*ท่านสามารถคลิกที่ชื่อของแพทย์ประจำบ้านเพื่อดูรายละเอียดทั้งหมดได้ตั้งแต่รุ่นที่ 34 เป็นต้นไป

รายชื่อแพทย์ประจำบ้านในอดีต

     ในปี พ.ศ. 2515 ภาควิชาอายุรศาสตร์ได้เริ่มมีการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านสาขาอายุรศาสตร์ และเปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรทางวิชาศาสตร์การแพทย์ทางคลินิก สาขาวิชาอายุรศาสตร์ ใน 3 ปีต่อมา

      แพทย์ประจำบ้านปัจจุบันจบการศึกษาไปแล้ว 32 รุ่น รุ่นที่กำลังศึกษาอยู่เป็นรุ่นที่ 33-35 ศิษย์เก่าแพทย์ประจำบ้านอายุรศาสตร์จุฬา ในปัจจุบันมีทั้งหมด 735 คน กระจายอยู่ทั่วประเทศ ทั้งในภาครัฐบาลและเอกชน ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด ทั้งในโรงเรียนแพทย์ โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป แพทย์ประจำบ้านที่ประสบความสำเร็จในชีวิตดำรงตำแหน่งสำคัญ และได้รับรางวัลระดับชาติมีมากมาย

ทำเนียบรุ่นที่ 1 (2515 – 2517)
  แพทย์หญิงทวีสิน อิริยะชัยพาณิชย์ แพทย์หญิงอิฎฐพร อ่วมสำอางค์

ทำเนียบรุ่นที่ 2 (2516 - 2518)
  แพทย์หญิงพรทิพย์ หุยประเสริฐ
แพทย์หญิงศรีเรือน ศุภพิทยากุล
แพทย์หญิงวรรณา วงษ์เมฆ

ทำเนียบรุ่นที่ 3 (2517 - 2519)
  นายแพทย์เกรียง ตั้งสง่า แพทย์หญิงยุพิน สังฆ์คุ้ม

ทำเนียบรุ่นที่ 4 (2518 - 2520)
  แพทย์หญิงดร.สุวิณา รัตนชัยวงศ์
นายแพทย์สมศักดิ์ เลียงจันทร์
แพทย์หญิงเจรียง จันทร์กมล
แพทย์หญิงใยวรรณ ธนะ
นายแพทย์จรินทร์ อัศวหาญฤทธิ์
แพทย์หญิงวัณณศรี สินธุภัค
นายแพทย์อภิชัย เจริญวัฒนานนท์
นายแพทย์ชาลี บุษยาพร
นายแพทย์มงคล จิรสถาพร

ทำเนียบรุ่นที่ 5 (2519 - 2521)
  แพทย์หญิงจารุณี สำเร็จประสงค์
แพทย์หญิงนิศากร สูอำพัน
นายแพทย์วิวัฒน์ ตรีรัตนวีรพงษ์
นายแพทย์ฐิตเวทย์ ตุมราศวิน
นายแพทย์ชาย ธีระศุต
แพทย์หญิงมัทนา หาญวณิชย์
นายแพทย์นภดล นพคุณ
นายแพทย์วิทยา ศรีดามา

ทำเนียบรุ่นที่ 6 (2520 - 2522)
  นายแพทย์กัมมันต์ พันธุมจินดา
นายแพทย์สมศักดิ์ งามเอกเอื้อ
แพทย์หญิงปิยนุช โอเจริญ
แพทย์หญิงเจษฎี โกศลพันธุ์
แพทย์หญิงดาริกา บุญวิจิตร
นายแพทย์วิวัฒน์ ก่อกิจ

ทำเนียบรุ่นที่ 7 (2521 - 2523)
  นายแพทย์กำพล พลัสสินธ์
นายแพทย์พิศาล ไม้เรียง
แพทย์หญิงธัญลักษณ์ ชัยเสรี
แพทย์หญิงจุรีรัตน์ บวรวัฒนุวงศ์
แพทย์หญิงมาลัย พาณิชย์พงษ์
แพทย์หญิงรุ่งอรุณ สันทัดกลการ

ทำเนียบรุ่นที่ 8 (2522 - 2524)
  นายแพทย์ถาวร สุทธิไชยกุล
นายแพทย์นิวัตชัย สุจริตจันทร์
นายแพทย์ยุทธนา สงวนศักดิ์โกศล
แพทย์หญิงสิริยา อารีเจริญเลิศ
นายแพทย์ทวี ศิริวงศ์
นายแพทย์ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา
นายแพทย์พิสิษฐ์ วัฒนวิทุกูร
นายแพทย์ธานินทร์ อินทรกำธรชัย
นายแพทย์นรวีร์ จั่วแจ่มใส
นายแพทย์สุวิทย์ โฆษิตสุรังคกุล
นายแพทย์อุทัย เก้าเอี้ยน
นายแพทย์สว่าง แสงหิรัญวัฒนา
แพทย์หญิงอุดมลักษณ์ แสงธิวงศ์

ทำเนียบรุ่นที่ 9 (2523 - 2525)
  แพทย์หญิงจินดารัตน์ เหรียญตระกูล
นายแพทย์ดำรง ชูประวัติ
แพทย์หญิงบุษบา สาชลวิจารณ์
แพทย์หญิงเพ็ญศรี ทั่งตระกูล
นายแพทย์บุญเลิศ ภูวิมากร
นายแพทย์มานพ เตชะไพทูรย์
นายแพทย์ชัยชน  โลว์เจริญกุล
นายแพทย์ณัฐนันท์ ประศาสน์สารกิจ
นายแพทย์ทองประกอบ ศิริวาณิชย์
นายแพทย์ปิตินันท์ พัวพัฒนกุล
นายแพทย์สุรพล สุรางค์ศรีรัฐ
นายแพทย์สุรพันธ์ สิทธิสุข
นายแพทย์สุรชัย ธรณธรรม

ทำเนียบรุ่นที่ 10 (2524 - 2526)
  แพทย์หญิงสุมนา  อร่ามเรือง
นายแพทย์อาทิตย์ กุกเรยา
นายแพทย์บัญญัติ  วุฒิเศรษฐไพบูลย์
นายแพทย์บุญนำ  ลิ้มมงคล
นายแพทย์ประเสริฐ  โพษิตลิปกุล
นายแพทย์ปรีชา  จำเริญฉันวงศ์
นายแพทย์ไพศาล  วชาติมานนท์
นายแพทย์มงคล  ลำยองเสถียร
นายแพทย์รุ่งโรจน์  ศุภโชคนิรันดร์
นายแพทย์วรรณรัตน์  ชาญนุกูล
นายแพทย์วินิต  เทิดสุทธิรณภูมิ
นายแพทย์วิทยุต  นามศิริพงศ์พันธุ์
นายแพทย์สมศักดิ์  กิตติวรพงศ์
นายแพทย์อุทัย  ตีระวนินทร

ทำเนียบรุ่นที่ 11 (2525 - 2527)
  แพทย์หญิงกันทิมา ธัญญะวุฒิ
นายแพทย์สุรชัย วิจารณ์กัยกิจ
นายแพทย์วิชิต อัศววรฤทธิ์
นายแพทย์ไพรัช เกตุรัตนกุล
นายแพทย์ยวดยง เธียรตระวัน
นายแพทย์สิริวัฒน์ อนันตพันธุ์พงศ์
นายแพทย์สมชาย อินทรศิริพงษ์
นายแพทย์มั่น อุดมพาณิชย์
นายแพทย์สุรเทพ นพพรพันธ์
แพทย์หญิงอรพินทร์ จัยสิน
นายแพทย์มนต์ชัย ชาลาประวรรตน์
นายแพทย์สมชาย หาญไชยพิบูลย์กุล
นายแพทย์ไกรสิทธิ์ แซ่โซว
นายแพทย์มานัส เตชะไพฑูรย์
นายแพทย์สามารถ ตันอริยกุล
นายแพทย์สมพร ละออพัฒนาสกุล
นายแพทย์สมเกียรติ วงษ์ทิม
นายแพทย์สมศักดิ์ ไชยวัฒน์
นายแพทย์ดนัย เอกะโรหิต
นายแพทย์สมศักดิ์ วิทยะเสถียรกุล

ทำเนียบรุ่นที่ 12 (2526 - 2528)
  แพทย์หญิงฐิตยากร โคสนาวิทย์
นายแพทย์บวรชัย จีระชน
นายแพทย์ธาดา กีรตวนิชเสถียร
แพทย์หญิงเกษกานดา แสงศิริ
แพทย์หญิงชุติมา การสมวรรณ์
นายแพทย์ประกอบกิจ วีระไวทยะ
นายแพทย์วีรยุทธ เนติธนากุล
นายแพทย์สาโรช สายชนะ
นายแพทย์อนันต์ จงเถลิง
นายแพทย์พิชัย แพร่ภัทร
แพทย์หญิงวาสนา ลือประสิทธิ์สกุล
นายแพทย์เกิดภูมิ มีนาภินันท์
นายแพทย์จิระพัฒน์ อุกโชค
นายแพทย์วัชรา บุญสวัสด์
นายแพทย์วสันต์ เสนะสุทธิพันธุ์
นายแพทย์ระพีพล กุญชร ณ อยุธยา
นายแพทย์ขจรศักดิ์ จินตานนท์
นายแพทย์ธนาวุธ ศรีบุญเรือง
แพทย์หญิงเพียงใจ วัฒนเชษฐ์
นายแพทย์ศิวฤทธิ์ รัศมีจันทร์
แพทย์หญิงสุดารัตน์ ศรีศิรินทร์
นายแพทย์ยงยุทธ จงสืบสิทธิ์
นายแพทย์สมชาย เอี่ยมอ่อง
นายแพทย์อนุสตตร จิตตินันทน์
แพทย์หญิงนลินี สุทธิพิศาล

ทำเนียบรุ่นที่ 13 (2527 - 2529)
  นายแพทย์โสภณ เมฆธน
นายแพทย์จำเริญ ลวดเงิน
นายแพทย์สมบูรณ์ จิรโรจน์วัฒน
นายแพทย์ประวิตร์ วีระพัฒนา
นายแพทย์เชวง ลิขสิทธิ์
แพทย์หญิงดวงเดือน อาตมประสังสา
นายแพทย์มนตรี พงศ์พจน์เกษม
นายแพทย์วีรเทพ รัตนสุวรรณศรี
นายแพทย์สมชาย พัฒนอางกุล
นายแพทย์ธนวัฒน์ ภาคีชีพ
นายแพทย์สมชัย ชีพอารนัย
นายแพทย์อนันตศักดิ์ อภัยรัตน์
นายแพทย์จีรศักดิ์ กาญจนพงศ์กุล
นายแพทย์อัษฎา วิภากุล
นายแพทย์สิงโต วีระอาชากุล
นายแพทย์ปรีชา พงศ์เลิศนภากร
แพทย์หญิงปรารถนา เชียร์ศิริกุล
นายแพทย์เจษฎา จงไพบูลย์พัฒนะ
นายแพทย์ชัยสิทธิ์ คุณาภินันท์
นายแพทย์นรินทร์ วรวุฒิ
นายแพทย์มานพ พิชญ์พัฒนะ
นายแพทย์วารินทร์ ถมยางกูร
นายแพทย์โอภาส จินตนาดิลก
นายแพทย์ชูชัย วิทยาทอง
นายแพทย์ยุคล กาญจนรักษ์
แพทย์หญิงสุจิตรา นภาธร
แพทย์หญิงอุไร มกรแก้วเกยูร
นายแพทย์ธนรัตน์ ชุนงาม

ทำเนียบรุ่นที่ 14 (2528 - 2530)
  นายแพทย์อาคม จิวะวิทูรกิจ
นายแพทย์พงษ์เชษฐ์ เบศรภิญโญวงศ์
แพทย์หญิงสุดา จิรกุลสมโชค
นายแพทย์สุริยะ ปั่นเจริญ
นายแพทย์ศิรินนทน์ โพธาวนานนท์
นายแพทย์บุญธรรม จิระจันทร์
นายแพทย์วิชัย ศรีมนัส
นายแพทย์ศิรินนทน์ โพธาวนานนท์
นายแพทย์พิพัฒน์ จิรนัยราดุล
นายแพทย์การุณ พรวิทย์วรกุล
นายแพทย์นรินทร์ หิรัญสุทธิกุล
แพทย์หญิงสุมณทิพย์ พจน์จลองศิลป์

นายแพทย์สมชาย จารุทิกร
นายแพทย์บุญนำ ชัยวิสุทธิ์
แพทย์หญิงนิลเนตร วีระสมบัติ
นายแพทย์กอบปัญญา วงศ์วิเศษกิจ
นายแพทย์ธวัชชัย จริยะเศรษฐพงศ์
แพทย์หญิงนันทพร เมฆสวัสดิชัย
นายแพทย์วสันต์ อุทัยเฉลิม
นายแพทย์สมเกียรติ แสงวัฒนาโรจน์
นายแพทย์ชาติ วาณิชสวัสดิ์
นายแพทย์ปรีดา โมทนาพระคุณ
นายแพทย์อนันต์ เจนกิตติวงศ์
นายแพทย์บุญลือ

ทำเนียบรุ่นที่ 15 (2529 - 2531)
  แพทย์หญิงพจนารถ ละอองศิริ
นายแพทย์การุณ พรวิทย์วรกุล
นายแพทย์ไพบูลย์ ค้ำพันธุ์
แพทย์หญิงชฎา อารยางกูร
นายแพทย์ทรงยศ หริรักษ์สกุล
นายแพทย์พูนศักดิ์ เลาหชวลิต
นายแพทย์สุชัย สุเทพารักษ์
นายแพทย์สุธี เมฆโฆษิตเสถียร
นายแพทย์ทวี สมศิริวัฒนา
นายแพทย์สิริ เชี่ยวชาญวิทย์

แพทย์หญิงจันทนา อาชานัยนันท์
แพทย์หญิงสุภัทศร กลับเจริญ
นายแพทย์บุญชัย กิจสนาโยธิน
แพทย์หญิงปรียาภรณ์ เอกสิทธิกุล
นายแพทย์บุญชัย กิจสนาโยธิน
นายแพทย์สุทธิชัย จิตะพันธ์กุล
แพทย์หญิงอัญชนา สมิทธิเมธินทร์
นายแพทย์โกศล บางสมบูรณ์
แพทย์หญิงปทุมพร ศรีมนัส
นายแพทย์สมศักดิ์ เอกปรัชญากุล

ทำเนียบรุ่นที่ 16 (2530 - 2532)
  นายแพทย์อรุณชัย ทองซ้อนกลีบ
นายแพทย์อานนท์ พงศ์ธรกุลพานิช
นายแพทย์จิระพงศ์ อุกะโชค
นายแพทย์ชุติพัฒน์ ธรรมรัตน์
นายแพทย์ปรีชา ตรัยตรากุล
นายแพทย์ราเชนทร์ เลห์มงคล
นายแพทย์สมบัติ กูนนุล
นายแพทย์พลรัตน์ วิไลรัตน์
นายแพทย์สมเกียรติ ธรรมปรีชาไว
นายแพทย์ธเนศ เลิศนิมิตธรรม
นายแพทย์ซารีปา มะ

