หน้าหลัก

เกี่ยวกับเรา

บุคลากร

การเรียนการสอน

งานวิจัย

ข่าวและกิจกรรม

สำหรับประชาชน

สำหรับเจ้าหน้าที่

Language

Social Media

User Account

ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

1873 ถนนพระรามที่ 4 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร
(โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์)

โทร: 02-256-4000 ต่อ 61803-4
อีเมล์: deptmedchula@gmail.com

chulamedicine

ติดต่อภาควิชาอายุรศาสตร์

ธุรการภาควิชาอายุรศาสตร์ โทร 02-256-4000

 1. งานสารบรรณสภากาชาดไทย คุณวิชนารถ ราชคำ ต่อ 61804
 2. งานสารบรรณคณะแพทยศาสตร์ คุณกัณทิยา ประวัติ ต่อ 61803
 3. งานบัณฑิตศึกษา(นิสิตปริญญา โท-เอก) / แพทย์ประจำบ้านต่อยอด คุณดาริกา ทาทิพย์ ต่อ 61822
 4. งานบัณฑิตศึกษา(นิสิตปริญญา โท-เอก) / แพทย์ประจำบ้านต่อยอด คุณเพ็ญผกา เจือบุญ ต่อ 61824
 5. งานการศึกษาระดับปริญญา (นิสิตแพทย์ ปี 4) คุณมานิสา ปราการพิลาศ ต่อ 61816
 6. งานการศึกษาระดับปริญญา (นิสิตแพทย์ ปี 5) คุณดวงนภา เล็กลาด ต่อ 61823
 7. งานการศึกษาระดับปริญญา (นิสิตแพทย์ ปี 5) คุณณฐมน พรสุวรรณ ต่อ 61828
 8. งานการศึกษาระดับปริญญา (นิสิตแพทย์ ปี 5,6) คุณณมินตรา เชื้อพุทธ ต่อ 61825
 9. งานการศึกษาระดับปริญญา (นิสิตแพทย์ ปี 6) คุณวรรณี สีขาว ต่อ 61827
 10. งานการศึกษาระดับหลังปริญญา (แพทย์ประจำบ้าน) คุณบุศรา รติวิริยะพงศ์ ต่อ 61817
 11. งานการศึกษาระดับหลังปริญญา (แพทย์ประจำบ้าน) คุณพรพิมล ภิรมย์ฤทธิ์ ต่อ 61815
 12. งานการศึกษาระดับหลังปริญญา (แพทย์ประจำบ้าน) คุณชลทิมา ทาทิพย์ ต่อ 61820
 13. งานการศึกษาระดับหลังปริญญา (แพทย์ประจำบ้าน) คุณคนธวัลย์ ศิริเกตุมณีรัตน์ ต่อ 61819
 14. งานวิจัย / งานบริการผู้ป่วยนอก คุณกมลเนตร มุสิกสวัสดิ์ ต่อ 61810
 15. งานบุคลากร (HR2-3) คุณวิทยา พวงพิลา ต่อ 61805
 16. งาน IT / วิชาการ / ประกันคุณภาพการศึกษา / คุณจักรพงษ์ กลีบสัตบุตร ต่อ 61806
 17. งานบริการผู้ป่วยใน-ผู้ป่วยนอก คุณธัญพร สุขไพบูลย์ ต่อ 61807
 18. งานบริหาร / การเงิน / วิชาการ คุณรวีรัตน์ พัตราภรณ์ ต่อ 61809
 19. งานพัสดุ ครุภัณฑ์ คุณสุกัญญา มั่นคง ต่อ 61811
 20. งาน IT โสต /วารสารจุฬาอายุรศาสตร์ คุณภูมิศักดิ์ ลามมะ ต่อ 61812
 21. งานรับ-ส่ง เอกสาร / บริการทั่วไป คุณธนสินี ดอนกลาง

สาขาวิชา 21 สาขาวิชา

 1. สาขาวิชาโรคหัวใจและหลอดเลือด (Division of Cardiovascular Diseases) โทร 0-2256-4184 , 0-2256-4291, 0-2256-4000 ต่อ 80121-23
 2. สาขาวิชาอายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจ และภาวะวิกฤติโรคระบบการหายใจ (Division of Pulmonary Diseases and Pulmonary Critical Care) โทร 0-2256-4000 ต่อ 80741-2
 3. สาขาวิชาโลหิตวิทยา (Division of Hematology) โทร 0-2256-4000 ต่อ 80251-3
 4. สาขาวิชาโรคทางเดินอาหาร (Division of Gastroenterology) โทร 0-2256-4000 ต่อ 80236-7
 5. สาขาวิชาโรคต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม (Division of Endocrinology and Metabolism) โทร 0-2256-4101, 0-2256-4000 ต่อ 80401-2
 6. สาขาวิชาตจวิทยา (Division of Dermatology) โทร 0-2256-4253, 0-2256-4000 ต่อ 80501-5
 7. สาขาวิชาโรคไต (Division of Nephrology) โทร 0-2256-4000 ต่อ 81014-19
 8. สาขาวิชาโรคติดเชื้อ (Division of Infectious Diseases) โทร 0-2256-4578, 0-2256-4000 ต่อ 80506
 9. สาขาวิชาประสาทวิทยา (Division of Neurology) โทร 0-2256-4000 ต่อ 80722-23
 10. สาขาวิชาโรคข้อและรูมาติสซั่ม (Division of Rheumatology) โทร 0-2256-4000 ต่อ 61853, 94031
 11. สาขาวิชาโรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกันทางคลินิก (Division of Allergy and Clinical Immunology) โทร 0-2256-4000 ต่อ 80601
 12. สาขาวิชาระบาดวิทยาคลินิก (Division of Clinical Epidemiology) โทร 0-2256-4000 ต่อ 80901
 13. สาขาวิชาเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ (Division of Geriatric Medicine) โทร 0-2256-4000 ต่อ 61850, 61851
 14. สาขาวิชาโภชนาการคลินิก (Division of Clinical Nutrition) โทร 0-2256-4000 ต่อ 61834
 15. สาขาวิชาโรคมะเร็ง (Division of Medical Oncology) โทร 0-2256-4533
 16. สาขาวิชาพิษวิทยา (Division of Toxicology) โทร 0-2256-4000 ต่อ 61834
 17. สาขาวิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน (Division of Emergency Medicine) โทร 0-2256-4000 ต่อ 83058
 18. สาขาวิชาอายุรศาสตร์ปริหัตถการและผู้ป่วยนอก (Division of Perioperative and Ambulatory Medicine) โทร 0-2256-4000 ต่อ 61836
 19. สาขาวิชาเวชพันธุศาสตร์และจีโนมิกส์ (Division of Medical Genetics) โทร 0-2256-4000 ต่อ 61850 , 61851
 20. สาขาวิชาอายุรศาสตร์ทั่วไป(Division of General Medicine ) โทร 0-2256-4000 ต่อ 81927
 21. สาขาวิชาอายุรศาสตร์เวชบำบัดวิกฤติ( Division of Critical Care Medicine ) โทร 0-2256-4000 ต่อ 61857

Quick Links

Copyrights © 2019 CUMEDICINE. All rights reserved.