คณะกรรมการบริหาร

ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศ.นพ. ธีระพงษ์ ตัณฑวิเชียร
หัวหน้าภาควิชาอายุรศาสตร์

ศ.นพ. รังสรรค์ ฤกษ์นิมิตร
รองหัวหน้าภาควิชาฯ ฝ่ายบริหาร

ศ.ดร.นพ. ชุษณา สวนกระต่าย
รองหัวหน้าภาควิชาฯ ฝ่ายบริหาร

ผศ.นพ. สุชัย สุเทพารักษ์
รองหัวหน้าภาควิชาฯ ฝ่ายบริหาร
และฝ่ายงานบริการผู้ป่วยใน

ผศ.นพ. ยงเกษม วรเศรษฐการกิจ
รองหัวหน้าภาควิชาฯ ฝ่ายบริหาร
และฝ่ายงานบริการผู้ป่วยนอก

ศ.ดร.นพ. พลภัทร โรจน์นครินทร์
รองหัวหน้าภาควิชาฯ ฝ่ายการศึกษาระดับปริญญา

ผศ.(พิเศษ)พญ.เลลานี ไพฑูรย์พงศ์
รองหัวหน้าภาควิชาฯ ฝ่ายการศึกษาระดับหลังปริญญา

รศ.นพ.ณัฐชัย ศรีสวัสดิ์
รองหัวหน้าภาควิชาฯ ฝ่ายการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

รศ.นพ. กมล แก้วกิติณรงค์
รองหัวหน้าภาควิชาฯ ฝ่ายจัดประชุมวิชาการ

รศ.นพ.ประเดิมชัย คงคำ
รองหัวหน้าภาควิชาฯ ฝ่ายวิจัย

ผศ.(พิเศษ)พญ.กมลวรรณ จุติวรกุล
รองหัวหน้าภาควิชาฯ ฝ่ายงบประมาณและหารายได้

ผศ.นพ.โอภาส พุทธเจริญ
รองหัวหน้าภาควิชา ฯ ฝ่ายสารสนเทศ

Quick Links

Copyrights © 2019 CUMEDICINE. All rights reserved.