นายแพทย์เพิ่มสุข อิสีประดิฐ
แพทย์หญิงกรรณิการ์ พันธุรัตน์
นายแพทย์ณรงค์ กีรติวิทยานันท์
แพทย์หญิงนฤมล ธรรมสะโร
นายแพทย์วิโรจน์ ศุกรโสจิ
แพทย์หญิงวนิดา วงศ์เยาว์ฟ้า
แพทย์หญิงสุจิรัตน์ จูฑะพุทธิ
นายแพทย์ประพันธ์ ยอดนพเกล้า
นายแพทย์สมบูรณ์ ตันติธนวัฒน์
นายแพทย์สมชัย ชีวินศิริวัฒน์

ทำเนียบรุ่นที่ 17 (2531 - 2533)
  นายแพทย์ศิริชัย กิตติวงศ์โสภณ
แพทย์หญิงวิจารินี เอกวัฒนกุล
นายแพทย์เกริกพงษ์ กระจ่างวงศ์ชัย
นายแพทย์ปราโมทย์ นิลเปรม
แพทย์หญิงพรรณี พงษ์พานิช
แพทย์หญิงอรณี ตั้งเผ่า
นายแพทย์สมพงษ์ รักษ์สิริวิวัฒน์
แพทย์หญิงวนิดา วงศ์เยาว์ฟ้า

นายแพทย์สุรพงษ์ ลูกหนุมารเจ้า
นายแพทย์วิจัย เสนะสุทธิพันธุ์
นายแพทย์ปัญญา สินธุรัตนเวช
นายแพทย์ปิยะ เกษมสุวรรณ
นายแพทย์สันทัด เชิดชูเกียรติสกุล
แพทย์หญิงพรทิพย์ สุเทพารักษ์
นายแพทย์สมนึก นพธรรมจินดา
นายแพทย์ทวีสุข พงศ์นคินทร์

ทำเนียบรุ่นที่ 18 (2532 - 2534)
  นายแพทย์ประยงค์ อภิรัตน์เกษม
นายแพทย์นรินทร์ บัญชานุรัตน์
แพทย์หญิงเสียงพิณ เติ่มยสถิต
นายแพทย์ประจวบ เจนศาสดา
นายแพทย์โสภณ กฤษณะรังสรรค์
นายแพทย์เกรียงไกร สาระคุณ
นายแพทย์สุพจน์ สุไพบูลย์พิพัฒน์
นายแพทย์เทพกิตติ์ สุขขี
นายแพทย์สงัด วงศ์สิโรจน์กุล
นายแพทย์พรชัย สถิรปัญญา
นายแพทย์สง่า ถวัลย์วิวัฒนกุล
นายแพทย์กิติพัฒน์ คีตะจิตต์
นายแพทย์ชิดเวทย์ วรเพียรกุล

นายแพทย์ธนินทร์ อัศววิเชียรจินดา
นายแพทย์วชิร รุจิโมระ
นายแพทย์ประทีป ศิริสาลิโภชน์
นายแพทย์ชวลิต บุญญามงคลรัตน์
นายแพทย์ประเสริฐ สิทธิเจริญชัย
นายแพทย์พิชัย ชาติกิจอนันต์
นายแพทย์ไพบูลย์ อัศวเลิศแสง
นายแพทย์ธีระพงษ์ ตัณฑวิเชียร
นายแพทย์ไชยยศ รุ่งเรืองพิทยากุล
นายแพทย์วิชัย นัยรักษ์เสรี
นายแพทย์จรินทร์ อัศวหาญฤทธิ์
นายแพทย์ไชยวัฒน์ อึ้งเศรษฐ์พันธ์

ทำเนียบรุ่นที่ 19 (2533 - 2535)
  แพทย์หญิงนิจศรี ชาญณรงค์
นายแพทย์สมชาย อรรฆศิลป์
นายแพทย์สมพงษ์ ตันติธนวัฒน์
นายแพทย์วิโรจน์ วิโรจนวัธน์
นายแพทย์ไพฑูรย์ ลำมะยศ
นายแพทย์ยงยุทธ เตติธนากุล
นายแพทย์ปิยะวัฒน์ โกมลมิศร์
นายแพทย์สุเทพ หะยีสาและ
นายแพทย์วิริยะ เทียนรุ่งโรจน์
นายแพทย์ไพบูลย์ สมานโสตถิวงศ์
นายแพทย์สุรชัย กอบเกื้อชัยพงษ์
นายแพทย์มาโนช เตชะโชควิวัฒน์

นายแพทย์ปิยะพงษ์ เพิ่มลาภ
นายแพทย์พิบูลย์ กาญจนพิบูลย์
นายแพทย์จักรพันธ์ ชัยพรหมประสิทธิ์
นายแพทย์วรวุฒิ เจริญศิริ
นายแพทย์ธงชัย เจนอนันตกุล
นายแพทย์พิสิฐ อินทรวงษ์โชติ
นายแพทย์รุ่งเรือง ธิติปัญญาวงศ์
แพทย์หญิงเอระวดี มิตรภักดี
นายแพทย์วิชัย ลีลาอดิศร
นายแพทย์ศิริพงษ์ เจียมสันดุษฎี
นายแพทย์สุเมธ เฟื่องมารยาท

ทำเนียบรุ่นที่ 20 (2534 - 2536)
  นายแพทย์กำธร ลีลามะลิ
แพทย์หญิงวิไล แซ่ตั้ง
แพทย์หญิงสุวรรณี สายสังข์
นายแพทย์ณรงค์ วณิชย์นิรมล
นายแพทย์เกื้อเกียรติ ประดิษฐ์พรศิลป์
นายแพทย์ชุษณา สวนกระต่าย
นายแพทย์วิวัฒน์ แสงเลิศศิลปชัย
แพทย์หญิงสุนันท์ พันธ์แพ
นายแพทย์อายุส ภมะลาภา
นายแพทย์ออคิส อมรธีระสวัสดิ์
แพทย์หญิงสุภาพร จิระวัฒนาสมกุล
นายแพทย์สุรชัย แก้วหิรัญ
แพทย์หญิงสุรัสวดี มะโนทัย
นายแพทย์ธเนศ แก้วกระจ่าง
นายแพทย์วชิรา ธนาประทุม

แพทย์หญิงชมพูพร จันทรเกษมพร
นายแพทย์วิศิษฐ์ ภาสุรปัญญา
แพทย์หญิงสุภาพร กรลักษณ์
นายแพทย์ก่อพงษ์ ทศพรพงศ์
นายแพทย์พิสิฐ ตั้งกิจวาณิชย์
นายแพทย์สญชัย จันทรศรีตระกูล
นายแพทย์สุรโชค ต่างวิวัฒน์
นายแพทย์อานนท์ วงศ์กิตติรักษ์
นายแพทย์สุรินทร์ แซ่ตั้ง
นายแพทย์เฉลิมศักดิ์ สุวิชัย
นายแพทย์สมชาย ปรีชาวัฒน์
นายแพทย์อิทธพร คณะเจริญ
แพทย์หญิงวรรณวดี ลาภพระ
นายแพทย์ธีรยุทธ์ สินธวานุรักษ์


ทำเนียบรุ่นที่ 21 (2535 - 2537)
  นายแพทย์อำพล ใจเย็น
นายแพทย์อวยชัย จองสิทธิมหากุล
นายแพทย์พงษ์ศิริ บ้านใหม่
แพทย์หญิงมัลลิกา วรรณไกรโรจน์
นายแพทย์สุเทพ กลชาญวิทย์
นายแพทย์ธันวา พิทักษ์สุธีพงศ์
นายแพทย์ไพรัช เอี่ยมอภิชาติ
แพทย์หญิงอุษณีย์ อาลี
แพทย์หญิงวิภาวี ภู่รัก
นายแพทย์โอรส ทรัพย์เจริญ
แพทย์หญิงนวพร วีรยางกูร
นายแพทย์ปิยะพันธ์ รุจิรโก
นายแพทย์วิชัย วิริยะอุตสาหกุล
แพทย์หญิงมนาธิป โอศิริ
นายแพทย์สุเทพ พิหาร
นายแพทย์อนันต์ เกรียงไกรโชค

นายแพทย์คมสันต์ เลิศคูพินิจ
นายแพทย์พิมุข เทพมงคล
แพทย์หญิงสาวิตรี จันทนลาซ
นายแพทย์ศุภชัย ศรีศิริรุ่ง
นายแพทย์วิสุทธิ์ เตชะวิบูลย์ศักดิ์
นายแพทย์จรัล ปันกองงาม
นายแพทย์ธรรมนูญ ด่านวรุฬหวณิช
แพทย์หญิงเสาวนินทร์ อินทรภักดี
นายแพทย์มังกร วิจิตรจรรยากุล
นายแพทย์เวสารัช เวสสโกวิท
นายแพทย์อัครฐาน จิตนุยานนท์
นายแพทย์ฉันชาย สิทธิพันธุ์
นายแพทย์กีรติ แสงศุภวานิช
นายแพทย์ชูชาติ คูศิริรัตน์
นายแพทย์เคน ศรีมนูญธิผล
นายแพทย์พนิต จันทรภักดี

ทำเนียบรุ่นที่ 22 (2536 - 2538)
  นายแพทย์พงษ์สิทธิ์ วงศ์กุศลธรรม
แพทย์หญิงสุวรรณี เพิ่มลาภ
นายแพทย์พันธ์ศักดิ์ กังสวิวัฒน์
นายแพทย์อุดมศักดิ์ ศิลาจำรูญ
แพทย์หญิงสำราญ กลิ่นแพทย์กิจ
นายแพทย์พิเชษฐ พัวพันกิจเจริญ
นายแพทย์ปัญญา งามไตรไร
นายแพทย์ประวิทย์ ทวีแสงสุขสกุล
แพทย์หญิงดวงพร ทองงาม
นายแพทย์จิตติ โรจน์แสงเรือง
นายแพทย์สุทิน จันทิมา
แพทย์หญิงสัญสณีย์ พงษ์ภักดี
แพทย์หญิงอัมพร เกียรติปานอภิกุล
แพทย์หญิงวิภากร ชูแสง
นายแพทย์พิทักษ์ ไชยกุล
แพทย์หญิงอัจฉรา รอดเกิด

นายแพทย์บรรลือศักดิ์ อาชวานันทกุล
นายแพทย์วิศิษฎ์ ประสิทธิศิริกุล
นายแพทย์จักรพงศ์ สังขเกษม
นายแพทย์นพดล รุ่งศรีทอง
นายแพทย์สุพัฒน์ องค์อานนท์
แพทย์หญิงนุสรา จิรายุสกมล
นายแพทย์ชาญชัย ประมวลเจริญกิจ
นายแพทย์เอกสิทธิ์ วงศ์ศิริกุล
นายแพทย์ธนิต จิรนันท์ธวัช
แพทย์หญิงสุภาพร ภู่พิทยา
นายแพทย์ชาญชัย ลี้สมประสงค์
นายแพทย์นพรัตน์ พานทองวิริยะกุล
นายแพทย์ธัญญพงษ์ ณ นคร
แพทย์หญิงเนตรนภา ภมะราภา
นายแพทย์อภิชัย จิระประดิษฐา
นายแพทย์ยิ่งยศ อวิหิงสานนท์

ทำเนียบรุ่นที่ 23 (2537 - 2539)
  นายแพทย์เกษม รัตนสุมาวงศ์
นายแพทย์นพพร อนุกูลการกุศล
แพทย์หญิงอัจฉรา รอดเกิด
นายแพทย์ณรงค์ศักดิ์ วัชโรทน
แพทย์หญิงชัญชนา บุญญไกร
นายแพทย์วิชัย อิฐสถิตไพศาล
นายแพทย์ก่อเดช เฉลิมไทย
นายแพทย์เอกรัตน์ ศิริคะรินทร์
แพทย์หญิงพันธุ์จง หาญวิวัฒนกุล
นายแพทย์สุชัย กาญจนธารายนตร์
นายแพทย์ดิลก ภิยโยทัย
นายแพทย์ประเสริฐ ไกรรณภูมิ
นายแพทย์นิธิพัฒน์ ศิริพันธ์
นายแพทย์ธีรยุทธ นัมคณิสรณ์
นายแพทย์นำชัย นำเกียรติสกุล
นายแพทย์สมพงษ์ เจียรกมลชื่น
นายแพทย์อุทัย เพ็งธรรม


นายแพทย์จตุรงค์ ตันติมงคลสุข
นายแพทย์พิพัฒ พรหมลิขิตชัย
แพทย์หญิงอัญชลี อวิหิงสานนท์
นายแพทย์จิระ พัฒนพงษ์ศักดิ์
แพทย์หญิงรัชดา ขวัญใจพานิช
นายแพทย์โสภณ รัตนะวรรธนะ
นายแพทย์ธเนศ จัดวัฒนกุล
นายแพทย์จุลชาติ ภัทรศิริกุล
แพทย์หญิงกัตติกา หาลือ
นายแพทย์เจตทะนง แกล้วสงคราม
นายแพทย์พิชยา ปวรางกูร
แพทย์หญิงเปีย ตัน
นายแพทย์ยงยุทธ เจียงวิริชัยกูร
นายแพทย์พิสิทธิ์ น้าประเสริฐ
นายแพทย์สยาม ศิรินธรปัญญา
นายแพทย์สมบัติ อภิธรรมสุนทร
แพทย์หญิงปาริฉัตร การปลื้มจิตต์

ทำเนียบรุ่นที่ 24 (2538 - 2540)
  นายแพทย์บัณฑิต ธนบุญสมบัติ
แพทย์หญิงสมศรี ทัตติยกุล
นายแพทย์วิศิษฐ์ เพิ่มธรรมสิน
แพทย์หญิงนันทยา คุณาธิปพงษ์
นายแพทย์สุเทพ เทอดอุดมธรรม
นายแพทย์คีรีรัฐ ประคองสาย
นายแพทย์ธิติ สนับบุญ
แพทย์หญิงอุดมลักษณ์ ปัทมสิงห์ ณ อยุธยา
นายแพทย์ภูชัย พิทักษ์กิจนุกูร
นายแพทย์สมศักดิ์ คงเจริญ
นายแพทย์โสภณ โฆษิตวานิชย์

แพทย์หญิงสุภาวดี เจียรกุล
แพทย์หญิงจีรภัทร วงศ์ชินศรี
นายแพทย์ประสาร ขจรรัตนเดช
แพทย์หญิงพิมลรัตน์ เตโชพิทยากูล
แพทย์หญิงนริสา ฟูตระกูล
นายแพทย์สุชิต ธเนศมณีกุล
นายแพทย์มานัส เสถียรวงศ์นุษา
แพทย์หญิงยุวดี บูรณวานิชกร
นายแพทย์บัลลังก์ เอกบัณฑิตฃ
นายแพทย์คงศักดิ์ อุไรรงค์
นายแพทย์วิชัย จิรโรจน์อังกูร


