แพทย์ประจำบ้าน

ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เกณฑ์การรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน

ดูรายละเอียด

หลักสูตรอบรมแพทย์ประจำบ้านสาขาอายุรศาสตร์

ดูรายละเอียด

รายชื่อแพทย์ประจำบ้าน

กรุณาเลือก

สาขาอายุรศาสตร์

แพทย์หญิงกนกวรรณ โฆษิตพนิตกุล

แพทย์ประจำบ้าน ชั้นปีที่ 1
สาขาอายุรศาสตร์
สังกัด : รพ.บางจาก

แพทย์หญิงกมลชนก ตันโชติกุล

แพทย์ประจำบ้าน ชั้นปีที่ 1
สาขาอายุรศาสตร์
สังกัด : รพ.สุราษฎร์ธานี

นายแพทย์เกรียงไกร ล้ำเมธี

แพทย์ประจำบ้าน ชั้นปีที่ 1
สาขาอายุรศาสตร์
สังกัด : รพ. ชุมพรเขตอุดมศักดิ์

แพทย์หญิงจิรารัตน์ จองบุญวัฒนา

แพทย์ประจำบ้าน ชั้นปีที่ 1
สาขาอายุรศาสตร์
สังกัด : รพ.สรรพสิทธิประสงค์

นายแพทย์เฉลิมชนม์ สุทธหลวง

แพทย์ประจำบ้าน ชั้นปีที่ 1
สาขาอายุรศาสตร์
สังกัด : รพ.อุตรดิตถ์

นายแพทย์ชยานันท์ สันติธรรมากร

แพทย์ประจำบ้าน ชั้นปีที่ 1
สาขาอายุรศาสตร์
สังกัด : เขตสุขภาพที่ 6 (รพ.สัตหีบ กม.10)

นายแพทย์ชัยอนันต์ ลีลาบูรณะศักดิ์

แพทย์ประจำบ้าน ชั้นปีที่ 1
สาขาอายุรศาสตร์
สังกัด : รพ.ภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ

แพทย์หญิงณัฎฐ์สิดา รัตนวิริยะชัย

แพทย์ประจำบ้าน ชั้นปีที่ 1
สาขาอายุรศาสตร์
สังกัด : รพ.จุฬาฯ

นายแพทย์ไตรรงค์ ชูทรงเดช

แพทย์ประจำบ้าน ชั้นปีที่ 1
สาขาอายุรศาสตร์
สังกัด : รพ.สุรินทร์

นายแพทย์ธนวัฒน เสวาภัย

แพทย์ประจำบ้าน ชั้นปีที่ 1
สาขาอายุรศาสตร์
สังกัด : รพ.นครปฐม

นายแพทย์ธนวัฒน์ สุขสมบูรณ์

แพทย์ประจำบ้าน ชั้นปีที่ 1
สาขาอายุรศาสตร์
สังกัด : รพร.สระแก้ว

นายแพทย์ธนา เลิศสุทธิเมตตา

แพทย์ประจำบ้าน ชั้นปีที่ 1
สาขาอายุรศาสตร์
สังกัด : รพ.อรัญประเทศ

แพทย์หญิงธันยพร วรสายัณห์

แพทย์ประจำบ้าน ชั้นปีที่ 1
สาขาอายุรศาสตร์
สังกัด : รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร

นายแพทย์นราวิชญ์ สมพรไพลิน

แพทย์ประจำบ้าน ชั้นปีที่ 1
สาขาอายุรศาสตร์
สังกัด : เขตสุขภาพที่ 6 (รพ.ระยอง)

นายแพทย์พชร สมวนาพานิช

แพทย์ประจำบ้าน ชั้นปีที่ 1
สาขาอายุรศาสตร์
สังกัด : รพ.จุฬาฯ

นายแพทย์พิชานนท์ มิ่งฉาย

แพทย์ประจำบ้าน ชั้นปีที่ 1
สาขาอายุรศาสตร์
สังกัด : รพ.พระปกเกล้า

นายแพทย์ภัทรสิทธิ์ จินดาปทีป

แพทย์ประจำบ้าน ชั้นปีที่ 1
สาขาอายุรศาสตร์
สังกัด : รพ.ระยอง

นายแพทย์ภาสกร เจริญสักสวรรค์

แพทย์ประจำบ้าน ชั้นปีที่ 1
สาขาอายุรศาสตร์
สังกัด : รพ.หล่มสัก

นายแพทย์ภูเบศ วัชรวิรุฬห์

แพทย์ประจำบ้าน ชั้นปีที่ 1
สาขาอายุรศาสตร์
สังกัด : รพ.สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่17

