รับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอดอายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ ประจำปีการศึกษา 2565

 • 29 มิ.ย. 64

  สาขาวิชาโรคติดเชื้อ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ขอเชิญอายุรแพทย์ผู้สนใจสมัครเป็นแพทย์ประจำบ้านต่อยอดอายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ ประจำปีการศึกษา 2565 จำนวน 5 ตำแหน่ง สนใจติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครได้ที่ คุณปนัดดา โทร 0-2256-4000 ต่อ 80506-7 ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 19 กรกฎาคม 2564 และจะทำการสัมภาษณ์ในวันอังคารที่ 20 กรกฎาคม 2564 เวลา 12:30-16:00 น. ที่สาขาวิชาโรคติดเชื้อ ชั้น 5 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

  คุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรม
  ผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมแล้ว และต้องมีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
  1. เป็นผู้ได้รับหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรฯ ในสาขาอายุรศาสตร์
  2. เป็นแพทย์ประจำบ้านปีสุดท้ายในการฝึกอบรมเพื่อวุฒิบัตรสาขาอายุรศาสตร์
  3. เป็นผู้มีสิทธิสอบเพื่อหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรสาขาอายุรศาสตร์ในปีการศึกษานั้น
  4. ผู้อบรมไม่มีภาระผูกพัน หรือติดทุนจากโรงพยาบาลต้นสังกัด
  5. สนับสนุนผู้อบรมที่ได้รับทุนจากสถาบันที่มีความต้องการผู้เชี่ยวชาญด้านโรคติดเชื้อ

  การตัดสินการคัดเลือกแพทย์ประจำบ้านต่อยอด พิจารณาจากข้อมูลดังนี้
  1. ผลการเรียนในระดับแพทยศาสตรบัณฑิต
  2. ต้นสังกัดของผู้สมัคร
  3. ข้อมูลการทำงานจาก CV และหนังสือแนะนำตัวผู้สมัคร
  4. การสัมภาษณ์

  โดย มีกระบวนการในการคัดเลือก ดังนี้
  1. สาขาวิชาฯประกาศรับสมัครผู้รับการฝึกอบรม
  2. รวบรวมข้อมูลของผู้สมัคร
  3. สัมภาษณ์ผู้สมัครตามวันที่กำหนดซึ่งจะประกาศอีกครั้ง
  4. แจ้งผลการคัดเลือกให้ผู้สมัคร*
  5. แพทย์ผู้ได้รับคัดเลือกเป็นแพทย์ประจำบ้านทุกสาขา/อนุสาขาลงทะเบียน (ด้วยตนเอง) ยืนยันการเข้ารับการฝึกอบรม โดยกรอกข้อมูลในแบบลงทะเบียนผ่านทาง website ของแพทยสภา (รอประกาศจากแพทยสภา)
  6. รวบรวมหนังสือตอบรับการเข้าฝึกอบรมจากผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือก โดยดำเนินการตามขั้นตอนของราชวิทยาลัยฯ และแพทยสภา
  7. ดำเนินการคัดเลือกเพิ่มเติม กรณีที่ผู้สละสิทธิ์ หรือกรณีที่การสัมภาษณ์รอบแรกไม่เต็ม

  *คำตัดสินของคณะกรรมการคัดเลือกถือเป็นที่สุด กรณีมีข้อสงสัยสามารถทำหนังสือเพื่อถึงหัวหน้าภาควิชาอายุรศาสตร์เพื่อสอบถามข้อวินิจฉัย*

   

  เกณฑ์การคัดเลือกและแนวทางการสมัครเข้ารับการอบรมเป็นแพทย์ประจำบ้านต่อยอดสาขาอายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ.pdf

  หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอดสาขาอายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ.pdf

  Update: วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2564 / Viewed: 2462

Quick Links

Copyrights © 2019 CUMEDICINE. All rights reserved.