ทำเนียบรุ่นที่ 25 (2539 - 2541)
  นายแพทย์บัญชา ยศธนายน
นายแพทย์อุฬาร วงศ์แกล้ว
นายแพทย์กอบชัย จิรชาญชัย
นายแพทย์พีรชัย จรัสเจริญวิทยา
นายแพทย์วุฒิศักดิ์ วิบูลย์ศิริกุล
นายแพทย์วิโชติ เวชกิจวาณิชย์
นายแพทย์จิตติ กิจพฤกษ์
นายแพทย์วิเชียร จุฬาเสรีกุล
นายแพทย์จตุรงค์ อมรรัตนโกศล
นายแพทย์วิโรจน์ คงสวัสดิ์
นายแพทย์ดามพันธ์ นิลายน
นายแพทย์ขรรค์ชัย ศิริวัฒนา
นายแพทย์ชิเทพ งามเจริญ
แพทย์หญิงอุไรวรรณ ปริญญาศิริ
นายแพทย์ฤทธิ์ทา เลิศคุณลักษณ์
นายแพทย์ณรงค์ศักดิ์ เฮงพัฒนาดำรงค์
นายแพทย์อัญชนะ พานิช
นายแพทย์สมสกนธ์ ลีลหานนท์
นายแพทย์ธีรพล สุขมาก
นายแพทย์รัฐกร วิไลชนม์
นายแพทย์กิตติชัย วรโชติกำจร
นายแพทย์พิสุทธิ์ พรหมลิขิตชัย
นายแพทย์ผดุง หนังสือ
นายแพทย์กมล แก้วกิติณรงค์
นายแพทย์ศิรยุสม์ วรามิตร
นายแพทย์พรชัย ลีลานิพนธ์
แพทย์หญิงชาดา ตันไพบูลย์
นายแพทย์พจน์ เจียรมงคล
นายแพทย์ธนพัน ขันธนิกร
แพทย์หญิงสุภัทศรี เศรษฐสินธุ์
แพทย์หญิงสุวรรณี เพิ่มลาภ


ทำเนียบรุ่นที่ 26 (2540 - 2542)
  นายแพทย์ภัทร ภัทรกุล
แพทย์หญิงจุฬาภรณ์ จตุปาริสุทธิ์
นายแพทย์วรยศ บุญราช
แพทย์หญิงธัญลักษณ์ ปริมณ
นายแพทย์อาทินันทน์ วสุวัต
นายแพทย์มาโนชญ์ บูรณโชคไพศาล
นายแพทย์วรวุฒิ บูรณะเลิศไพศาล
แพทย์หญิงเกษมศรี งานสุจริต
นายแพทย์สุเทพ วนิชผล
นายแพทย์ณรงค์ เปี่ยมชัยวัฒน์
นายแพทย์วิฑูรย์ จันทรโรทัย
แพทย์หญิงพิทยา ตัณฑ์จิตานนท์
นายแพทย์อดิศัย รัตนพล
นายแพทย์วาทกวี วิมลเฉลา
นายแพทย์วทัญญู ปลายเนตร
แพทย์หญิงเกตสุดา สุวรรณเทศ

นายแพทย์พีระพล วอง
นายแพทย์เสก ปัญญสังข์
นายแพทย์สัญชัย ชาสมบัติ
นายแพทย์สุพพัฒน์ ภักษา
นายแพทย์พิชัย คณิตจรัสกุล
แพทย์หญิงประภาพร พรสุริยะศักดิ์
นายแพทย์เพียงเทพ จิรรัตนโสภา
แพทย์หญิงวนิดา อินทรหนองไผ่
แพทย์หญิงปวรมน ศรีบุษรา
นายแพทย์คมกฤช ศรีสรรพศิริกุล
นายแพทย์วัฒนา วงศ์เทพเตียน
แพทย์หญิงนวรัตน์ เลิศลุมพลีพันธุ์
นายแพทย์ชัยนันต์ หล่อลิปิวงศ์
นายแพทย์ศิริชัย ภัณฑ์กิจนิรันดร
นายแพทย์นิยม พิสิฐพิพัฒนา

ทำเนียบรุ่นที่ 27 (2541 - 2543)
  นายแพทย์วิบูลย์ บุญสร้างสุข
นายแพทย์พิธา พรหมลิขิตชัย
นายแพทย์อุทัย สุลักษณานนท์
แพทย์หญิงธนิตา บุณยพิพัฒน์
นายแพทย์สุรศักดิ์ เอกพงศ์ไพสิฐ
นายแพทย์กาญจน์ จิรธนา
นายแพทย์สราวุฒิ ศิวโมกษธรรม
นายแพทย์ชาญชัย ศีลพิพัฒน์
นายแพทย์ปิติ คูวณิชย์วงศ์
นายแพทย์สุพงศ์ จงสกุล
แพทย์หญิงทิฆัมพร คมกฤส
นายแพทย์วรพงษ์ เธียรอุกฤษฎ์
นายแพทย์เผด็จ เวศกิจกุล
นายแพทย์สุวิศิษฎ์ เชี่ยวธนะกุล
แพทย์หญิงธิดา พึ่งทหาร
นายแพทย์ธงชัย ปรีชาชัยสุรัตน์
แพทย์หญิงวราภรณ์ พลเมือง

แพทย์หญิงกาญจนา อุดมชัยกุล
นายแพทย์มนต์ชัย เย็นสุข
แพทย์หญิงเพชรดี โอฬารรักสุภัค
นายแพทย์สมพล บูรณะโอสถ
แพทย์หญิงทิพาพร ธาระวานิช
นายแพทย์กัมพล โกสินทร์ตระการ
นายแพทย์นิรุธ สุวรรณ
นายแพทย์นรินทร์ สุขะวัชรินทร์
นายแพทย์ประเดิมชัย คงคำ
นายแพทย์จารุวัตร ยศสมบัติ
แพทย์หญิงมาเรียม เจตนจันทร์
นายแพทย์ขจร ตีรณธนากุล
แพทย์หญิงมุกดา สุดงาม
แพทย์หญิงณัฐญา ตั้งมั่นคงวรกูล
แพทย์หญิงดาราวรรณ จันทร์ทัด
แพทย์หญิงอรอุมา ชุติเนตร
นายแพทย์ราม กิจจารักษ์ทำเนียบรุ่นที่ 28 (2542 - 2544)
  นายแพทย์อัษฎาศ์ ลีฬหวนิชกุล
นายแพทย์ธีรศักดิ์ เกียรติปฐมชัย
นายแพทย์ฆนัท ครุฑกูล
แพทย์หญิงจิตติพร ภู่รัตนมาลย์
แพทย์หญิงนภัทร เขียวอ่อน
นายแพทย์เผด็จ หนูพันธ์
แพทย์หญิงฐิรดา ทองใบ
นายแพทย์ทวีศิลป์ ปุณณนิธิ
นายแพทย์ปกรณ์ ตุงคะเสรีรักษ์
นายแพทย์ณัฐ พสุธารชาติ
นายแพทย์กิติคุณ รุ่งเรือง
นายแพทย์พีระพล วอง
นายแพทย์ชัชวาล นาคะเกศ
นายแพทย์สรพัชย์ เอกธัญสกุล
นายแพทย์กฤษณะ คลี่ฉายา
แพทย์หญิงวิสาข์สิริ ตันตระกูล
นายแพทย์สฐาปกร ศิริวงศ์
นายแพทย์วีระศักดิ์ เจียรสุจิตวิมล
แพทย์หญิงอารยา เอี่ยมอุดมกาล
นายแพทย์โอภาส พุทธเจริญ
นายแพทย์พิสุทธิ์ กตเวทิน
นายแพทย์อภิชาติ สุรเมธากุล
นายแพทย์คำนวณ ริสุขุมาล
นายแพทย์ศิริโชค อรุณประดิษฐ์กุล
นายแพทย์วัชรศักดิ์ โชติยะปุตตะ
นายแพทย์เอกวีร์ ศรีปริวุฒิ
แพทย์หญิงณัชชา เทพาวัฒนาสุข
นายแพทย์สมยศ วนิชผล
แพทย์หญิงเมลินดา ไพลิน พรหมลิขิตชัย
นายแพทย์พิชัย คณิตจรัสกุล
นายแพทย์ณัฐพล ไชยนุวัติ
แพทย์หญิงกาญจนา เย็นภิญโญสุข
นายแพทย์สมคิด เวชวิศาลสัมฤทธิ์
นายแพทย์นิพนธ์ วรเมธกุล
แพทย์หญิงเนตรนภา ยังรอตทำเนียบรุ่นที่ 29 (2543 - 2545)
  นายแพทย์วิริยะ ตันเยาวลักษณ์
แพทย์หญิงฐนิสา พัชรตระกูล
นายแพทย์ระวี พล
แพทย์หญิงอภัชฌา พึ่งจิตต์ประไพ
นายแพทย์จุลภัทร ยศสุนทรากุล
นายแพทย์วินนะวัฒ สุขเจริญคณา
แพทย์หญิงกุลศิริ ธรรมโชติ
แพทย์หญิงสุประภาดา สุปิงคลัด
แพทย์หญิงรัตติกร ชนะตรีรัตนพันธุ์
แพทย์หญิงจารุวรรณ ปวิตรปก
นายแพทย์วิจารณ์ เทวธารานันท์
นายแพทย์ไอยวุฒิ ไทยพิสุทธิกุล
แพทย์หญิงนัทจิรา จียาศักดิ์
นายแพทย์สุกิจ บรรจงกิจ
นายแพทย์นพพล บัวสี
นายแพทย์น๊อต เตชะวัฒนวรรณา
นายแพทย์สุรพงษ์ วรสุวรรณรักษ์
นายแพทย์ยงเกษม วรเศรษฐการกิจ
นายแพทย์อธิวัชร อัศวภิวัฒน์
แพทย์หญิงถิรทัย เตรีกุล

แพทย์หญิงสุพรรณี จิรจริยาเวช
แพทย์หญิงเลลานี ไพฑูรย์พงษ์
นายแพทย์พิสิษฐ์ สุภัคธนสิริ
แพทย์หญิงจินดารัตน์ เจียเจษฎากุล
แพทย์หญิงศรีเพชรรัตน์ เมฆวิวัฒนาวงศ์
นายแพทย์พรพล เหล่าวิทวัส
นายแพทย์ธนพงษ์ อัสนุเมธ
แพทย์หญิงกนิษฐา ภัทรกุล
แพทย์หญิงกนกพรรณ สุขเจริญนุกูล
แพทย์หญิงมาลี เตชพรรุ่ง
แพทย์หญิงสุวิมล เพชรเลิศ
นายแพทย์ยุทธชัย ลิขิตเจริญ
นายแพทย์วิชช ธรรมปัญญา
แพทย์หญิงพรพิมล เกรียงเกษม
แพทย์หญิงปรียา เตชเพ็ญพันธ์
แพทย์หญิงสิริขจร แต่งแดน
นายแพทย์วุทธินันท์ สุขโต
แพทย์หญิงวงสวัณณ์ วงศ์ประเสริฐ
นายแพทย์อุดม สุทธิพนไพศาล
แพทย์หญิงอัจฉรา อัศวพัฒน์

ทำเนียบรุ่นที่ 30 (2544 - 2546)
  แพทย์หญิงภัทรวรรณ ภูติวรนาถ
นายแพทย์สุขประเสริฐ จุฑากอเกียรติ
แพทย์หญิงสุวิมล แซ่จึง
นายแพทย์พงษ์ศักดิ์ วังรัตนโสภณ
นายแพทย์ทรงกรด อุบลสถิตย์
นายแพทย์ณัฐพงษ์ เจียมจริยธรรม
นายแพทย์จักรพันธุ์ ภู่ไพบูลย์
แพทย์หญิงน้ำเพชร นำการุณอรุณโรจน์
นายแพทย์ทรงเกียรติ หลิวสุวรรณ
แพทย์หญิงมนวสี ปาจีนบูรวรรณ์
แพทย์หญิงจารุวรรณ จรรยาสวัสดิ์
นายแพทย์ปฏิณัฐ บูรณะทรัพย์ขจร
แพทย์หญิงแสงเดือน มโยทาร
นายแพทย์มลฑล ก้องเกียรติกมล
แพทย์หญิงภาวิณี ธรณินทร์
นายแพทย์จิราณัติ ชลธีศุภชัย
แพทย์หญิงวิมลรัตน์ วจนะวิวัฒน์
แพทย์หญิงเบ็ญจ์สชีว์ ปัทมดิลก
นายแพทย์ภาณุสิต เพชราภิรัชต์
นายแพทย์พิพัฒน์ สุพรรณจิตวนา


นายแพทย์สมพร ฉันท์พุทธิเวท
นายแพทย์ดนัย ลิ้มมธุรสกุล
นายแพทย์วิสิษฐ์ วิจิตรโกสุม
แพทย์หญิงชลชินี ทาบโลกา
นายแพทย์ชาญณรงค์ รุจิระชาติกุล
แพทย์หญิงวินัดดา รัตนพานิช
นายแพทย์สุธน คุณรักษา
นายแพทย์พงศ์อินทร์ สาริกะภูติ
นายแพทย์โอภาส ไตรตานนท์
นายแพทย์กมลรัชฏ์ จงธนากร
นายแพทย์มณเฑียร คณาสวัสดิ์
นายแพทย์ชูศักดิ์ ลิโมทัย
แพทย์หญิงหทัยรัตน์ เชิงวัฒน์กิจ
นายแพทย์บุญธร ตันวรเศรษฐี
แพทย์หญิงภวรัตน์ แสงอร่าม
นายแพทย์ครองวงศ์ มุสิกถาวร
นายแพทย์มนตรี พงษ์คุ้มภัย
แพทย์หญิงกาญจนา อั่นวงศ์
แพทย์หญิงดารวรรณ ถนอมวงศ์

ทำเนียบรุ่นที่ 31 (2545 - 2547)
  นายแพทย์ประสิทธิ์ เผ่าทองคำ
นายแพทย์วรวุฒิ เจียรจรูญวงศ์
นายแพทย์มนต์ชัย ศิริบำรุงวงศ์
นายแพทย์ณัฐวุฒิ สิริมนตาภรณ์
แพทย์หญิงขนิษฐา ชัยพิริยะศักดิ์
นายแพทย์ฐิติ ศรีเจริญชัย
แพทย์หญิงกนิษฐา ตรีทิพย์วาณิชย์
นายแพทย์ประณิธิ สาระยา
นายแพทย์ขชล ศรียายาง
แพทย์หญิงขนิษฐา ลายลักษณ์ดำรง
นายแพทย์ณัฐชัย ศรีสวัสดิ์
นายแพทย์ปราโมทย์ พัชรมณีปกรณ์
นายแพทย์โอฬาร ชาลาภิภัทร์
แพทย์หญิงสุธิดา บุญยะไวโรจน์
นายแพทย์อัครวัฒน์ ชิงชัย
นายแพทย์สุนทร ชลประเสริฐสุข
นายแพทย์ถาวร ชูชื่นกลิ่น
แพทย์หญิงพนีดา จันทภาษา
แพทย์หญิงอัญชลี แอบูฃ
นายแพทย์ณัฏฐพงศ์ อื้อเศรษฐศักดิ์
นายแพทย์โชคชัย กิตติญาณปัญญา
นายแพทย์สุพจน์ นิโรบลสถาพร
นายแพทย์ปริญญา ระวีกุล