แพทย์หญิงมัลลิกา ธรรมาเจริญราช

แพทย์ประจำบ้าน ชั้นปีที่ 1
สาขาอายุรศาสตร์
สังกัด : รพ.ประจวบคีรีขันธ์

แพทย์หญิงเมย์ สิริกัลยาณไพบูลย์

แพทย์ประจำบ้าน ชั้นปีที่ 1
สาขาอายุรศาสตร์
สังกัด : สำนักวิชาแพทยศาสตร์ แม่ฟ้าหลวง

แพทย์หญิงรุ่งรุจี มีนะกนิษฐ

แพทย์ประจำบ้าน ชั้นปีที่ 1
สาขาอายุรศาสตร์
สังกัด : เขตสุขภาพที่ 6 (รพ.ปลวกแดง)

นายแพทย์วรดิศ ศรีสุวรรณวัฒนา

แพทย์ประจำบ้าน ชั้นปีที่ 1
สาขาอายุรศาสตร์
สังกัด : รพ.จุฬาฯ

แพทย์หญิงวัชพร จิระวิทยาบุญ

แพทย์ประจำบ้าน ชั้นปีที่ 1
สาขาอายุรศาสตร์
สังกัด : รพ.สระบุรี

แพทย์หญิงศรวณีย์ อริยนพรัตน์

แพทย์ประจำบ้าน ชั้นปีที่ 1
สาขาอายุรศาสตร์
สังกัด : รพ.ลาดยาว

นายแพทย์ศุภสิน นกร่อน

แพทย์ประจำบ้าน ชั้นปีที่ 1
สาขาอายุรศาสตร์
สังกัด : รพ.บ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)

