิทยา ศรีดามา

พญ.ปณิสนี ลวสุต

พญ.นฤชา จิรกาลวสาน

นพ.ปิยะพันธ์ พฤกษพานิช

13.00 – 15.00 น.

นพ.ปิยะวัฒน์  โกมลมิศร์

นพ.สุเทพ  กลชาญวิทย์

นพ.อุดมศักดิ์ บุญวรเศรษฐ์

นพ.สืบพงศ์  ธนสารวิมล

นพ.สราวุฒิ  ศิวโมกษธรรม

วันพฤหัสบดี

08.00 – 10.00 น.

นพ.ธนินทร์ อัศววิเชียรจินดา

นพ.สุพจน์  ศรีมหาโชตะ

นพ.มนต์ชัย ชาลาประวรรตน์

นพ.ฉันชาย  สิทธิพันธุ์

พญ.เลลานี ไพฑูรย์พงษ์

นพ.สราวุฒิ ศิวโมกษธรรม

พญ.จันทนา ผลประเสริฐ

10.00 – 12.00 น.

นพ.สุรพันธ์  สิทธิสุข

นพ.ธัญญพงษ์ ณ นคร

นพ.สมบัติ ตรีประเสริฐสุข

นพ.วรฤทธิ์ เลิศสุวรรณเสรี

พญ.ลลิตา วัฒนะจรรยา

13.00 – 15.00 น.

นพ.เกื้อเกียรติ ประดิษฐ์พรศิลป์

นพ.พลภัทร  โรจน์นครินทร์

นพ.ฮิโรชิ  จันทาภากุล

นพ.ณัฐชัย ศรีสวัสดิ์

พญ.ปวีณา สุสัณฐิตพงษ์

นพ.นภา ปริญญานิติกูล

นพ.กมล แก้วกิติณรงค์

วันศุกร์

08.00 – 10.00 น.

นพ.ธีระพงษ์  ตัณฑวิเชียร

นพ.สมเกียรติ แสงวัฒนาโรจน์

นพ.สมเกียรติ  วงษ์ทิม

นพ.ณัฐวุฒิ โตวนำชัย

นพ.สราวุฒิ ศิวโมกษธรรม

พญ.พัชญา บุญชยาอนันต์

10.00 – 12.00 น.

นพ.ชุษณา  สวนกระต่าย

นพ.สมพงษ์  สุวรรณวลัยกร

พญ.ณับผลิกา กองพลพรหม

นพ.วิทยา ศรีดามา

พญ.ฐนิสา พัชรตระกูล

พญ.ปิยะดา สิทธิเดชไพบูลย์

พญ.จันทิญา จันทร์สว่างภูวนะ

พญ.ณัฏยา ภู่วรวรรณ

นพ.ไพโรจน์ ฉัตรานุกูลชัย

13.00 – 15.00 น.

พญ.กมลวรรณ จุติวรกุล

กำหนดการตรวจผู้ป่วยนอก คลินิกอายุรกรรมเฉพาะโรคของสาขาวิชา
(ณ ห้องตรวจ ภปร 1-3)

วันจันทร์

08.00 – 12.00 น.

Skin Clinic

นพ.เจตน์

พญ.ภาวิณี

นพ.อัครวัฒน์

พญ.กัญญรัตน์

พญ.จงกลณี

พญ.สุวิมล

Endocrine Clinic

นพ.สารัช

นพ.วีรพันธุ์

นพ.สมพงษ์

พญ.พัชญา

นพ.ธิติ

Nutrition Clinic

นพ.มนต์ชัย

Hematology Clinic

นพ.พลภัทร

นพ.ธัญญพงษ์

นพ.อุดมศักดิ์

พญ.ปณิสินี

พญ.จันทิญา

นพ.กฤษฎา

พญ.จันทนา

พญ.ดารัตน์

พญ.จินดารัตน์

พญ.สุนิสา

13.00 – 16.00 น.

GI/Liver Clinic

นพ.สุเทพ

พญ.สติมัย

พญ.ฐนิสา

พญ.วิริยาพร

นพ.ปิยะพันธ์

นพ.ประเดิมชัย

นพ.วิริยะ

นพ.พรเทพ

Neurology Clinic

นพ.ธีระวัฒน์

พญ.ยุทธชัย

พญ.อรอุมา

Epilepsy Clinic

นพ.ชูศักดิ์

Botox Clinic

นพ.รุ่งโรจน์

พญ.อรอนงค์

พญ.ปรียา

พญ.จิรดา

พญ.สุรัตน์

วันอังคาร

08.00 – 12.00 น.

Skin Clinic

นพ.ประวิตร

พญ.รัชต์ธร

พญ.มาริษา

พญ.พรทิพย์

พญ.รัฐภรณ์

Endocrine Clinic

นพ.สารัช

นพ.ธิติ

พญ.ลลิตา

Allergy Clinic

นพ.ฮิโรชิ

นพ.เจตทะนง

นพ.พิสิษฐ์

นพ.สุรสฤษ

Medical Oncology Clinic

นพ.นรินทร์

นพ.วิโรจน์

นพ.สืบพงศ์

พญ.นภา

พญ.ปิยะดา

พญ.ณัฏยา

13.00 – 16.00 น.