นายแพทย์บุญเลิศ อิมราพร
แพทย์หญิงศิยามล มิ่งมาลัยรักษ์
นายแพทย์ปกรณ์ เมธรุจภานนท์
แพทย์หญิงรุ่งลัดดา ตัณฑวิเชียร
นายแพทย์สรรคพล วุฒิภดาดร
แพทย์หญิงสุหัทยา วัฒนไพลิน
แพทย์หญิงสุวรา โสมะบุตร์
นายแพทย์ต่อศักดิ์ โหระวงศ์
แพทย์หญิงชนกวนันท์ บูรณะ
แพทย์หญิงสุธาสินี ธรรมอารี
แพทย์หญิงณับผลิกา กองพลพรหม
แพทย์หญิงสรรพจน์ โคมทอง
นายแพทย์สุเมธ ตติรณสวัสดิ์
นายแพทย์อิทธิพล ตะวันกาญจนโชติ
แพทย์หญิงณัทญา ตรีภูริเดช
แพทย์หญิงภัทรินทร์ พัฒนรังสรรค์
นายแพทย์ปิติ พรประเสริฐสุข
แพทย์หญิงสัณจุฑา สุพิทักษ์
นายแพทย์สุพัฒน์ ชำนาญชานันท์
แพทย์หญิงมาริษา เจริญลาภ
นายแพทย์อรุณ เหลืองนิยมกุล
แพทย์หญิงณวดี หิรัญรัศ

ทำเนียบรุ่นที่ 32 (2546 - 2548)
  แพทย์หญิงฐิตินันท์ อนุสรณ์วงศ์ชัย
แพทย์หญิงอรุณศรี แก้วนนท์
แพทย์หญิงภัทริยา มาลัยศรี
นายแพทย์สิทธิชัย บรรจงเจริญเลิศ
นายแพทย์กอบโชค วรธนารัตน์
แพทย์หญิงจินตาหรา มังคะละ
แพทย์หญิงเบญจพร สุขประพฤติ
นายแพทย์วรวุฒิ รุ่งแสงมนูญ
แพทย์หญิงอภิรดี ทองบุญ
แพทย์หญิงรุ่งฤดี ชัยธีรกิจ
แพทย์หญิงสมพร วงศ์เราประเสริฐ
นายแพทย์ณัฐพันธุ์ ศรีดำ
นายแพทย์ณัฐ ตันสุภสวัสดิกุล
นายแพทย์ยุทธพงษ์ อุตสาหะตระกูล
แพทย์หญิงลออ อรุณพูลทรัพย์
นายแพทย์กีรติ ฮันตระกูล
นายแพทย์นพวุฒิ กีรติกรณ์สุภัค
แพทย์หญิงรจิตา หาญตะล่อม
แพทย์หญิงพัชราภรณ์ วิริยเวชกุล
แพทย์หญิงสิริลักษณ์ อินทโสตถิ
แพทย์หญิงอรวรรณ อนุไพรวรรณ
นายแพทย์อานนท์ สุวรรณภาศักดิ์
แพทย์หญิงสุธี สฤษฎิ์ศิริ
แพทย์หญิงอรพิน ธนพันธุ์พาณิชย์
นายแพทย์โรจน์ รจเรชอำไพ
นายแพทย์วิทวัส จิตต์ผิวงาม
นายแพทย์ธัชชัย คำพิทักษ์
แพทย์หญิงลลิตา วัฒนะจรรยา
นายแพทย์ดำรงวิทย์ สุขจินตนากาญจน์
แพทย์หญิงเสาวณีย์ ห่อหริตานนท์
นายแพทย์ฐกรรด์ ชัยสาม
แพทย์หญิงวรวรรณ ศิริชนะ
นายแพทย์อธิพงศ์ สูริประเสริฐ
นายแพทย์ธงชัย เบญจเจริญวงศ์
แพทย์หญิงสุภาวดี มากะนัดถ์
แพทย์หญิงปัทมา ริมมากุลทรัพย์
นายแพทย์สืบพงศ์ ธนสารวิมล
แพทย์หญิงอรอุมา ชุติเนตร


ทำเนียบรุ่นที่ 33 (2547 - 2549)
สาขาตจวิทยา
  นายแพทย์กิตติ์ เชื้อเพชระโสภณ drkitt25@gmail.com
  นายแพทย์ธนพงศ์ สุทธิพงศ์ thanapong008@yahoo.co.th
สาขาอายุรศาสตร์
  แพทย์หญิงอารีดา ธงทอง areeda7321@hotmail.com
  นายแพทย์ฮารีราม ตีวารี ramchula2000@yahoo.com
  นายแพทย์บรรพต นาครำไพ banphot nakrumpai@gmail.com
  แพทย์หญิงมนต์ธิดา ฟังธรรม monthida_f@hotmail.com
  นายแพทย์สุเมธ หัตพัฒนาศิลป์ be_spawn@hotmail.com
  นายแพทย์รติ บุญเรือง rati_bunr@yahoo.co.th
  นายแพทย์สุรพันธ์ พนมศักดิ์ suraphan_oan@yahoo.com
  แพทย์หญิงอภิญญ์เพ็ญ สาระยา abby03th@hotmail.com
  แพทย์หญิงนภา ปริญญานิติกูล somnapa77@hotmail.com
  นายแพทย์อุกฤษฎ์ อุเทนสุต ukrisu@yahoo.com
  นายแพทย์สุรศักดิ์ อ่ำแก้ว addforall@yahoo.com
  นายแพทย์รวิสุต เดียวอิศเรศ rawisut_d@yahoo.com
  นายแพทย์ศักดา รุ่งอร่ามศิลป์ sakdarung@yahoo.com
  นายแพทย์ตรี เหรียญสุวรรณ
  แพทย์หญิงสุดา พันธุ์รินทร์ sudapunrin@yahoo.com
  แพทย์หญิงรัญญวรรณ โชตินิมิตรคุณ runyawan_c@hotmail.com
  แพทย์หญิงอรอนงค์ เจียรสุจิตวิมล onanong51@gmail.com
  นายแพทย์อรรณพ เลขะกุล alekhakul@hotmail.com
  นายแพทย์เอกชัย เทียนสุคนธ์ jiraiya008@hotmail.com
  นายแพทย์นรินทร์ จินดาเวช jabintrend@hotmail.com
  นายแพทย์สุชาติ เหตุทอง suchat_hetthong@hotmail.com
  แพทย์หญิงนิตต์นันท์ เลิศสุทธิรักษ์ nittanan@laserwak.co.th
  แพทย์หญิงประพิมพ์พร ฉันทวศินกุล fonh_rainy@yahoo.com
  นายแพทย์ภูรินทร์ ห้าประเสริฐ pharprasert@hotmail.com
  แพทย์หญิงประณิธิ ด่านพรประเสริฐ
  นายแพทย์พลพรรธน์ อยู่สวัสดิ์ epolpat@yahoo.com
  นายแพทย์ไพโรจน์ ฉัตรานุกูลชัย rojneos@yahoo.co.th
  แพทย์หญิงสุนันทา เส็งมังสา sengmungsa@gmail.com
  นายแพทย์ธนิต เจริญกิจธนกุล mrdech@hotmail.com
  แพทย์หญิงฉัตรพร กิตติตระกูล chatpornk@yahoo.com
  นายแพทย์ชเลวัน ภิญโญโชติวงศ์ chalaywan@hotmail.com
  แพทย์หญิงนงนุช วีรปกรณ์ por062@hotmail.com
  นายแพทย์ทินกร สำเร็จ s_tinnakorn@gmail.com
  นายแพทย์สถาพร ไชยกุล k_t_axa@hotmail.com
  แพทย์หญิงภัทรพร บุรพกุศลศรี phathra_bu@hotmail.com
  นายแพทย์สมบูรณ์ จิรภัทรธำรง
สาขาประสาทวิทยา
  แพทย์หญิงกนกรัตน์ สุวรรณละออง
  นายแพทย์ชัยวิวัฒน์ ตุงคะเสรีรักษ์
  แพทย์หญิงกุลธิดา เมธาวศิน
สาขาตจวิทยา
  แพทย์หญิงวรีพร ดิสภานุรัตน์
  แพทย์หญิงอรพรรณ ลักขณาวงศ์
  แพทย์หญิงวัจนา ปรีชาไว
สาขาโลหิตวิทยา
  แพทย์หญิงอโนรี สุระวงศ์ anoree123@yahoo.com
  แพทย์หญิงพรรณดี วัฒนบุญยงเจริญ phandee_w@hotmail.com
  แพทย์หญิงจันทนา ผลประเสริฐ jeedchantana@gmail.com


ทำเนียบรุ่นที่ 34 (2548 - 2550)
สาขาอายุรศาสตร์
  แพทย์หญิงพรเพ็ญ อัครวัชรางกูร phonpen@msn.com
  แพทย์หญิงณัฎฐา เลี่ยวชวลิต nattha52@yahoo.com
  นายแพทย์ธีรศักดิ์ นีติวัฒนพงษ์ teerasak@yahoo.com
  นายแพทย์สุรชัย อมรสวัสดิ์วัฒนา boy_surachai@yahoo.com
  แพทย์หญิงสุวภัค ทองวงศ์ aoyst@yahoo.co.th
  นายแพทย์สุริยา โปร่งน้ำใจ surisu_p@yahoo.com
  แพทย์หญิงผกาพรรณ ดินชูไท kaykai846@yahoo.com
  แพทย์หญิงลลิดา เจียเจริญพงษ์ lalida100@yahoo.com
  นายแพทย์บัญญพนต์ สุขประพฤติ dd992@hotmail.com
  นายแพทย์สิทธิกร ลินลาวรรณ sittilin@yahoo.com
  นายแพทย์อดิเทพ เกรียงไกรวณิช roar_mu16@thaimail.com
  นายแพทย์นิพนธ์ ศรีสุวนันท์ nphonth@yahoo.com
  นายแพทย์ยศวีร์ โชติช่วง yosnarak@yahoo.com
  แพทย์หญิงกมลรัตน์ วัฒนะ gamolrach@hotmail.com
  แพทย์หญิงลิลลี่ ปฐมหยก leelee_chan@hotmail.com
  แพทย์หญิงรุ่งระวี มหรรณพกุล dr_yoyoko@hotmail.com
  นายแพทย์ทิวา เกียรติปานอภิกุล mdping143@gmail.com
  นายแพทย์พิศาล ชุ่มชื่น padphis@yahoo.com
  นายแพทย์จักรวาล ฮั่นตระกูล jakkhunt@hotmail.com
  นายแพทย์ธีรทัศน์ จงบุญญานุภาพ theeratus@hotmail.com
  นายแพทย์วรวุฒิ รุ่งประดับวงศ์ vutvut33@hotmail.com
  แพทย์หญิงอันธิกา จันทร์ลือชัย unthika@yahoo.com
  แพทย์หญิงสุวิมล เจียรักสุวรรณ ga_lum@yahoo.com
  แพทย์หญิงอรวรรณ ภู่ระย้า orawo@hotmail.com
  นายแพทย์คณา เกษมทรัพย์ doctorkana@gmail.com
  แพทย์หญิงจุฬาลักษณ์ สาครรัตน์ s3907025@hotmail.com
  แพทย์หญิงศิรินี วิภวกุล jazzup001@yahoo.com
  นายแพทย์ธนาวุธ ลิ่มเล็ก nanolim@hotmail.com
  แพทย์หญิงรุจิรา มหิทธิ์ยุทธนา rujiramahit@hotmail.com
  แพทย์หญิงสวนีย์ มะลิสุวรรณ sawaneem@hotmail.com
  นายแพทย์วรพจน์ นิลรัตนกุล v_booboo@yahoo.com
  นายแพทย์ธีรภัทร อึ้งตระกูล ungteerapat@yahoo.com
  นายแพทย์วรฤทธิ์ เลิศสุวรรณเสรี vorarit@yahoo.com
  แพทย์หญิงสุดารัตน์ สถิตธรรมนิตย์ s_sudarat@yahoo.com
  นายแพทย์ณัฐพงศ์ โตพิบูลย์พงศ์ nuinuttapong@yahoo.com
  นายแพทย์วรพจน์ เตรียมตะการผล treamtrakanpon@yahoo.com
  นายแพทย์เรวัตร จงพิพิธพร drnote@yahoo.com
สาขาตจวิทยา
  แพทย์หญิงภาวิณี ธรณินทร์ tpawinee@hotmail.com
  นายแพทย์ฤทธี สมิทธิ์ฤทธี dr.rithee@gmail.com
  แพทย์หญิงชุติกา ศรีสุทธิยากร chutikas@hotmail.com
สาขาประสาทวิทยา
  แพทย์หญิงณัฎลดา กาญจนสุต janoth8@gmail.com
  นายแพทย์ประวีณ โล่เลขา pw_lolekha@yahoo.co.th
  นายแพทย์ฐกรรด์ ชัยสาม tagannc@yahoo.com
สาขาอายุรศาสตร์โรคเลือด
  แพทย์หญิงจุรี บุญดำรงสกุล julee_cu@yahoo.com
  แพทย์หญิงวิภา ไพรเถื่อน leky015@yahoo.com
  แพทย์หญิงปณิสินี ลวสุต puipani@hotmail.com
สาขาอายุรศาสตร์
  แพทย์หญิงภัทรภร ศรีรัตนา pattraporn_srirattana@yahoo.com
  นายแพทย์ศรีทน ธิตะยา sriton191@hotmail.com
สาขาอายุรศาสตร์โรคไต
  นายแพทย์ณัฐชัย ศรีสวัสดิ์ drnattachai@yahoo.com
สาขาอายุรศาสตร์โรคระบบทางการหายใจและภาวะวิกฤตการหายใจ
  แพทย์หญิงณับผลิกา กองพลพรหม napplika@yahoo.com
สาขาอายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ
  นายแพทย์โอภาส พุทธเจริญ opassid@gmail.com
สาขาประสาทวิทยา
  นายแพทย์ยุทธชัย ลิขิตเจริญ yuttachail@hotmail.com