แพทย์หญิงสมลักษณ์ ภูนวกุล

แพทย์ประจำบ้าน ชั้นปีที่ 1
สาขาอายุรศาสตร์
สังกัด : รพ.พิจิตร

นายแพทย์สิรวิชญ์ กลวัชร

แพทย์ประจำบ้าน ชั้นปีที่ 1
สาขาอายุรศาสตร์
สังกัด : รพ.มุกดาหาร

นายแพทย์สุจิตคุณ ขันธญาณะ

แพทย์ประจำบ้าน ชั้นปีที่ 1
สาขาอายุรศาสตร์
สังกัด : รพ.ท่าโรงช้าง

แพทย์หญิงสุรางคนา อุทัยแสงสุข

แพทย์ประจำบ้าน ชั้นปีที่ 1
สาขาอายุรศาสตร์
สังกัด : รพ.พุทธชินราช พิษณุโลก

แพทย์หญิงอัจฉริยา วิพัฒนกิจเจริญ

แพทย์ประจำบ้าน ชั้นปีที่ 1
สาขาอายุรศาสตร์
สังกัด : รพ.จุฬาฯ

แพทย์หญิงกานต์ธีรา ศรียุทธศักดิ์

แพทย์ประจำบ้าน ชั้นปีที่ 1
สาขาอายุรศาสตร์

แพทย์หญิงชัญญานุช รักษ์พิทยานนท์

แพทย์ประจำบ้าน ชั้นปีที่ 1
สาขาอายุรศาสตร์
สังกัด : ม.นเรศวร

นายแพทย์นภนต์ หิรัญบูรณะ

แพทย์ประจำบ้าน ชั้นปีที่ 1
สาขาอายุรศาสตร์

นายแพทย์พีรพัฒน์ กวีวรญาณ

แพทย์ประจำบ้าน ชั้นปีที่ 1
สาขาอายุรศาสตร์

นายแพทย์ภคณัฏฐ์ เดชารัตนชาติ

แพทย์ประจำบ้าน ชั้นปีที่ 1
สาขาอายุรศาสตร์

นายแพทย์เมธัส ปัญญาวงศ์ขันติ

แพทย์ประจำบ้าน ชั้นปีที่ 1
สาขาอายุรศาสตร์

แพทย์หญิงรสนันท์ ชูแสงเลิศวิจิตร

แพทย์ประจำบ้าน ชั้นปีที่ 1
สาขาอายุรศาสตร์

นายแพทย์เรืองฤทธิ์ สมเกียรติวีระ

แพทย์ประจำบ้าน ชั้นปีที่ 1
สาขาอายุรศาสตร์
สังกัด : รพ.พระปกเกล้า

นายแพทย์ศีลวันต์ สถิตย์รัตนชีวิน

แพทย์ประจำบ้าน ชั้นปีที่ 1
สาขาอายุรศาสตร์

สาขาตจวิทยา

แพทย์หญิงศรัณยา ศรีวราสาสน์

แพทย์ประจำบ้าน ชั้นปีที่ 1
สาขาตจวิทยา
สังกัด : รพ.พหลพลพยุหเสนา

แพทย์หญิงสุธัสสา บุญญเลสนิรันตร์

แพทย์ประจำบ้าน ชั้นปีที่ 1
สาขาตจวิทยา
สังกัด : รพ.นครปฐม

แพทย์หญิงกรผกา ขันติโกสุม

แพทย์ประจำบ้าน ชั้นปีที่ 1
สาขาตจวิทยา

แพทย์หญิงณัชชา โชติถาวรศักดิ์

แพทย์ประจำบ้าน ชั้นปีที่ 1
สาขาตจวิทยา

สาขาอายุรศาสตร์โรคเลือด

นายแพทย์ทรงพล ตั้งจิตวิบูลย์กุล

แพทย์ประจำบ้าน ชั้นปีที่ 1
สาขาอายุรศาสตร์โรคเลือด

แพทย์หญิงวัลภา ศักดิ์ฤทธิชัย

แพทย์ประจำบ้าน ชั้นปีที่ 1
สาขาอายุรศาสตร์โรคเลือด

แพทย์หญิงอรวรรณ เกษมสุขสกุณี

แพทย์ประจำบ้าน ชั้นปีที่ 1
สาขาอายุรศาสตร์โรคเลือด

สาขาประสาทวิทยา

นายแพทย์ณัฐยุตม์ มหิทธาฟองกุล

แพทย์ประจำบ้าน ชั้นปีที่ 1
สาขาประสาทวิทยา
สังกัด : รพ.พระนั่งเกล้า

นายแพทย์ดนิษฐ์ เลียวสุธามาศ

แพทย์ประจำบ้าน ชั้นปีที่ 1
สาขาประสาทวิทยา
สังกัด : รพ.นครปฐม

แพทย์หญิงทัชพร องค์พิเชฐเมธา

แพทย์ประจำบ้าน ชั้นปีที่ 1
สาขาประสาทวิทยา
สังกัด : รพ.เจริญกรุงประชารักษ์

นายแพทย์พงษ์ สูงสว่าง

แพทย์ประจำบ้าน ชั้นปีที่ 1
สาขาประสาทวิทยา
สังกัด : รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช

นายแพทย์วนกร รัตนวงษ์

แพทย์ประจำบ้าน ชั้นปีที่ 1
สาขาประสาทวิทยา
สังกัด : คณะแพทยศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯ ลาดกระบัง

นายแพทย์วงศ์กนก ก่อวัฒนมงคล

แพทย์ประจำบ้าน ชั้นปีที่ 1
สาขาประสาทวิทยา

สาขาอายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา

แพทย์หญิงฐานิกา โรจน์ทนง

แพทย์ประจำบ้าน ชั้นปีที่ 1
สาขาอายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา
สังกัด : รพ.ราชบุรี

แพทย์หญิงวิชชุดา แจ่มพันธ์

แพทย์ประจำบ้าน ชั้นปีที่ 1
สาขาอายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา
สังกัด : รพ.มะเร็งอุบลราชธานี

Quick Links

Copyrights © 2019 CUMEDICINE. All rights reserved.