หน้าหลัก

เกี่ยวกับเรา

บุคลากร

การเรียนการสอน

งานวิจัย

ข่าวและกิจกรรม

สำหรับประชาชน

สำหรับเจ้าหน้าที่

Language

Social Media

User Account

คณะกรรมการบริหาร

ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รศ.นพ.วิโรจน์ ศรีอุฬารพงศ์
หัวหน้าภาควิชาอายุรศาสตร์

รศ.นพ.กมล แก้วกิตติณรงค์
รองหัวหน้าภาควิชาฯ ฝ่ายบริหาร

ผศ.นพ.ธิติ สนับบุญ
รองหัวหน้าภาควิชาฯ ฝ่ายบริหาร

ผศ.(พิเศษ)นพ.ชูศักดิ์ ลิโมทัย
รองหัวหน้าภาควิชาฯ ฝ่ายงานบริการผู้ป่วยใน

อ.นพ.ยงเกษม วรเศรษฐการกิจ
รองหัวหน้าภาควิชาฯ ฝ่ายบริหาร
และงานบริการผู้ป่วยนอก

ผศ.(พิเศษ)พญ.กมลวรรณ จุติวรกุล
รองหัวหน้าภาควิชาฯ ฝ่ายการศึกษาระดับก่อนปริญญา

รศ.พญ.รภัส พิทยานนท์
รองหัวหน้าภาควิชาฯ ฝ่ายการศึกษาระดับหลังปริญญา

รศ.พญ.นภา ปริญญานิติกูล
รองหัวหน้าภาควิชาฯ ฝ่ายการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

รศ.นพ.ณัฐชัย ศรีสวัสดิ์
รองหัวหน้าภาควิชาฯ ฝ่ายวิจัย

รศ.พญ.ลลิตา วัฒนะจรรยา
รองหัวหน้าภาควิชาฯ ฝ่ายจัดประชุมวิชาการ

อ.นพ.ชนัทธ์ กำธรรัตน์
รองหัวหน้าภาควิชาฯ ฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศ

Quick Links

Copyrights © 2019 CUMEDICINE. All rights reserved.