ทำเนียบรุ่นที่ 35 (2549 - 2551)
สาขาอายุรศาสตร์
  แพทย์หญิงสติมัย อนิวรรณน์ satimai@gmail.com
  นายแพทย์รองพงศ์ โพล้งละ rongpong@hotmail.com
  นายแพทย์วัชระ โลหะวิจารณ์ omewatchara@yahoo.com
  แพทย์หญิงกรองอร ภิญโญลักษณา thairose2000@hotmail.com
  แพทย์หญิงณิชา สมหล่อ nukaewja@hotmail.com
  แพทย์หญิงดารกา โควินทเศรษฐ kdaraka@hotmail.com
  แพทย์หญิงรภัส พิทยานนท์ rapat125@gmail.com
  แพทย์หญิงกัญชนา ง้าวสุวรรณ drkittydream@yahoo.com
  แพทย์หญิงชญานุตม์ สุวรรณเพ็ญ jjiabjiab@hotmail.com
  แพทย์หญิงจุฑาทิพย์ งามวิเศษชัยกุล hid_ler@chaiyo.com
  แพทย์หญิงจิตรา ตันติวัฒนเสถียร jitra_aor@hotmail.com
  นายแพทย์เกรียงศักดิ์ เจริญสุข hut_kriangsak@hotmail.com
  แพทย์หญิงพรพรรณ เทียนชนะไชยา pahnflower@yahoo.com
  แพทย์หญิงกมลรัตน์ ชัยวิริยะวงศ์ dr_leely@hotmail.com
  นายแพทย์ชานนท์ มหารักษ์ zeitski@yahoo.com
  นายแพทย์ธัญญ์ สุวัฒนวิโรจน์ dr_tanthai@hotmail.com
  แพทย์หญิงปิติญา รุ่งภูวภัทร janpitiya@hotmail.com
  แพทย์หญิงจริญญา จูพานิชย์ jib021@hotmail.com
  แพทย์หญิงธีรารัตน์ ฉันทชล nuiteerarat@gmail.com
  แพทย์หญิงสุดารัตน์ จิรวัฒนพงศ์(ชุติปัญญะบุตร) baifern4444@hotmail.com
  แพทย์หญิงดลพร กำลังเกื้อ dol.11@hotmail.com
  แพทย์หญิงชุติมา จิระนคร waitfor27@hotmail.com
  แพทย์หญิงพรวิมล ลี้ทอง p5495@hotmail.com
สาขาประสาทวิทยา
  นายแพทย์ดวงพล ศรีมณี dukebrufen@yahoo.co.th
  แพทย์หญิงณัฐนิช ลิมปิสุข nattanit_orn@hotmail.com
  นายแพทย์พงศ์ภัทร์ วรสายัณห์ pongpatv@yahoo.com
สาขาโลหิตวิทยา
  แพทย์หญิงธิดาลักษณ์ วงศ์สรรเสริญ wow_junnie@hotmail.com
  นายแพทย์รวิสุต เดียวอิศเรศ rawisut_d@yahoo.com
สาขาตจวิทยา
  เรืออากาศตรีหญิง ปานบงกช พงษ์ขจรกิจการ paneve@hotmail.com
  แพทย์หญิงมนัสลักษณ์ อ่อนเอื้อน plemdcu@yahoo.com
  แพทย์หญิงวรพิชา จริยเศรษฐวงศ์ nummunn@yahoo.com
สาขาอายุรศาสตร์
  แพทย์หญิงสกาวรัตน์ อีลา sakaoratela@yahoo.com
  แพทย์หญิงเปี่ยมสุข สฤกพฤกษ์ ting_piamsook@hotmail.com
  นายแพทย์เกียรติพงษ์ พละศักดิ์
  นายแพทย์อรรถกร วุฒิมานพ neo7799@gmail.com
  นายแพทย์สิทธิพงษ์ คงอิ้ว kooklanta@hotmail.com
  นายแพทย์วฤทธิ์ ลอยวิรัตน์ notemed@hotmail.com
  นายแพทย์อนุชิต วงศ์เพ็ญ anuchitxp@gmail.com
  นายแพทย์ดนณ แก้วเกษ doctordanon@yahoo.com
  แพทย์หญิงสตรีรัตน์ จั่นครุฑ satreerat_nim@hotmail.com
  แพทย์หญิงฐิติมา กลมเกลียว koy_thitima@yahoo.com
  นายแพทย์กนกพจน์ จันทร์ภิวัฒน์ zoom1630@hotmail.com
  แพทย์หญิงหทัยวรรณ รัตนบรรเจิดกุล hataiwan_r@hotmail.com
  แพทย์หญิงคณิตา ฉัตราโสภณ ulkiora@gmail.com
  นายแพทย์ฉัตรชัย จุฬาพรศิริ chatchaimd@yahoo.com
  แพทย์หญิงอัญชลี บัวเงิน pompomnoy@hotmail.com
  แพทย์หญิงปนัดดา ดรุกาญจน์พฤฒิ p_jum@hotmail.com
สาขาโลหิตวิทยา
  แพทย์หญิงลัลธริมา ภู่พัฒน์ lantarima_b@hotmail.com
สาขาอายุรศาสตร์โรคไต
  แพทย์หญิงอภิรดี ทองบุญ pingnephro@yahoo.com
  นายแพทย์พิเชฐ หล่อวินิจนันท์ pichet_lor@yahoo.com
  แพทย์หญิงปวีณา สุสัณฐิตพงษ์ pesancerinus@yahoo.co.th
  นายแพทย์รุ่งโรจน์ คุณประคัลภ์ prk65@hotmail.com
สาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ
  นายแพทย์กีรติ ฮันตระกูล keeratihant@gmail.com
  นายแพทย์อาทินันท์ วสุวัต atv_rbh@hotmail.com
  นายแพทย์ภัทรพงษ์ พีรวงศ์ ppeerawong@yahoo.com
สาขาอายุรศาสตร์โรคทางเดินอาหาร
  นาวาตรีนายแพทย์ดนัย ลิ้มมธุรสกุล danailimm@yahoo.com
  นายแพทย์นพวุฒิ กีรติกรณ์สุภัค drnopavut@hotmail.com
  แพทย์หญิงรุ่งฤดี ชัยธีรกิจ rchaiteerakij@yahoo.com
  แพทย์หญิงวิริยาพร ฤทธิทิศ wiriyaporn_r@yahoo.com
สาขาอายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิสม
  แพทย์หญิงสมพร วงศ์เราประเสริฐ rainbowinthai@yahoo.com
  แพทย์หญิงลลิตา วัฒนะจรรยา lalita_md@yahoo.com
สาขาอายุรศาสตร์โรคระบบทางการหายใจและภาวะวิกฤตการหายใจ
  แพทย์หญิงพนีดา จันทภาษา paneeda@gmail.com
  แพทย์หญิงวรวรรณ ศิริชนะ oooo846@gmail.com
สาขาอายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ
  นายแพทย์กำพล สุวรรณพิมลกุล oatawa006@gmail.com
สาขาอายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา
  นายแพทย์วรวิทย์ ชัยวิริยะวงศ์ gonkgogo@hotmail.com
สาขาโรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกันทางคลินิก
  แพทย์หญิงเบญจวรรณ นันทิยะกุล bento_nantiyakul@yahoo.com
สาขาประสาทวิทยา
  แพทย์หญิงกุสุมา สามารถ
สาขาอายุรศาสตร์
  นายแพทย์พงศ์ภัค อารียาภินันท์
สาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ
  นายแพทย์วรวุฒิ รุ่งแสงมนูญ
  นายแพทย์ปกรณ์ เมธรุจภานนท์


ทำเนียบรุ่นที่ 36 (2550 - 2552)
สาขาอายุรศาสตร์
  แพทย์หญิงธนัสนี สุนทรมโนกุล tanassanee@hotmail.com
  แพทย์หญิงชนัญญา ไชยอำพร jobrookies@yahoo.co.th
  แพทย์หญิงปิยรัตน์ ธนธานี piyarat-tha@hotmail.com
  แพทย์หญิงปิยะดา สิทธิเดชไพบูลย์ dr_meay@hotmail.com
  นายแพทย์สมหวัง อำนรรฆกิตติกุล ve_ezy@hotmail.com
  นายแพทย์ปรัชญา ภัสสรานนท์ dr_prachya@hotmail.com
  แพทย์หญิงเสาวนีย์ เบญจมานุกูล sao13_sakon@yahoo.co.th
  นายแพทย์ณยศ ปณิธานธรรม mailtobookbig@yahoo.com
  แพทย์หญิงดวงนภา เบญจวงศ์เสถียร duangnapa.b@gmail.com
  นายแพทย์พงษ์พันธ์ สมบูรณ์ pp_som@hotmail.com
  นายแพทย์ธวัช งานรุ่งเรือง thawat76@gmail.com
  แพทย์หญิงจีราวัฒน์ แก้ววินัด grawat48@hotmail.com
  แพทย์หญิงปิ่นหยก ศรีศันสนีย์ p_pinyok@hotmail.com
  แพทย์หญิงณัฐพร นรเศรฐวณิชย์ menamdcu@yahoo.com
  แพทย์หญิงปนัดดา สุวานิช panudda@medchula.com
  แพทย์หญิงจิราพร ปักษีสุวรรณ aoy027@hotmail.com
  แพทย์หญิงปณิตดา เจนเจริญ panitdaj@yahoo.com
  แพทย์หญิงนภัทร ชิตวรากร napatc@yahoo.com
  แพทย์หญิงนันทรัตน์ วงษ์วรอาภรณ์ nan.w@hotmail.com
  นายแพทย์เชษฐพัฒน์ สุทธิวาทนฤพุฒิ namkung88@hotmail.com
  แพทย์หญิงกาญจนา เทียนประเสริฐกิจ benz_benza@hotmail.com
  นายแพทย์ภานุณัฏฐ์ ม่วงน้อย panu_jump@hotmail.com
  แพทย์หญิงศุภรัตน์ เข็มนาค suparatart@gmail.com
  นายแพทย์อาภากร ภัคกรธนธรณ์ po027@hotmail.com
สาขาอายุรศาสตร์โรคเลือด
  แพทย์หญิงพรรณี ประดิษฐ์สุขถาวร meaw_1983@hotmail.com
  แพทย์หญิงปวีณรัตน์ ลิมปวิทยากุล paweenrat.l@student.chula.ac.th
  แพทย์หญิงอรุณรัตน์ พิรุณสาร tum31207@yahoo.com
สาขาประสาทวิทยา
  นายแพทย์เหมริน พิพัฒน์ผจง hem174@hotmail.com
สาขาตจวิทยา
  นายแพทย์เจตน์ วิทิตสุวรรณกุล jademdcu@yahoo.com
  นายแพทย์พัลลภ จักรวิทย์ธำรง panlop078@yahoo.com
  นายแพทย์วัฒน์ชัย มิ่งบรรเจิดสุข st_bob@hotmail.com
สาขามะเร็ง (หลักสูตรใหม่) ผ่านสาขาอายุรศาสตร์ 2 ปี แรก
  แพทย์หญิงประคองบุญ สังฆสุบรรณ์ prakongboon@yahoo.com
  แพทย์หญิงอัจฉรา สุภาวเวช
สาขาอายุรศาสตร์
  แพทย์หญิงจารุภัทร อัศวพลังกูล jaruphata@yahoo.com
  นายแพทย์อาทิตย์ ทองถนอมกุล s4125112@yahoo.co.th
  นายแพทย์สุระชัย ทรัพย์จรัสแสง ppneng@yahoo.com
  แพทย์หญิงเหมือนแพร บุญล้อม
  นายแพทย์ปรเมศร์ ขุนรงณ์ porames2522@yahoo.com
  แพทย์หญิงวิไลพร วสุธาพิทักษ์ docpla@hotmail.com
  นายแพทย์เรย์ ศรีรัตนา ทาบูกานอน raybm@hotmail.com
  นายแพทย์ยิ่งใหญ่ ยวงยิ้ม yuangyim@hotmail.com
  นายแพทย์อัครวัต รัตนวงศ์ไพบูลย์ akrawat@yahoo.com
  แพทย์หญิงธิดา ยิ่งชูตระกูล aurrer@gmail.com
  นายแพทย์เศรษฐวัฒน์ ชูช่วยสุวรรณ settawat0@hotmail.com
  แพทย์หญิงนราวดี โฆษิตเภสัช naravadee_k@yahoo.com
  แพทย์หญิงศิริพร ของสิริวัฒนกุล smartyboom@hotmail.com
  แพทย์หญิงจิราวดี น้อยวัฒนกุล best-med@hotmail.com
  นายแพทย์พินิจ ศรีพธูราษฎร์ pung37@hotmail.com
  นายแพทย์มนตรี อวยยืนพร montri.2u@gmail.com
  แพทย์หญิงวีรยา วุทธชูศิลป์ weeraya_wu@yahoo.com
สาขาอายุรศาสตร์โรคไต
  นายแพทย์นพดล พุฒิพิทยาธร r_narata@yahoo.com
  นายแพทย์ธีรภาพ ฐานิสโร teetonoon@yahoo.com
  แพทย์หญิงพวงผกา เลิศดำรงค์ลักษณ์ paungpagamay@hotmail.com
  แพทย์หญิงผาณิต สุขโท sookto9@hotmail.com
สาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ
  แพทย์หญิงรัญญวรรณ โชตินิมิตรคุณ runyawan_c@hotmail.com
  นายแพทย์สมบูรณ์ จิรภัทรธำรง sajitarist@yahoo.com
  นายแพทย์ไพโรจน์ ฉัตรานุกูลชัย rojneos@yahoo.co.th
  นายแพทย์พลพรรธน์ อยู่สวัสดิ์ epolpat@yahoo.com
สาขาอายุรศาสตร์โรคทางเดินอาหาร
  นายแพทย์ณัฐวุฒิ สิริมนตาภรณ์ sirimontaporn@gmail.com
  นายแพทย์สุขประเสริฐ จุฑากอเกียรติ sukprasert@gmail.com
  นายแพทย์บุญเลิศ อิมราพร bimraporn@gmail.com
  แพทย์หญิงฉัตรพร กิตติตระกูล chatpornk@yahoo.com
สาขาอายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิสม
  แพทย์หญิงณัฐกานต์ มยุระสาคร phon_m@yahoo.com
  แพทย์หญิงอำไพ เข็มค้า ampaikp@hotmail.com
สาขาอายุรศาสตร์โรคระบบทางการหายใจและภาวะวิกฤตการหายใจ
  นายแพทย์สถาพร ไชยกุล k_t_axa@hotmail.com
  นายแพทย์นรินทร์ จินดาเวช jobintrend@hotmail.com
สาขาอายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ
  แพทย์หญิงชาลิณี เหลาสกุล docchalinee@gmail.com
  นายแพทย์กอบโชค วรธนารัตน์ kworatan@yahoo.com
สาขาอายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา
  นายแพทย์อรรณพ กิตติวราวุฒิ annop_kitt@hotmail.com
  แพทย์หญิงนภา ปริญญานิติกูล somnapa77@hotmail.com
สาขาโรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกันทางคลินิก
  แพทย์หญิงภัทรวรรณ ภูติวรนาถ ppattarawan@gmail.com
  นายแพทย์ธัชชัย คำพิทักษ์ thatchai_k@yahoo.com
สาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ
  แพทย์หญิงดวงรัตน์ ชลศฤงคาร
สาขาประสาทวิทยา
  แพทย์หญิงเฮเลน ฮอย ยัง หลิง