Chest Clinic

นพ.สมเกียรติ

นพ.ฉันชาย

นพ.กมล

พญ.ณับผลิกา

นพ.ณัฐพงษ์

พญ.นฤชา

พญ.เอกฤทัย

พญ.วรวรรณ

Heart Clinic

นพ.สุรพันธ์

นพ.สมเกียรติ

นพ.จักรพันธ์

นพ.สุพจน์

นพ.สมนพร

นพ.สมชาย

พญ.สุดารัตน์

นพ.ไพโรจน์

นพ.เอกราช

Rheumatoid Clinic

พญ.มนาธิป

Medical Oncology Clinic

นพ.นรินทร์

นพ.วิโรจน์

นพ.สืบพงศ์

พญ.นภา

พญ.ปิยะดา

พญ.ณัฏยา

Neurology Clinic

นพ.กัมมันต์

พญ.นิจศรี

นพ.ธนินทร์

นพ.จักรกฤษ

นพ.รัชยุทธ

พญ.นภาศรี

โรคพาร์กินสันและกลุ่มเคลื่อนไหวผิดปกติ (สธ)

นพ.รุ่งโรจน์

พญ.อรอนงค์

พญ.ปรียา

นพ.สิทธิ

พญ.จิรดา

Epilepsy Clinic

พญ.ชูศักดิ์

Immuno Clinic

นพ.ภาวิณี

ไต 2 (โภชนาการ)

นพ.เกรียง

วันพุธ

08.00 – 12.00 น.

Skin Clinic

นพ.วิวัฒน์

นพ.ประวิตร

พญ.มาริษา

พญ.กัญญรัตน์

พญ.จิตติมา

Hematology Clinic

นพ.ธานินทร์

นพ.อุดมศักดิ์

นพ.นภชาญ

พญ.จันทิญา

พญ.ปราณี

นพ.จินดารัตน์

Immune Clinic

นพ.ฮิโรชิ

นพ.เจตทะนง

นพ.วิรัช

Neurology Clinic

นพ.กัมมันต์

นพ.ยุทธชัย

นพ.อิทธิพล

คลินิกโรคปวดศีรษะ

นพ.ธนินทร์

นพ.อนันต์

นพ.อิทธิพล

โรคพาร์กินสันและกลุ่มเคลื่อนไหวผิดปกติ (สธ)

นพ.รุ่งโรจน์

พญ.อรอนงค์

พญ.ปรียา

นพ.สิทธิ

พญ.จิรดา

13.00 – 16.00 น.

Renal Clinic

นพ.เกรียง

นพ.สมชาย

นพ.โศภณ

นพ.เถลิงศักดิ์

นพ.เกื้อเกียรติ

นพ.ยิ่งยศ

นพ.ขจร

นพ.พิสุทธิ์

นพ.ณัฐชัย

พญ.ปวีณา

นพ.ณัฐวุฒิ

Infectious Clinic

นพ.ธีระพงษ์

พญ.ชุษณา

นพ.วันล่า

นพ.โอภาส

พญ.เลลานี

นพ.กมลวรรณ

นพ.กำพล

คลินิกโรคท้องผูก

พญ.ฐนิสา

คลินิกคัดกรองมะเร็งกระเพาะอาหารและลำไส้ใหญ่

พญ.สติมัย

วันพฤหัสบดี

08.00 – 12.00 น.

Skin Clinic

พญ.ภาวิณี

นพ.นภดล

นพ.ประวิตร

พญ.ไอณภัค

พญ.วรพิชา

พญ.จงกลณี

Endocrine Clinic

นพ.สมพงษ์

นพ.วีรพันธุ์

พญ.พัชญา

นพ.ธิติ

Nutrition Clinic

นพ.ธีระวัฒน์

พญ.นิจศรี

พญ.อรอุมา

นพ.ไอยวุฒิ

Geriatric Clinic

นพ.สุทธิชัย

พญ.จิตติมา

พญ.ปราณี

13.00 – 16.00 น.

Rheumatology Clinic

พญ.มนาธิป

นพ.สิทธิชัย

พญ.เสาวนีย์

นพ.อธิพงศ์

นพ.ฐิตเวทย์

Skin Laser Clinic

พญ.มาริษา

นพ.รัชต์ธร

Heart Clinic

นพ.วศิน

พญ.ศริญญา

นพ.วรฤทธิ์

นพ.บัญชา

GI/Liver Clinic

นพ.ปิยะวัฒน์

นพ.รังสรรค์

นพ.สมบัติ

พญ.รุ่งฤดี

พญ.รภัส

พญ.ดวงพร

นพ.พิสิฐ

นพ.นพวุฒิ

วันศุกร์

08.00 – 12.00 น.

Skin Clinic

นพ.รัชต์ธร

นพ.เจตน์

พญ.ไอณภัค

พญ.วัณณศรี

พญ.ภัสสรเทพ

พญ.สุวิมล