ทำเนียบรุ่นที่ 37 (2551 - 2553)
สาขาอายุรศาสตร์
  แพทย์หญิงเกศรินทร์ ถานะภิรมย์ tkessarin@hotmail.com
  นายแพทย์ชวลิต ชยางศุ notemdcn@yahoo.com
  นายแพทย์ณรงค์ฤทธิ์ ขุนภักดี eungnoi1@hotmail.com
  นายแพทย์ธนัฐ วงศ์ชินศรี tanat_wong@hotmail.com
  แพทย์หญิงธัญลักษณ์ เข้มแข็ง signthun@hotmail.com
  แพทย์หญิงนลินี สายประเสริฐกุล curabu@hotmail.com
  แพทย์หญิงนิวัน กลิ่นงาม niwan_k@hotmail.com
  แพทย์หญิงปานหทัย ทองมาก panacea17@hotmail.com
  นายแพทย์ปิติพงศ์ กิจรัตนะกุล pitiphong_ake@yahoo.com
  แพทย์หญิงปิยวรรณ กิตติสกุลนาม k-piyawan@hotmail.com
  นายแพทย์พงศ์พันธ์ พันทวีศักดิ์ kwanghp@hotmail.com
  แพทย์หญิงพัณณวดี อุปถัมภ์นรากร baboo105@hotmail.com
  นายแพทย์ยศพล เตียวจิตต์เจริญ kamijoa@hotmail.com
  แพทย์หญิงรติมา อิสระชัยกุล ein3@yahoo.com
  นายแพทย์สนิทพงษ์ ฟองจันทร์สม mrdeaw@yahoo.com
  นายแพทย์สราวุฒิ ธนสมบูรณ์พันธุ์ thanasomboonpan@yahoo.com
  นายแพทย์สิทธิพงษ์ ดำรงค์พิวัฒน์ sitthipong@hotmail.com
  แพทย์หญิงสิริภัทร ตุลสาธรรมกิจ ayemissu@hotmail.com
  แพทย์หญิงสิริวรรณ นาควรรณ porcushow_789@hotmail.com
  แพทย์หญิงสุนีย์ ณีศะนันท์ mim064@hotmail.com
  แพทย์หญิงสุนีย์ เมธาจิรภัทร tieng22@hotmail.com
  นายแพทย์สิทธิ สุขอวยชัย maxstmdcu@yahoo.com
  นายแพทย์กิตติศักดิ์ ตั้งจิตตรง kittisaka08@hotmail.com
  แพทย์หญิงชวัญญา ระบิลทศพร jiabnonsang@gmail.com
  นายแพทย์ณยศ ซื่อตรง nayot.s.md@gmail.com
  แพทย์หญิงนงพงา บุญญกูล nbunyagul@hotmail.com
  แพทย์หญิงพชรมน ภู่สันติสัมพันธ์ pacharamon116@hotmail.com
  แพทย์หญิงพรทิพา อภิวัฒน์นากร a_nulek@windowslive.com
  ร้อยโทนายแพทย์พิเชษฐ จารุศิริจินดา phichet_pcm24@hotmail.com
  แพทย์หญิงวรารัตน์ ธนะทรัยพ์ชูศักดิ์ tanasapchusak@yahoo.com
  แพทย์หญิงอมรรัตน์ หนองกก amornrat.nk@hotmail.com
  แพทย์หญิงจันทร์หอม จัตวานิล ao_md@hotmail.com
  นายแพทย์จำรัส พงษ์พิศ jpongpit@hotmail.com
  นายแพทย์ชาญ สุภาพโสภณ charnkung@hotmail.com
  นายแพทย์ฐิติวัฒน์ พรพัฒนานิคม shinkai_123@yahoo.com
  นายแพทย์เดชชาติ เงินจันทร์ jittiya66@yahoo.com
  แพทย์หญิงธนิตดา เลิศลอยกุลชัย minny524@hotmail.com
  นายแพทย์พิชัย กิตติปัญญาวรคุณ pichai_kitti@hotmail.com
  นายแพทย์ศราวุฒิ มากล้น naipuiz@hotmail.com
  แพทย์หญิงสุรางคณา ดวงสุวรรณ nungning501@hotmail.com
สาขาตจวิทยา
  แพทย์หญิงทราย ทัศเกตุ sandarena@yahoo.com
สาขาประสาทวิทยา
  นายแพทย์วสันต์ อัครธนวัฒน์ silbernag@gmail.com
สาขาอายุรศาสตร์
  แพทย์หญิงสิริญชา ปิติปัญญากุล meiji096@hotmail.com
สาขาอายุรศาสตร์โรคเลือด
  แพทย์หญิงจันทิญา จันทร์สว่างภูวนะ puddingpamphet@hotmail.com
  แพทย์หญิงสุดาวดี เตียวเจริญ meaw_lek@hotmail.com
สาขาอายุรศาสตร์โรคไต
  นายแพทย์วรพจน์ เตรียมตระการผล
  แพทย์หญิงวรรษวรรน์ วรรธนทวาทศ
  แพทย์หญิงอรชุมา สุขลิ้ม
  แพทย์หญิงอรอนงค์ เจียรสุจิตวิมล
สาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ
  นายแพทย์ขชล ศรียายาง
  นายแพทย์วรฤทธิ์ เลิศสุวรรณเสรี vorarit@yahoo.com
  นายแพทย์วรวุฒิ รุ่งประดับวงศ์ vutvut33@hotmail.com
  แพทย์หญิงศิริพร อธิสกุล
  แพทย์หญิงสุดารัตน์ สถิตธรรมนิตย์ s_sudarat@yahoo.com
สาขาอายุรศาสตร์โรคทางเดินอาหาร
  นายแพทย์ฉัตรชัย เกรียงกิรากูร
  นายแพทย์พรเทพ อังศุวัชรากร
  นายแพทย์สุรชัย อมรสวัสดิ์วัฒนา
สาขาอายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิสม
  แพทย์หญิงพร้อมพรรณ พฤกษากร
  แพทย์หญิงศุภนิตย์ พุฒิโภคิน
สาขาอายุรศาสตร์โรคระบบทางการหายใจและภาวะวิกฤตการหายใจ
  แพทย์หญิงณัทญา ตรีภูริเดช
  นายแพทย์ภูรินทร์ ห้าประเสริฐ
สาขาอายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ
  นายแพทย์จิรายุ วิสูตรานุกูล
  นายแพทย์วรพจน์ นิลรัตนกุล
สาขามะเร็งวิทยา (หลักสูตรเก่า)
  นายแพทย์ณัฐพงศ์ โตพิบูลย์พงศ์
  นายแพทย์วิทวัส จิตต์ผิวงาม
สาขาอายุรศาสตร์โรคข้อและรูมาติสซั่ม
  แพทย์หญิงจินตาหรา มังคะละ
สาขาโรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกันทางคลินิก
  นายแพทย์พงษ์ศักดิ์ วังรัตนโสภณ
  นายแพทย์สวัสดิ์ บุญปิยทัศน์
สาขาประสาทวิทยา
  แพทย์หญิงปรียา จากาโต้
  แพทย์หญิงอรอุมา ชุติเนตร
  แพทย์หญิงนภาศรี ชัยสินอนันต์กุล
สาขาตจวิทยา
  นายแพทย์นภัทร โตวณะบุตร Napatra_to@hotmail.com
  แพทย์หญิงศิริรัตน์ วิโรจน์ธนานุกูล noolekk@hotmail.com


ทำเนียบรุ่นที่ 38 (2552 - 2554)
สาขาอายุรศาสตร์
  นายแพทย์พนา ตันจรารักษ์ rabbilt@hotmail.com
  แพทย์หญิงมัทนา ภาติยะศิขัณฑ์ lovejanny11@hotmail.com
  แพทย์หญิงมนภัค สุวรรณเวลา fonie082@hotmail.com
  แพทย์หญิงมัณฑนา จินา dewsatit31@hotmail.com
  แพทย์หญิงซารียะห์ อูแด hey_yahha@hotmail.com
สาขาโรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกันทางคลินิก
  นายแพทย์สมพร ฉันท์พุทธิเวท s_chantbuddhiwet@hotmail.com
สาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ
  นายแพทย์ดนณ แก้วเกษ doctordonon@yahoo.com
  แพทย์หญิงกรองอร ภิญโญลักษณา thairosc2000@hotmail.com
  แพทย์หญิงหทัยชนก งามเกษม chompu.h@gmail.com
  นายแพทย์สุชาติ อรุณศิริวัฒนา suchart845@hotmail.com
สาขาอายุรศาสตร์
  นายแพทย์ณัฐพันธ์ รัตนจรัสกุล nattapun@gmail.com
  แพทย์หญิงกนกอร เลิศลำยอง ornmd@live.com
  แพทย์หญิงวรรณรัตน์ อมรนิมิตร awannarat@yahoo.com
  แพทย์หญิงวีรยา สถาวราวงศ์ weera102@yahoo.com
  นายแพทย์วีระยุทธ ธิมาภรณ์ kobbits@yahoo.com
  แพทย์หญิงศิพนันทน์ ธรรมรัตนพคุณ sipanant@hotmail.com
  แพทย์หญิงสุภาทัศน์ พึ่งพาพัฒน์ new_now@hotmail.com
  แพทย์หญิงสุรีพร แซ่เล่า nu_leemed28@yahoo.com
  แพทย์หญิงขวัญศิริ นราจีนรณ khuan-siri@hotmail.com
  แพทย์หญิงตริญา วาศน์อำนวย nydups@hotmail.com
  แพทย์หญิงเบญจวรรณ สกุลสุจิราภา janlvt@gmail.com
  แพทย์หญิงปนัดดา ศรีจอมขวัญ panuddas@hotmail.com
  นายแพทย์ปิยะพันธ์ พฤกษพานิช mpkus@yahoo.com
  นายแพทย์พิชิต เบ็ญจสุพัฒนนันท์ kae_md56@hotmail.com
  นายแพทย์วรชาติ ชัยเกียรติยศ worsci@gmail.com
  แพทย์หญิงวรวรรณ เจริญอัตถะศีล vorawan_c@hotmail.com
  แพทย์หญิงวรางคณา อิ่มฤทัยเจริญโชค nunaimruetti@gmail.com
  แพทย์หญิงศศิพิมพ์ สัลละพันธ์ sasi_mimh@hotmail.com
  นายแพทย์สุรัตน์ ปราณีนรารัตน์ goodycherry@hotmail.com
สาขาอายุรศาสตร์โรคเลือด
  แพทย์หญิงจินดารัตน์ ชัยโพธิ์คำ jindarath@hotmail.com
  แพทย์หญิงกานต์ธิดา เอี่ยมจิตกุศล kanthita@gmail.com
  แพทย์หญิงจินดารัตน์ ทองแถม tikatototo@yahoo.com
สาขาประสาทวิทยา
  แพทย์หญิงดวงนภา รุ่งพิบูลโสภิษฐ์ keiko_net@hotmail.com
  นายแพทย์โชติวุฒิ ตันติศิริสิทธิกุล chotiwut@hotmail.com
สาขาตจวิทยา
  นายแพทย์คงศักดิ์ สุนทราภา tokyodrift_th@hotmail.com
  แพทย์หญิงโชตินิจ เลิศพาณิชย์กุล sea_mile@hotmail.com
สาขาอายุรศาสตร์
  แพทย์หญิงฉัตรแก้ว กาญจนอำพล fernmed30@yahoo.com
  แพทย์หญิงชญาสินธุ์ แม้นสงสน chayasin@hotmail.com
  แพทย์หญิงณัชชา แซ่เตียว tannoi39@yahoo.com
  แพทย์หญิงระวิวรรณ ปิยปสุต lingrawin@hotmail.com
  แพทย์หญิงวรางคณา ตันติพรสินชัย geneflow36@hotmail.com
  แพทย์หญิงวิจิตรา คงคา jeab_khongkha@hotmail.com
  นายแพทย์โอษิษฐ์ บำบัด st_bernard111@hotmail.com
  แพทย์หญิงศุภร สาครินทร์ tarn_tarny@yahoo.com
  นายแพทย์เฉลิมพล รัตนอุดมวรรณา C.hal@hotmail.com
  แพทย์หญิงชุลีกร โสอุดร chu_bm008@hotmail.com
  แพทย์หญิงแพรว สุวรรณศรีสุข praw110@gmail.com
  แพทย์หญิงวนิดา ลิขสิทธิพันธุ์ golf_gaw@yahoo.com
  แพทย์หญิงวีรนุช รัตนเดช kwang-nuch@hotmail.com
  แพทย์หญิงสร้อยสุดา ลีลัครานนท์ soisuda.lee@hotmail.com
  แพทย์หญิงอาภา ศรีนุติโสภาคย์ arpa_pinyosopon@hotmail.com
  นายแพทย์สุวพรรณ ปลื้มคณิตกุล psuwapan@gmail.com
  นายแพทย์นริศร ลักขณานุรักษ์ jobjobs@gmail.com
  แพทย์หญิงวัชรินทร์ สายรัตน์ watcharin_sai@yahoo.com
สาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ
  นายแพทย์วัชระ โลหะวิจารณ์ omewatchara@yahoo.com
สาขาอายุรศาสตร์โรคไต
  นายแพทย์สุขเกษม อมรสุนทร mahavivit@hotmail.com
  แพทย์หญิงพรรณธิพา ต้นสวรรค์ tonpantipa@hotmail.com
  นายแพทย์พิชญ ตันติยวรงค์ ball_tan@yahoo.com
  นายแพทย์วิวัฒน์ จันเจริญฐานะ wiwatmd@hotmail.com
สาขาอายุรศาสตร์โรคทางเดินอาหาร
  นายแพทย์ศัลยวิทย์ จิตต์มิตรภาพ salyavit@gmail.com
  แพทย์หญิงรภัส พิทยานนท์ rapat125@gmail.com
  แพทย์หญิงสติมัย อนิวรรณน์ satimai@gmail.com
สาขาประสาทวิทยา
  แพทย์หญิงสุธิดา บุณยะไวโรจน์ susie-boon@hotmail.com
สาขาอายุรศาสตร์โรคระบบทางการหายใจและภาวะวิกฤตการหายใจ
  นายแพทย์คณา เกษมทรัพย์ doctorkana@gmail.com
  แพทย์หญิงวันดี ไตรภพสกุล Wd.th@hotmail.com
สาขาอายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิสม
  แพทย์หญิงสุวิมล เจียรักสุวรรณ ga_lum@yahoo.com
  แพทย์หญิงสุพรรณิการ์ เจริญ supannika1079@yahoo.com
  แพทย์หญิงดารกา โควินทเศรษฐ kdaraka@hotmail.com
สาขาโรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกันทางคลินิก
  นายแพทย์บุญธร ตันวรเศรษฐี Boonthorn_tanvarasethee@yahoo.com
  นายแพทย์สุรสฤษดิ์ ขาวละออ num_chareonrat@hotmail.com
สาขาอายุรศาสตร์โรคข้อและรูมาติสซั่ม
  แพทย์หญิงพรเพ็ญ อัครวัชรางกูร phonpen@msn.com
สาขาอายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ
  นายแพทย์เอกชัย เทียนสุคนธ์ jiraiya008@hotmail.com
  แพทย์หญิงนิรดา ศิริยากร niradasiriyakorn@hotmail.com
  แพทย์หญิงธีรารัตน์ ฉันทชล nuiteerarat@gmail.com
  นายแพทย์รองพงศ์ โพล้งละ rongpong@hotmail.com
สาขาตจวิทยา
  นายแพทย์สุจิโรตถ์ หาญทวิชัย taetae999@hotmail.com


ทำเนียบรุ่นที่ 39 (2553 - 2555)
สาขาอายุรศาสตร์
  นายแพทย์ชัยศิริ วรรณลภากร oongiggs@gmail.com
  แพทย์หญิงอนุตรา เชาวะณิช parnmed12@hotmail.com
  แพทย์หญิงโสภิตา งามวงษ์วาน kungsmoothy@gmail.com
  นายแพทย์สธน ชมภูพันธุ์ blueballoon3@hotmail.com
  นายแพทย์รัชฤกษ์ ร่มแก้ว nbrhailmot@hotmail.com
  แพทย์หญิงวีราภรณ์ พุฒิวงศ์รักษ์ wee103ja@hotmail.com
  นายแพทย์พีร์ บรรจง vicryl40@hotmail.com
  แพทย์หญิงระวิวรรณ ซอวีระศักดิ์ศรี bumbo083@hotmail.com
  แพทย์หญิงพิชญา กาญจนเบญจา algiz_pee@hotmail.com
  นายแพทย์ถนอมศักดิ์ สะนนท์ zahleng@yahoo.com
  แพทย์หญิงญาณี คงคาวิทูร yaneekhong@hotmail.com
  นายแพทย์กานต์ ชัยรัตน์ Kan6304@hotmail.com
  นายแพทย์สุทัศน์ คันติโต candido12@hotmail.com
  แพทย์หญิงศนิศรา จันทรจำนง Climhazzard_dao@hotmail.com
  นายแพทย์รณพิชัย โชคสุวัฒนสกุล Dr_ronpichai_c@yahoo.com
  นายแพทย์มนตรี วิศวกรวิศิษฎ์ montriano@hotmail.com
  นายแพทย์ภัคนิษฐ์ กิตติภิญโญวัฒน์ hotham01@hotmail.com
  แพทย์หญิงไพลิน มหาพรรณ lollyline@yahoo.com
  นายแพทย์ธนพงศ์ สุลีสถิระ TANAPONG_SW@hotmail.com
  นายแพทย์ธภัทร ซ่อนกลิ่น pan_med6@hotmail.com
  นายแพทย์ธีรวัฒน์ โชคคติวัฒน์ c.teerawat@gmail.com
  นายแพทย์ปิยะชัย ออคูณสวัสดิ์ nongcumed57@yahoo.com
  แพทย์หญิงพีริยา วนาสิทธชัยวัฒน์ periyamato2@hotmail.com
  แพทย์หญิงณัฐชยา เข็มนาค Nutchya_k@hotmail.com
  แพทย์หญิงอรวลี ดิษยะกมล majorrica@windowslive.com
  แพทย์หญิงวีรนุช โรจน์ยินดีเลิศ cutie_natt@hotmail.com
  แพทย์หญิงสุจนา เมธานันทกูล temtempt@hotmail.com
  นายแพทย์ภูริทัตต์ สุทธิประภา ooppies@hotmail.com
  แพทย์หญิงอมรรัตน์ ประเสริฐเจริญสุข meow_tem@hotmail.com
  แพทย์หญิงจิราพร บุญโท jira-nong555@hotmail.com
  นายแพทย์ณตพล คุ้มศิริ natapol_k@hotmail.com
  แพทย์หญิงสุภลักษณ์ พงศ์อุทัย supalak.waan@gmail.com
  แพทย์หญิงสุรัมภา ประภัสสรวิจิตร yoandaum@hotmail.com
  นายแพทย์นรชัย ศิริศรีตรีรักษ์ tae_ns@hotmail.com
  นายแพทย์เอกลักษณ์ อาจนาฝาย xgaluck@hotmail.com
  นายแพทย์ธีรวิทย์ เหลืองดิลก teerawit42
  นายแพทย์บรรยส ศรีอภิรักษา bunyos@yahoo.com
  แพทย์หญิงสรรเพชุดา แซ่ตั้ง s_bowl@hotmail.com
  นายแพทย์สุรัตน์ วรรณเลิศสกุล keawben@hotmail.com
  อัญชิสา วงศ์ชนะยุทธ poonnasum@hotmail.com
  นายแพทย์ยุทธพงศ์ นิภัสตรา benjamin-jacob@hotmail.com
  นายแพทย์วุฒิพงษ์ อัศวเพชรกูล vutipongu@hotmail.com
  แพทย์หญิงวัจนารัตน์ นิตย์โชติ hello_sandy@hotmail.com
สาขาตจวิทยา
  นายแพทย์กันต์ สุวรรณรัต byebye_83@hotmail.com
  แพทย์หญิงศรินยา จิตรวาณิช jointlala@hotmail.com
  แพทย์หญิงรชพร รุ่งตระกูลชัย goob_gift@hotmail.com
สาขาโลหิตวิทยา
  นายแพทย์ดนัย โอวัฒนาพานิช jummaiford@hotmail.com
  แพทย์หญิงสุนิสา ก้องเกียรติกมล sweetneart-nidnoy@hotmail.com
สาขาประสาทวิทยา
  นายแพทย์จักรกฤษ อมรวิทย์ JAKKRIT_A@hotmail.com
  แพทย์หญิงจิรดา ศรีเงิน ann_jira@yahoo.com
  แพทย์หญิงพันธนิตย์ ไตรธเนศ nattynmcu@gmail.com
  แพทย์หญิงพีรยา ภิรมย์รื่น mutumon@hotmail.com
  แพทย์หญิงสิริมา เหมพรรณไพเราะ srm_hem@yahoo.com
สาขามะเร็ง
  แพทย์หญิงแทนชนก รัตนจารุศิริ rtanchanok@gmail.com
สาขาอายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ
  นายแพทย์ไพศาล เตชะวลีกุล paisan_o2000@hotmail.com
  แพทย์หญิงสุวิมล คูห์สุวรรณ ngornaja@yahoo.com
  แพทย์หญิงพรวิมล ลี้ทอง p5495@hotmail.com
  แพทย์หญิงนนทลี ทองสง aomnaka@yahoo.com
สาขาอายุรศาสตร์โรคข้อและรูมาติสซั่ม
  แพทย์หญิงนันทรัตน์ วงษ์วรอาภรณ์ nan.w@hotmail.com
สาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ
  นายแพทย์วิพัชร พันธ์วิมล pwipat@gmail.com
  แพทย์หญิงคิด ภูมิเมือง hnukid_b@hotmail.com
สาขาอายุรศาสตร์โรคระบบทางการหายใจและภาวะวิกฤตการหายใจ
  นายแพทย์ชเลวัน ภิญโญโชติวงศ์ chalaywan@hotmail.com
  นายแพทย์ธงชัย ลีลายุทธชัย by_0249@hotmail.com
  แพทย์หญิงเอกฤทัย สุวรรณนาคินทร์ akeruetai@hotmail.com
สาขาอายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิสม
  แพทย์หญิงกัญชนา ง้าวสุวรรณ drkittydream@yahoo.com
  นายแพทย์นวรัฐ เพ็งผ่อง tonmdcu@gmail.com
  แพทย์หญิงภัทรพร บุรพกุศลศรี phathara_bu@hotmail.com
สาขาอายุรศาสตร์โรคไต
  แพทย์หญิงกมลรัตน์ วัฒนะ gamolrach@hotmail.com
  แพทย์หญิงจีราลักษณ์ ตันฑ์พรชัย jeeralux@gmail.com
  แพทย์หญิงสมศรี อัศวินพร sauswinporn@gmail.com
  แพทย์หญิงกฤตยา ทิศขจรสิริ beaubm5@hotmail.com
สาขาอายุรศาสตร์โรคทางเดินอาหาร
  นายแพทย์กิตติยศ ภู่วรวรรณ yim_ja747@hotmail.com
  แพทย์หญิงคณิตา ฉัตราโสภณ ulkiora@gmail.com
  แพทย์หญิงธนัสนี สุนทรมโนกุล tanassanee@hotmail.com
  นายแพทย์สุรศักดิ์ อ่ำแก้ว addforall@yahoo.com
สาขาอายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา
  นายแพทย์ทิวา เกียรติปานอภิกุล mdping143@gmail.com
  นายแพทย์ธีรภัทร อึ้งตระกูล ungteerapat@yahoo.com
  แพทย์หญิงหทัยวรรณ รัตนบรรเจิดกุล hataiwan_r@hotmail.com
สาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ
  นายแพทย์ขชล ศรียายาง
สาขาประสาทวิทยา
  แพทย์หญิงชุมพิตา สุทธาภาศ chumpita2409@gmail.com
  นายแพทย์อุดม สุทธิพนไพศาล unkkkk@yahoo.com
  นายแพทย์สุรัตน์ สิงห์มณีสกุลชัย dr.surat@gmail.com
  แพทย์หญิงกรรณิการ์ คงบุญเกียรติ kannik_k@hotmail.com
สาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ
  แพทย์หญิงปนัดดา สุวานิช panuddasuwanich@yahoo.com


ทำเนียบรุ่นที่ 40 (2554 - 2556)
  แพทย์หญิงศิริพร อธิสกุล s_athisakul@yahoo.com
  นายแพทย์สมบูรณ์ จิรภัทรธำรง jsojira@gmail.com
สาขาตจวิทยา
  แพทย์หญิงกอบกาญจน์ พงศ์ไพโรจน์ korbkarnp@hotmail.com
สาขาอายุรศาสตร์
  นายแพทย์กำพล จินตนาวิลาศ zerozank@hotmail.com
  นายแพทย์กิติพงษ์ เงาจารุวงศ์ oh_ohsubby@hotmail.com
  นายแพทย์กุลวรรธน์ พรหมชัยวัฒนา linkinpite@windowslive.com
  นายแพทย์เกรียงไกร ถวิลไพร ake_med58@hotmail.com
สาขาประสาทวิทยา
  แพทย์หญิงขนิษฐา สุวรรณศรีนนท์ sukanitta@yahoo.com
สาขาตจวิทยา
  แพทย์หญิงจันทกานต์ นิติเนาวรัตน์ janmdcu@hotmail.com
สาขาอายุรศาสตร์
  แพทย์หญิงจารุวรรณ คงกิจ jk_enjoy@hotmail.com
  นายแพทย์เจน ปิตานุพงศ์ janetlemant@gmail.com
สาขาตจวิทยา
  นายแพทย์ชนัทธ์ กำธรรัตน์ chanat_1@yahoo.com
สาขาอายุรศาสตร์
  แพทย์หญิงณหทัย ฉัตรสิงห์ jcphile@hotmail.com
สาขาประสาทวิทยา
  แพทย์หญิงณัฐธิดา สุรัสวดี dr.nattida@gmail.com
สาขาอายุรศาสตร์
  นายแพทย์ณัฐพงศ์ วิบูลย์ศิริชัย benzathome@yahoo.com
สาขาประสาทวิทยา
  นายแพทย์ณัฐพล เรียบเลิศหิรัญ scholly167@hotmail.com
สาขาอายุรศาสตร์
  นายแพทย์ตรัยรัตน์ ตรีเวชอักษร trairat58@gmail.com
  นายแพทย์ติรวิทย์ หงสกุล photo149@hotmail.com
  แพทย์หญิงธนรัตน์ ศุภศิริ tsupasiri@yahoo.com
  นายแพทย์ธนัตถ์ อัศวิษณุ drtanat@gmail.com
  แพทย์หญิงธัชนันท์ พรธารักษ์เจริญ nun_po@hotmail.com
  แพทย์หญิงธิดารัตน์ กิจรุ่งไพบูลย์ tungabow@hotmail.com
สาขาโลหิตวิทยา
  แพทย์หญิงธิรยา เอกบุญยืน thiraya_wm@windowslive.com
  แพทย์หญิงนพวรรณ โตติกะวิเชียร nu_mint7@hotmail.com
สาขาอายุรศาสตร์
  นายแพทย์นรชัย ชาญฐิติเวช hohiohnor_p@hotmail.com
  นายแพทย์นริศร อัศวเศวต alexk9@live.com
  แพทย์หญิงนฤมล ลือกิตินันท์ nijungus@hotmail.com
สาขาประสาทวิทยา
  แพทย์หญิงปณัชยา น้อยวงศ์ inthnaja@hotmail.com
สาขาอายุรศาสตร์
  แพทย์หญิงปณิดา ปิยะจตุรวัฒน์ oui_md@hotmail.com
  นายแพทย์ปารินทร์ ศิริวัฒน์ pangmyg@hotmail.com
  นายแพทย์ปิ่นพงศ์ศานต์ ตริยาวธัญญู boss_2b@hotmail.com
  แพทย์หญิงผาณิต ศรีสุวรัตน์ sineffy_58@windowslive.com
  นายแพทย์พฤฒิพงษ์ หนูเพชร jasommhai@hotmail.com
  นายแพทย์พลากร พนารัตน์ panarat_3rd@hotmail.com
  นายแพทย์พุฒิพงษ์ เบศรภิญโญวงศ์ puthipongb@hotmail.com
  นายแพทย์ไพโรจน์ ธีรนัยพงศ์ phairote1@gmail.com
  แพทย์หญิงภรณี กนกโรจน์ poranee_g@hotmail.com
  แพทย์หญิงภัทรมน ก่อเกียรติพิทักษ์ happyheang@hotmail.com
  นายแพทย์ยอดยิ่ง เกาลวณิชย์ ohnoi@hotmail.com
  แพทย์หญิงระวิวรรณ แ้ก้วกัลยา loogyee_k@hotmail.co.th
  แพทย์หญิงลลิตา กิตติพีรพงศ์ Lalita_K@live.com
  แพทย์หญิงวรพร เบญจาทิกุล iamploy1320@hotmail.com
  แพทย์หญิงวรัญญา พร้อมจรรยากุล youyumed@gmail.com
  นายแพทย์วิทวัส แนววงศ์ singingdio@hotmail.com
  แพทย์หญิงแวววรรณ กองมี daffodil_120@hotmail.com
  แพทย์หญิงศิริณา เอกปัญญาพงศ์ pook369@hotmail.com
  แพทย์หญิงศิริมล หวังคุณธรรม sirimon.w@gmail.com
  แพทย์หญิงศิริรัตน์ ลิ่มบริบูรณ์ sir_kob@yahoo.com
  นายแพทย์ศุภกานต์ แสงเลิศล้ำ soup_2526@hotmail.com
สาขาประสาทวิทยา
  นายแพทย์สิทธิพันธ์ จันทร์พงษ์ mbac_shelonae@hotmail.com
สาขามะเร็ง
  นายแพทย์สุดปรีดา ชัยนิธิกรรณ diexxxy@yahoo.com
สาขาอายุรศาสตร์
  นายแพทย์สุภกิจ คุณูปการ kitpoko@hotmail.com
  นายแพทย์อมรพันธุ์ วงศ์กาญจนา nuttu62@yahoo.com
  แพทย์หญิงอรพรรณ เลิศสาครประเสริฐ Oraphan_ow@hotmail.com
สาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ
  นายแพทย์วิจารณ์ เทวธารานันท์ princejeab@hotmail.com
  แพทย์หญิงธิดา ยิ่งชูตระกูล aurrer@gmail.com
  นายแพทย์เรย์ ศรีรัตนา ทาบูกานอน raybm019@gmail.com
  นายแพทย์กิตติพงศ์ วิรัตนพรกุล medi_medicine@hotmail.com
สาขาอายุรศาสตร์โรคไต
  แพทย์หญิงอโนชา วนิชชานนท์ doctoraor@hotmail.com
  แพทย์หญิงกมลวรรณ ตั้งวรพงศ์ชัย oilodd@yahoo.co.th
  แพทย์หญิงปิยวรรณ กิตติสกุลนาม k-piyawan@hotmail.com
  แพทย์หญิงนลินี สายประเสริฐกิจ curabu@hotmail.com
สาขาอายุรศาสตร์โรคทางเดินอาหาร
  นายแพทย์เกรียงศักดิ์ เจริญสุข hut_kriangsak@hotmail.com
  แพทย์หญิงณัฐพร นรเศรษฐวณิชย์ menamdcu@yahoo.com
  แพทย์หญิงพรพรรณ เทียนชนะไชยา pahnflower@yahoo.com
  แพทย์หญิงศุภรัตน์ เข็มนาค suparatart@gmail.com
สาขาประสาทวิทยา
  แพทย์หญิงสิริกัลยา พูลผล s.poonphol@gmail.com
  นายแพทย์สิทธิ เพชรรัชตะชาติ ammorrhage@gmail.com
  นายแพทย์รัชยุทธ ธนปิยชัยกุล rushyman@gmail.com
สาขาอายุรศาสตร์โรคระบบทางการหายใจและภาวะวิกฤตการหายใจ
  นายแพทย์วศิน จิริศานต์ wasin_ji@hotmail.com
  นายแพทย์ณยศ ปณิธานธรรม mailtobookbig@yahoo.com
  นายแพทย์อัครวัต รัตนวงศ์ไพบูลย์ akrawat@yahoo.com
สาขาอายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิสม
  แพทย์หญิงปรีญาภรณ์ วิถีสำราญธรรม ppowang@hotmail.com
  นายแพทย์ยศพล เตียวจิตต์เจริญ kamijoa@hotmail.com
  แพทย์หญิงอรุณรัตน์ เกียรติปรุงเวช arunrat_kiat@hotmail.com
สาขามะเร็ง
  แพทย์หญิงปิยะดา สิทธิเดชไพบูลย์ dr_meay@hotmail.com
  แพทย์หญิงณัฎยา ภู่วรวรรณ natjern@gmail.com
  นายแพทย์ภานุณัฎฐ์ ม่วงน้อย panu_jump@hotmail.com
สาขาอายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ
  แพทย์หญิงอรพิน เลิศวรรณวิทย์ amitapud@yahoo.com
  นายแพทย์พิทักษ์ เตชพรเทวัญ vertical_ote@hotmail.com
  แพทย์หญิงรติมา อิสระชัยกุล ein3@yahoo.com
  แพทย์หญิงพัณณวดี อุปถัมภ์นรากร baboo105@hotmail.com
อนุสาขาหัตถการระบบไฟฟ้าหัวใจ (Cardiac Electrophysiology)
  นายแพทย์สุชาติ อรุณศิริวัฒนา suchart845@hotmail.com
อนุสาขาอายุรศาสตร์หัวใจด้านการตรวจคลื่นเสียงสะท้อน หัวใจและการดูแลผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวและปลูกถ่ายหัวใจ (Non-invasive Cardiology)
  แพทย์หญิงสุดารัตน์ สถิตธรรมนิตย์ docsudarat@gmail.com
สาขาโลหิตวิทยา
  แพทย์หญิงจารุณี ลองคำ jarr.nui@gmail.com
สาขามะเร็ง
  แพทย์หญิงฐิติมา กลมเกลียว koy_thitima@yahoo.com


ทำเนียบรุ่นที่ 41 (2555 - 2557)
สาขาสรีระไฟฟ้าหัวใจทางคลินิก
  แพทย์หญิงชญานุตม์ สุวรรณเพ็ญ jjiabjiab@hotmail.com
  แพทย์หญิงชนัญญา ไชยอำพร job_chananya@yahoo.com
สาขาอายุรศาสตร์
  นายแพทย์วรวุฒิ ตันติทวีวัฒน์ kashikoi55@gmail.com
  แพทย์หญิงสาริน คหะแก้ว pebblek@hotmail.com
  แพทย์หญิงปิยณัฐ ฉัตรเที่ยง czar_tan@hotmail.com
  แพทย์หญิงสุวรรณา พิชญ์ชัยประเสริฐ noongningmd59@hotmail.com
  นายแพทย์จิรภัทร ชลไกรสุวัฒน์ artery_med@hotmail.com
  แพทย์หญิงฐิตา เจียสกุล tchiasakul@gmail.com
  นายแพทย์ปองปราชญ์ พัวพัฒนกุล pongpratph@gmail.com
  นายแพทย์ไอศวรรย์ เพชรล่อเหลียน iceswan@gmail.com
  นายแพทย์กมลยุทธ ลาภอำนวยผล lord_bush@hotmail.com
  แพทย์หญิงศุลีพร อุตมาภินันท์ milk_6455@hotmail.com
  แพทย์หญิงณิชกานต์ หลายชูไทย nitchakarn_l@hotmail.com
  นายแพทย์ธนวัฒน์ เหลืองสุขฤกษ์ yukkyboy@hotmail.com
  แพทย์หญิงอุไรพร ลือเกียรติไพศาล u_ayhong@hotmail.com
  นายแพทย์ดลวัฒน์ แสงพานิชย์ donlawats@hotmail.com
  นายแพทย์สุวศิน อุดมกาญจนนันท์ suwasin_u@hotmail.com
  แพทย์หญิงพาธิตา สิทธิเจริญชัย popskyjung@hotmail.com
  นายแพทย์นพพล ลีลายุวัฒนกุล watashi_tu63@hotmail.com
  แพทย์หญิงณัฏยา สินทวิชัย amprabbit@yahoo.co.th
  นายแพทย์เก่งพงศ์ ตั้งอรุณสันติ coconut.0707@hotmail.com
  แพทย์หญิงฐิติมา หลิมเจริญ thitima_limjaroen@hotmail.com
  นายแพทย์เทียนชัย เลิศจุฑาพร moo_kiam@hotmail.com
  นายแพทย์พิชญะ บุญวัฒนวิบูลย์ pitchy609@yahoo.com
  นายแพทย์เผดิมวุฒิ ธีระวงศ์สกุล dollar51227@hotmail.com
  นายแพทย์ภาสกณธ์ สุวรรณชาติ sk_41490@hotmail.com
  แพทย์หญิงจีรวัชร์ เอื้อวงศ์ศิน liliomelet@yahoo.com
  แพทย์หญิงพิชญ์ธินันท์ จิรัชยโชติ markwish_10@hotmail.com
  แพทย์หญิงพรพรรณ ฉัตรไพบูลย์รัตน์ phronpan.c@gmail.com
  นายแพทย์ภูรีพัทธ์ อรรถเวชกุล pureepat.arttawejkul@gmail.com
  แพทย์หญิงญาดา รุจิรัตนมณี patch55555@hotmail.com
  แพทย์หญิงกฤษณา ชุณหพงษ์พิพัฒน์ www_my_life@yahoo.com
  นายแพทย์อัศวิน สุดเจริญ a_pvero@yahoo.com
  แพทย์หญิงอรทัย กุลพรพันธ์ ora_kul@hotmail.com
  แพทย์หญิงกนกทิพ ทองผ่อง kanoktip@live.com
  นายแพทย์สุเมธ ปรีชาวุฒิเดช sumet_beer@hotmail.com
  แพทย์หญิงเกศินี วานิชชัง kesinee_wanit@hotmail.com
  นายแพทย์นพพร วิเชียรบุตร wichenboot_31@hotmail.com
  นายแพทย์จีรพงษ์ ศิลาสุวรรณ ่jesijoke@gmail.com
  นายแพทย์เจนคณิต โกวุฒิสม ricciboynk@hotmail.com
  นายแพทย์ภาสกร วันชัยจิระบุญ passakorn@gmail.com
  นายแพทย์ปุณณรัตน์ พิมพ์ทอง doctorpuen@gmail.com
  นายแพทย์ฉัตรชัย ลีละเศรษฐกุล chutchai_dmx@hotmail.com
สาขาประสาทวิทยา
  นายแพทย์ธีรภาพ กิจจาวิจิตร tidteeparp@hotmail.com
  นายแพทย์สุรเชษฐ์ เอียมธนะสินชัย tongneuron@gmail.com
  แพทย์หญิงชไมพร เตชะกำพุ cooksycooksy@hotmail.com
สาขาอายุรศาสตร์โรคเลือด
  แพทย์หญิงปภัสพรรณ ทิพยานุรักษ์สกุล yaimai55@hotmail.com
  แพทย์หญิงรัตตพร วิชิตรัชนีกร embryo_o@hotmail.com
  แพทย์หญิงภาวดี ชินอุดมวงศ์ cpawadeemd@hotmail.com
สาขาตจวิทยา
  แพทย์หญิงวิชกุล ชีวภัทร witch_a_cool@hotmail.com
  แพทย์หญิงสินี เวศย์ชวลิต undine_kob@hotmail.com
  แพทย์หญิงสุพิชชา กมลรัตนกุล ksupitcha@hotmail.com
สาขาประสาทวิทยา
  แพทย์หญิงจิตรลดา สมาจาร yok_frogy@hotmail.com
  นายแพทย์ทรงชัย กิตติพานประยูร songchaikit@gmail.com
สาขาโลหิตวิทยา
  นายแพทย์ปิติพงศ์ กิจรัตนะกุล pitiphong_ake@yahoo.com
สาขาอายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิสม
  แพทย์หญิงปนัดดา ศรีจอมขวัญ panuddas@hotmail.com
  แพทย์หญิงพชรมน ภู่สันติสัมพันธ์ pacharamon116@hotmail.com
  แพทย์หญิงลิลลี่ ปฐมหยก lilly.pty@gmail.com
สาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ
  แพทย์หญิงขวัญศิริ นราจีนรณ khuan-siri@hotmail.com
  นายแพทย์ณัฐพันธ์ รัตนจรัสกุล nattapun@gmail.com
  แพทย์หญิงวรวรรณ เจริญอัตถะศีล vorawan_c@hotmail.com
  นายแพทย์อาทิตย์ ทองถนอมกุล s4125112@hotmail.com
  นายแพทย์อาสา พิชย์ภพ asaphichaphop@gmail.com
สาขาอายุรศาสตร์โรคระบบทางการหายใจและภาวะวิกฤตการหายใจ
  แพทย์หญิงนิวัน กลิ่นงาม niwan_k@hotmail.com
  แพทย์หญิงปานหทัย ทองมาก panacea17@hotmail.com
  นายแพทย์อาภากร ภัคกรธนธรณ์ po027@hotmail.com
สาขาอายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา
  นายแพทย์ชวลิต ชยางศุ notemdcn@yahoo.com
  นายแพทย์วฤทธิ์ ลอยวิรัตน์ notemed@hotmail.com
  แพทย์หญิงสุนีย์ ณีศะนันท์ mim064@hotmail.com
สาขาอายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ
  แพทย์หญิงร่มเย็น ศักดิ์ทองจีน dr.romyen@gmail.com
  นายแพทย์ศราวุฒิ มากล้น naipuiz1@hotmail.com
  แพทย์หญิงสุนีย์ เมธาจิรภัทร tieng22@hotmail.com
สาขาอายุรศาสตร์โรคทางเดินอาหาร
  แพทย์หญิงเกศรินทร์ ถานะภิรมย์ tkessarin@hotmail.com
  นายแพทย์นริศร ลักขณานุรักษ์ jobjobs@gmail.com
  นายแพทย์ปิยะพันธ์ พฤกษพานิช mpkus@yahoo.com
  แพทย์หญิงศศิพิมพ์ ลัสละพันธ์ sasi_mimh@hotmail.com
  นายแพทย์สิทธิกร ลินลาวรรณ sittilin@yahoo.com
สาขาอายุรศาสตร์โรคไต
  นายแพทย์กิตติ์รวี กฤษฏิ์เมธาภาคย์ johmd153@hotmail.com
  นายแพทย์กิตติศักดิ์ ตั้งจิตตรง kittisaka08@hotmail.com
  นายแพทย์ประธาน ตรรกวาทการ pratarnt@gmail.com
  นายแพทย์พิชิต เบ็ญจสุพัฒนนันท์ kae_md56@hotmail.com
สาขาหัตถการปฏิบัติรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด
  แพทย์หญิงคิด ภูมิเมือง hnukid_b@hotmail.com
  แพทย์หญิงภัทรภร ศรีรัตนา pattraporn.srirattana@yahoo.com
อนุสาขาประสาทโรคหลอดเลือดสมองและการตรวจหลอดเลือดสมองด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง
  แพทย์หญิงดวงนภา รุ่งพิลูลโสภิษฐ์ keiko_net@hotmail.com
อนุสาขาประสาทกลุ่มโรคความเคลื่อนไหวผิดปกติ
  แพทย์หญิงอรอนงค์ จิตรกฤษฎากุล wow_onanong@hotmail.com
อายุรศาสตร์โรงพยาบาล
  นายแพทย์ฉัตรชัย เกรียงกิรากูร chatchaikrieng@yahoo.com
สาขาตจวิทยาศัลยกรรม
  แพทย์หญิงปิยะนุช ไชยฤกษ์ piyanuch58@hotmail.com
  แพทย์หญิงณัฐพร โรจน์อารยานนท์ dr.nataporn.r@gmail.com
มีผู้เข้าชมหน้านี้
ครั้ง  © ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2550